Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Mesanen’

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 15. november 2019

28 november, 2019 Ingen kommentarer

  

Fællesmøde 15. november 2019

  

Deltager

Stævnen: Allan, Anders (afbud), Jesper, Tove

Broen: Erik, Henrik, Lars, Kresten (afbud)

Sejlet: Sune, John (afbud), Rasmus, Tom (afbud), Kjeld

Soldækket: Tanja, Mickey, Stig (afbud), Morten (afbud), Hanne

Mesanen: Henrik

  

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Orientering om retssagen mod Parkeringslauget Promenaden

3. Udkast til vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

4. Orientering om Databeskyttelsesforordningen – GDPR

5. Orientering om affaldshåndtering i Promenadebyen

6. Eventuelt

7. Næste møde

  

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor emner der har/har haft betydning for området bliver drøftet samt mulighed for at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

Rasmus blev valgt som dirigent.

Tanja blev valgt som referent.

  

2. Orientering om retssagen mod Parkeringslauget Promenaden

Parkeringslauget blev stævnet juni 2018. Sagen har kørt frem til dommerkendelse juni 2019

Kort oprids af sagen: To investorer havde købt 50 lejligheder og 48 parkerings pladser hvoraf de 34 var i kælder, og 14 var på terræn. I slutningen af 2017 fandt de ud af, at der kun var råderet over 13 plader på terræn.

De kærvede en erstatning på den manglende plads pålydende kr 200.000, samt retten til at hæve kravet hvis der var belæg herfor. Erstatningen blev senere hævet til kr. 350.000.

Dommen endte med kr. 150.000 i erstatningskrav. Hertil kommer procesrenter, sagsomkostninger til dækning af modpartens samt vores advokatudgifter og retsafgift.

Det summede sig op på kr. 224.565.

Parkeringslauget overvejede at anke sagen, men fandt ikke belæg for at dommen kunne falde anderledes ud. Da ingen af parterne har anket sagen inden tidsfristens udløb, anses den for at være lukket.

Grunden til at Parkeringslauget tabte sagen var, at i 2013 blev der udstedt 2 stk. p-beviser over en periode, med underskrift på begge beviser, men til den samme plads, og afleveret til to forskellige.

Spørgsmål fra salen, Sune: Vil den gæld som Parkeringslauget har, blive opkrævet?

Erik: Udgiften bliver opkrævet i forbindelse med bidraget til EF. Om det bliver et samlet beløb eller ej, vil bestyrelsen drøfte.

Spørgsmål fra salen, Lars: Hvordan opkræves der?

Erik: Parkeringslauget opkræver et beløb af A/Férne, som frit kan bestemme hvordan de vil opkræve beboerne.

Der opfordres fra salen til at Parkeringslauget får ryddet gælden af vejen, så den ikke er hæmmende for de fremtidige udgifter.

  

3. Udkast til vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

De væsentlige punkter blev gennemgået.

Spørgsmål fra salen: Overvejes det af bestyrelserne at der skal være sammenfald i Parkeringslauget og EF bestyrelse.

Erik: Det er op til den enkelte AF hvem der skal sidde i hhv. EF og Parkeringslauget.

Spørgsmål fra salen: Er der opsat regler for hvor mange p-pladser man må eje, så priserne ikke bliver presset op? Kunne der sættes begrænsning på hvor mange plader pr lejlighed?

Erik/Henrik: Vi kan ikke blande os i den frie handel.

Spørgsmål fra salen: Hvordan stiller man sig i forhold til parkeringsforhold. Fx køber en person tre pladser ved siden af hinanden, og stille en stor vogn som skæmmer området. Der opfordres til at bestyrelsen tager punktet op.

Spørgsmål fra salen, Allan: Har en advokat kigget på forslag til vedtægterne.

Erik: Nej, bestyrelsen har endnu ikke diskuteret det.

På vegne af Kresten, blev fremsendte spørgsmål oplæst, men er forkortet her i referatet: Det er ikke muligt at om rokere parkeringspladser hvis der skulle opstå behov for dette i forhold til evt. handicap parkering.

Erik: P-kælder betragtes som privat adgang, og dermed er der ingen regler vedr. handicap parkering.

  

4. Orientering om Databeskyttelsesforordningen – GDPR

Databehandleraftalen fra LEA skal underskrives

Databeskyttelsespolitik skal afspejle AF som den tilhører.

Hvis begge dokumenter underskrives, så er vi dækket ind vedr. GDPR.

  

5. Orientering om affaldshåndtering i Promenadebyen

Odense renovation har rundsendt information om fremtidig affaldshåndtering.

Typen af affald til indkast i terræn bliver ændret. Madaffald kommes i en udleveret pose.

Poser bliver udleveret af Odense Renovation, og det er op til de forskellige AF at distribuere dem.

Der kommer mere information i december.

  

6. Eventuelt

Spørgsmål fra salen, Mickey: Hvor længe er vi bundet af aftalen med LEA, og er der nogle af de andre bestyrelser der har fået tilbud. Der er store besparelse ved at undersøge markedet.

Erik: Kender ikke til tilbud fra andre. I øvrigt er vi tilfredse med prisen, men ikke med kvaliteten af arbejdet.

Spørgsmål fra salen, Sune: Spurgte ind til opladning af el biler i kælderen. Han er blevet oplyst om at hver lejligheds el-tavler er uafhængige af hinanden, og er dimensioneret så der kan oplades en elbil.

Erik/Henrik: Hvis alle oplader en el-bil, vil den limit af ampere, som huset er dimensioneret til overskrides. Det koster 1000/ampere for hver ampere der skal bruges ekstra.

EF Bestyrelsen er ved at undersøge det

  

7. Næste møde

Der bookes en dato i marts måned. Hvis der ikke er behov for et fællesmøde inden generalforsamlingen, aflyses mødet.

  

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

  

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 13. marts 2019

     

Referent: Sune

     

Mødedeltagere:

Stævnen: Allan, Flemming (afbud), Jesper.

Broen: Erik, Kresten (afbud), Lars.

Sejlet: Rasmus (afbud), John (afbud), Sune, Tom (afbud), Kjeld.

Soldækket: Tanja (afbud), Mickey (afbud), Stig, Morten (afbud), Hanne.

Mesanen: Henrik.

        

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen og procedure for afstemning (Se bilag)

3. Revision af vedtægter for Parkeringslauget

4. Orientering om den verserende stævning/retssag mod Parkeringslauget

5. Persondataloven

6. Maling af sprinklerrør i P-kælderen

7. De grønne papir-/papcontainere i P-kælderen

8. Parkeringsregler og Q-Park

9. Eventuelt

10. Næste møde

     

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

     

2. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen og procedure for afstemning

Bilaget blev gennemgået af Erik. Proceduren for afstemningen er, at vedtægtsændringerne skal tages op på hver enkelt generalforsamling i A/F’erne. Der stemmes på generalforsamlingen kun om vedligeholdelsespligten af evt. nyopførte glasfacader.

     

3. Revision af vedtægter for Parkeringslauget

På sidste fællesmøde blev emnet diskuteret. I parkeringslaugets bestyrelses har de arbejdet videre med de input der kom. På et tidspunkt, ikke til førstkommende generalforsamling, kommer der et forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.

     

4. Orientering om den verserende stævning/retssag mod Parkeringslauget

Erik orienterede forsamlingen om den lidt komplicerede sag. Sagen drejer sig om parkeringspladser på terræn og uklarheder om ejerforholdet mellem disse. Sagen skal for retten 3. juni 2019.

     

5. Persondataloven

Alle A/F’er, E/F samt parkeringslaug har fået tilsendt dokumenter fra vores samarbejdsfirma LEA vedr. persondataloven, som skal godkendes. I Ejerforeningen er aftalen godkendt med LEA efter dialog og revidering.

     

6. Maling af sprinklerrør i P-kælderen

I parkeringskælderen er der sprinklerrør under alle bygninger. Ved gennemsyn af rørene blev det konstateret, at der var rustdannelser på disse rør omkring Sejlet, hvorfor de skal vedligeholdes/males. Efter dialog mellem A/F Sejlet og Parkeringslauget valgte Parkeringslauget at vedkende sig ansvaret for vedligeholdelsen, hvorfor der i kommende budget er afsat penge hertil.

     

7. De grønne papir-/papcontainere i P-kælderen

Der blev diskuteret nødvendigheden af de ovennævnte containere i kælderen efter ytring om helt at fjerne dem, i håbet om, at folk så ikke ville hensætte større stykker affald. Et overvældende flertal mente det var nødvendigt at beholde dem. Parkeringslauget har indgået en aftale med Torbens Erhvervsservice om at fjerne uønsket affald på det pågældende A/F’s regning, hvis beboere ikke selv fjerner det.

     

8. Parkeringsregler og Q-Park

Der blev af Lars (Broen) fremlagt problemstillingen omkring parkering på terræn med gæstekort. Hvis man har overnattende gæster og mangler p-plads, så kan man holde natten over på Byens Ø.

En konkret episode med et parkeringsgebyr til en gæst, af en beboer i Sejlet, blev debatteret. Det er Ejerforeningens holdning, at beboere selv må rette henvendelse til det uafhængige nationale klagenævn.

     

9. Eventuelt

Intet til dette punkt.

     

10. Næste møde

Der bliver meldt ny mødedato ud på et senere tidspunkt.

     

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 9. november 2018

11 november, 2018 Ingen kommentarer

 

Fællesmøde for bestyrelser i Promenadebyen d. 09. november 2018

 

Deltagere:

Stævnen: Lars B, Allan, Jesper

Broen: Erik, Kresten, Lars R.

Sejlet: Rasmus, John, Sune, Tom, Kjeld

Soldækket: Tanja, Mickey, Hanne

Mesanen: Henrik

 

Ejerforeningen: Erik (Broen), Sune (Sejlet), Jesper (Stævnen), Henrik (Mesanen), Tanja (Soldækket)

P-lauget: Erik (Broen), Henrik (Mesanen), Tanja (Soldækket)

 

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Fordeling af udgifter til udvendig belysning

3. Vedligeholdelse af grønne nødudgangsskilte i P-kælderen

4. Orientering om stævning af Parkeringslauget Promenaden

5. Nye vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

6. Eventuelt

7. Næste møde

 

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

Dirigent: Sune, Sejlet

Referent: Tanja, Soldækket

 

2. Fordeling af udgifter til udvendig belysning

Sejlet har tidligere afholdt el-udgifterne til belysning på fælles udendørs områderne.

Der blev opsat en bi-måler i maj 2017, og efterfølgende er der blevet aflæst på strategiske tidspunkter, alt afhængig af når der er tilkommet flere blokke, således at der kan laves et retvisende regnskab, der rækker tilbage til d. 01.02.2012.

Erik gennemgik regnskabet. LEA vil efterfølgende opkræve beløbene hos de enkelte A/F.

 

På området er der stadig elforbrug, som bliver trukket på de forskellige blokkes forsyning. Ejerforeningen har skønnet forbruget, og besluttet at det er mindre beløb, som vil gå under en bagatel grænse:

Hejseporten, Stævnen ca. 769 kr

Lys i rampen, Broen, ca 2506 kr

Lys inden for porten, Broen, ingen tal

Havelamper på begge sider af Soldækket, Soldækket, ca 1639 kr

Bagsiden af Mesanen, Mesanen, 512 kr

 

3. Vedligeholdelse af grønne nødudgangsskilte i P-kælderen 

De grønne nødudgangsskilte i p-kælderen er forskellige alt efter hvilken blok de sidder på. Det betyder at der er forskellige pære til disse. Eftersom hvert enkelte hus har nødudgangsskilte i trappe opgange, som modsvarer dem der er i p-kælder ved hver blok, har P-lauget besluttet at hver hus, selv har ansvaret for disse, da de alligevel har ansvaret for de nødudgangsskilte der sidder i trappeopgange.

 

4. Orientering om stævning af Parkeringslauget Promenaden 

Erik fremlagde en kort redegørelse for stævningen som P-lauget har modtaget på kr. 200.000.

I 2013 eksisterede Broen, Stævnen og Sejlet. Sjælsø ejede området. I sommeren 2013 solgte Sjælsø gruppen 48 ejerlejligheder samt to erhvervslejligheder samt 34 p-pladser i kælder og 14 på terræn til Promenadebyen 1 ApS.

Der vises i materialet at P-plads T1-14 er indeholdt.

Sjælsøs interne advokat sender besked til Kielberg advokater om at T2-15 er handlet.

I slut 2017 tages sagen op, da køber kun har T2-14.

P-lauget har aldrig ejet pladserne, eller modtaget leje for disse.

 

5. Nye vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

Der er rundsendt uddrag fra vedtægter for P-lauget.

Disse blev diskuteret i plenum.

P-lauget vil arbejde videre med vedtægterne, med diskussionen in-mente.

 

6. Eventuelt

Følgende emner blev berørt:

Stål-kanter på Finlandgade. Kommunen har besluttet at ændre dette.

Ulovlig parkering i starten af Promenadebyen.

Skader på området i forbindelse med byggeriet af Tolbodhuse.

 

7. Næste møde

Ønskes afholdt som sædvanligt i foråret (onsdag d 13. marts kl 19)

 

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

 

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 19. marts 2018

23 marts, 2018 1 kommentar

Fællesmøde 19 marts 2018

Deltager

Lars, (Stævnen)

Jens Bo, Erik N., Kresten (Broen)

Michael, Rasmus, Sune (Sejlet)

Tanja, (Soldækket)

Henrik, Mike (Mesanen)

Erik G., Birgit, Henrik (P-lauget)

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Den kommende generalforsamling

3. Vedtægtsændringer – status

4. Fordeling af fællesudgifter – status

5. Navneskilte på bygninger

6. Affaldshåndtering i P-kælder

7. Gæsteparkeringspladser

8. Eventuelt

9. Næste møde

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

2. Den kommende generalforsamling

Der holdes fast i den samme model som sidste års generalforsamling, hvor de forskellige AF starter først. Sidste år var der nogle der startede kl 16:30, andre kl 16:45.

kl. 17:45 – 18:30 P-Lauget generalforsamling

kl. 18:30 – 19:30 Ejerforeningen generalforsamling

Det opfordres kraftigt til at overholde starttidspunkterne.

Vedr. den nye vedtægtsændring, som omhandler antallet af bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i den nye bestyrelse, skal antallet af bestyrelsesmedlemmer besluttes af de forskellige bestyrelser inden selve generalforsamlingen.

Efter generalforsamling i de enkelte AF, skal hver enkelte bestyrelse beslutte hvem der skal repræsentere AF i Ejerforeningens bestyrelse.

3. Vedtægtsændringer – status

Vedtægter er ikke tinglyst endnu. Det har været noget omstændigt at få en fuldmagt til en jurist, så vedtægterne kan blive tinglyst. Denne er nu klar, og det forventes ikke at være tidskrævende at få selve tinglysningen.

4. Fordeling af fællesudgifter – status

Sejlet har leveret strøm til have- og gadebelysningen.

Efter måler er blevet opsat og aflæst 31/5 2017, skal denne være i drift et helt år, for at få et retvisende regnskab, og dermed få delt udgiften mellem de forskellige blokke.

El udgifterne vil fra 1/1 2018 blive fordelt efter fordelingstal.

5. Navneskilte på bygninger

Ejerforeningen har arbejdet videre med indkommende forslag. Dansk Skilte Center har udarbejdet et forslag, som blev delt rundt til fremmødte. Der er udarbejdet et forslag i 1:1 så det er lettere at danne sig et realistisk billede.

Udgiften til skiltene bliver afholdt af Ejerforeningen.

6. Affaldshåndtering i P-kælder

Der er desværre enkelte beboer som har svært ved at overholde affaldsreglerne i kælderen. Der kommes forkert affald, såsom pap der har været i forbindelse med mad, plastic og flamingo i papcontainerne. Udover at der ind imellem bliver efterladt affald i kælderen.

Der opfordres til at alle beboer på Promenadebyen påtaler, hvis de ser en beboer der har svært ved at følge affaldsreglerne.

Det foreslås at der skal være 5 container under hhv Soldækket og Mesanen.

Kresten har et stort arbejde med at køre containerne op på rampen når de skal tømmes, udover han fordeler affaldet og fjerner nogle af de emner der ikke skal være i pap containerne. Det foreslås at der skal findes en afløser/medhjælper til at aflaste Kresten.

7. Gæsteparkeringspladser

De 6 parkeringspladser mellem Soldækket og Sejlet skal have samme regler, som de resterende gæsteparkeringspladser i starten af Promenadebyen.

Q-park skal ændre teksten på skiltene. Derudover ændres teksten på gæsteparkeringskortene, så der kun skal skrives start tidspunkt, og P-skiven ikke længere skal sættes. Der holdes fast i tidsgrænsen på 6 timer.

8. Eventuelt

Lars/Stævnen. Der parkeres biler foran ungdomsboligerne, langs Finlandsgade og foran Stævnen. Det er generende og ulovligt. Det ønskes at ejerforeningen tager kontakt til kommunen. Lars laver et forslag til notat inkl. billeder.

Jens Bo/Broen. Der er mange hundeefterladenskaber på de grønne områder. Det ønskes at der skal påtages i de enkelte huse.

Erik G/ P-lauget. Der har været lagt sedler på emner der står på parkeringspladserne i kælderen. Det er ikke tilladt at bruge parkeringspladsen til opbevaring, grundet brandfare. P-lauget vil lægge endnu en reminder på de emner der stadig mangler at blive fjernet. Hvis ejeren ikke selv fjerner emnerne, vil P-lauget pålægge et mindre beløb for fjernelse af disse.

9. Næste møde

Ønskes afholdt som sædvanligt i efteråret.

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

 

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 17. november 2017

27 november, 2017 Ingen kommentarer

 

Fredag den 17. november 2017 kl. 17.30

 

Deltagere:

Lars, Morten (Stævnen)

Jens Bo, Erik N., Kresten (Broen)

Michael, Rasmus, Jan, Sune (Sejlet)

Tanja, Bent, Mickey (Soldækket)

Henrik (Mesanen)

Erik G., Birgit, Henrik (P-lauget)

 

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Vedtægtsændringer

3. Fællesudgifter

4. Navne på bygninger

5. Videoovervågning i P-kælder

6. Eventuelt

7. Næste møde

 

1. Velkomst.

Erik bød velkommen til uformelt møde, hvor der ikke træffes beslutninger, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

 

2. Vedtægtsændringer.

De tre vedtægtsændringer (facader/altaner, antal bestyrelsesmedlemmer og elektronisk post) tinglyses som tillæg til den eksisterende vedtægt. På vores hjemmeside og i det daglige arbejde bliver det en sammenskrevet version af vedtægterne der bliver den tilgængelige version.

 

3. Fællesudgifter.

De udvendige havelamper, gadelamper, porten til kælderen og belysningen på rampen til kælder, har været koblet på forskellige punkthuse.

Sejlet har leveret strøm til have- og gadelamperne siden 1. februar 2012.

Der er blevet sat en måler op. For at kunne lave et fair regnskab med henblik på at opkræve de andre punkthuse, aflæses måleren en del gange.

Elforbrug til porten og lamper i rampen har været koblet på Stævnen og Broen. Det undersøges hvor stort strømforbrug der er. Hvis forbruget mod forventning findes stort, vil der ligeledes blive lavet et fair regnskab og beløbet vil blive opkrævet hos de andre punkthuse.

Soldækket og Mesanen har havelamper tilkoblet deres måler.

Soldækkets lys på svalegang og havelamper har været koblet op på en timer, dette er ændret til et skumringsrelæ som de på resterende bygninger, så lyset vil være tændt synkront med de resterende blokke.

 

4. Navne på bygninger.

Der er stillet forslag om at markere bygningerne med deres navne. Der er indkommet enkelte forslag til udformning af skilte.

Arkitekten, Kim Skovhus, har været kontaktet for at høre, om der var en baggrund for de maritime navne, og om han har en ide til udformning af skilte. Han anbefalede at vi samarbejde med et reklamebureau. Dansk Skilte Center er efterfølgende blevet kontaktet. De har vendt tilbage med forslag i to varianter, som blev præsenteret.

Ejerforeningen arbejder videre med en løsning.

 

5. Videoovervågning i P-kælder.

Ejerforeningen har undersøgt regler vedr. videoovervågning. Det er tilladt at have dette i parkeringskælderen, da det ikke er et offentligt tilgængeligt område. Det er op til parkeringslaug eller de andre punkthuse, at beslutte om de ønsker dette. Inden der etableres videoovervågning, tilrådes det, at der udføres regler vedr. hvem der skal behandle video data og efterfølgende konsekvenser, hvis der er sket uhensigtsmæssigheder.

 

6. Eventuelt.

Gæsteparkering: Tanja (Soldækket) har frembragt ønske om, at der kommer samme regler ved gæsteparkering på Promenadebyen. Promenaden Odense A/S ejer gæsteparkering ved Soldækket. Ejerforeningen tager kontakt til ejer for at fremkomme med ønske.

Morten (Stævnen) fremkom med forslag til at gæsteparkering kunne styres via en app, så man ikke behøver at hente en seddel til at lægge i forruden ved parkering på gæsteparkering.

 

Belægningen foran Promenadebyen er sunket, specielt omkring rendestensbrønden. Odense Kommune er i gang med at kigge på andre løsninger i området, da opkanterne er uhensigtsmæssige for de bløde trafikanter.

 

Byggepladsen hegnet er rykket ud på vejen. Jan tager en dialog med byggepladsen.

 

Dugen over parkeringskælder er ikke tæt. Sejlet har taget tilbud hjem. De forventer ikke at det kun er Sejlet der skal dække reparationen.

 

7. Næste møde.

Afholdes 19.03.2018 kl 19

 

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

 

Undskyld mit sprog, men det er simpelthen noget svinneri!!! 

8 juli, 2017 11 kommentarer


Kære naboer

I dag kunne jeg ikke forstå hvad det var der lugtede så grimt i kælderen. Jeg fandt ud af at det skyldes at der ved pap containere under Mesanen ligger en kæmpe bunke husholdningsaffald.

Undskyld mit sprog, men det er simpelthen noget svinneri!!!

Udover at lugte vil der ikke gå lang tid inden der kommer rotter – så forhåbentlig vil den/de ansvarlige få det fjernet hurtigst muligt!

Udover det så flyder det både under Soldækket og Mesanen med pap ved siden af containere og sørme om der ikke er møbler stablet op. Helt ærligt – kør nu jeres affald på containerpladsen, hvem har i forestillet jer der skulle ryde op efter jer. Udover at det ligner en lodseplads er der jo også brandfare!

Vi er mange der bruger samme kælder, lad os nu holden den fornuftig ren og pæn!

Tak!


Venlig hilsen
John Henriksen 
Promenadebyen 14, 4.TH
Categories: Affald, Mesanen, Positivitet, Soldækket Tags:

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 27. marts 2017

 

Mandag den 27. marts 2017 kl 19 – Sted: Mesanen fælleslokale

 

Deltager

Lars, Morten, Flemming (Stævnen)

Jens Bo, Erik N., Kresten (Broen)

Rasmus, Jan, Sune (Sejlet)

Tanja, Bent (Soldækket)

Henrik, Gitte (Mesanen)

Flemming, Erik G., Birgit (P-lauget)

 

Dagsorden

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent

2. Den kommende generalforsamling (tidsplan, indkomne forslag, stemmeret, afstemning m.m.)

3. Fælles elforbrug betalt af de enkelte A/F’er

4. Navneskilte på bygninger

5. Hjertestarter

6. Aftale med Q-Park (det “gamle” område 2440)

7. Eventuelt

 

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent.

Sune er dirigent. Tanja er referent

 

2. Den kommende generalforsamling (tidsplan, indkomne forslag, stemmeret, afstemning m.m.).

Der er ændret på rækkefølgen af de forskellige GF. Det er praktisk at de enkelte A/F begynder, da det er mere frit stillet til, hvor langt tid de ønsker at bruge på GF. Der opfordres til at overholde den overordnede tidsplan.

De forslag der er indkommet til A/F bliver behandlet på hver deres GF.

Der er indkommet 5 forslag der skal behandles på Ejerforeningens GF. De 5 forslag optræder på A/F dagsorden, men springes over, til selve E/F GF. Der bliver udleveret stemmesedler til fremmødte ejere. Selve optællingen af stemmesedler vil forgå efter GF, da det er et kompliceret regnestykke med hver ejers fordelingstal samt hver enkelt A/F fordelingstal. Resultatet vil bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Forslag 1: Vedtægtsændring – ændring af altan, facade

Forslag 2: Husorden – Perioden ro

Forslag 3: Vedtægtsændring – antal bestyrelsesmedlemmer

Forslag 4: Vedtægtsændring – Elektronisk kommunikation

Forslag 5: Parkering – 6 timers regel på gæstepladserne.

Hvis forslag 1, 3 og 4 bliver vedtaget, skal de efterfølgende tinglyses.

 

3. Fælles elforbrug betalt af de enkelte A/F’er.

Broen har gennem de sidste 5 år betalt gebyr til Odense vandselskab for sprinkleranlægget. De andre blokke har accepteret, at tilbagebetale gebyret til Broen, efter reelle fordelingstal.

Belysning langs Promenadebyen samt havelamperne ved Broen, Sejlet, Stævnen registreres på Sejlets måler.

Porten og sprinkling bliver forsynet fra de forskellige blokke.

Ejerforeningen arbejder videre med denne problemstilling.

 

4. Navneskilte på bygninger.

Det er den samme arkitekt på alle bygningerne. Der har været stillet forslag på tidligere generalforsamling, at bygningerne bliver skiltet med navn.

På kommende GF bliver det tilskyndet at beboer indsender forslag til E/F.

Dette nævnes i Eriks beretning. Forslag skal være indsendt 1/6. E/F beslutter efterfølgende hvilken forslag der skal produceres og hænges op.

 

5. Hjertestarter.

Der ønskes en ny kontakt person der varetage vedligeholdelse af hjertestarter i kælderen.

Der placeres en ny hjertestarter midt på Stævnen, over mod Broen. Stævnen betaler omkostninger til elforbrug, da det er meget begrænset.

Henrik sætter i proces.

 

6. Aftale med Q-Park (det “gamle” område 2440).

Stævnen, Broen og Sejlet anvender P-billetter til deres gæsteparkering.

Der skal findes en ny koordinater, som har ansvaret for at bestille P-billetter.

Erik N. vil gerne påtage sig ansvaret.

 

7. Eventuelt.

Alle 5 blokke er blevet opgraderet til skralde sug.

Stævnen oplever støj og lugtgener samt overtryk i røret. Broen oplever ligeledes lugtgener og overtryk i rørene.

Der skal ryddes op i cyklerne, da det tidligere er oplevet at der står en del “herreløse” cykler. Birgit ønsker deltagelse fra de andre blokke.

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af: Sune (sunelohmann@gmail.com), Tanja (tvsc@cowi.dk), Flemming (harleyman@mail.dk). Birgit er koordinator.

 

Referent: Tanja Brusen

 

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 11. november 2016

21 november, 2016 Ingen kommentarer

 

Fredag den 11. november 2016 kl. 17.30

 

Deltagere

Lars (Stævnen)

Jens Bo, Erik N., Kresten (Broen)

Michael, Rasmus, Jan, Sune (Sejlet)

Tanja, Bent (Soldækket)

Henrik, Gitte (Mesanen)

Erik G., Birgit (P-lauget)

 

Dagsorden

1. Velkomst

2. Orientering og spørgsmål vedrørende Mesanen

3. Orientering om ejerforeningens fordelingstal

4. Vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

5. Parkeringspladser på terræn

6. Fælles cykeloprydning

7. Affaldshåndtering

8. Husorden

9. Rustne vandrør til sprinkleranlæg

10. Lyset i Soldækkets opgang

11. Eventuelt

 

1. Velkomst.

Erik bød velkommen til uformelt møde.

 

2. Orientering og spørgsmål vedrørende Mesanen.

Familiefond har investeret i ejendom siden 2009.

Mesanen består af 55 lejemål, bliver udlejet som lejligheder, men er udstykket som ejerlejligheder.

Der er indflytning d. 1/3 2017 – ca. 1/3 er udlejet på nuværende tidspunkt.

Repræsentant i Ejerforeningen bliver højst sandsynlig Henrik.

Parkeringspladserne (24 stk) er opkøbt med udlejning for øje.

 

3. Orientering om ejerforeningens fordelingstal.

Fordelingstal er opgjort efter BBR.

 

4. Vedtægter for Parkeringslauget Promenaden.

Nuværende vedtægter blev skrevet da der var andre forudsætninger. Der ønskes ændringer i vedtægterne.

Alle ejere af lejligheder skal være medlem af parkeringslauget (nuværende består medlemmerne kun af dem der har brugsret til p-plads).

P-laugets bestyrelse skal bestå af en fra hvert hus (nuværende er der 3 valgte bestyrelsesmedlemmer).

Stemmeret ønskes efter samme princip som ved Ejerforeningen.

Driftsudgifterne fordeles efter BBR.

 

5. Parkeringspladser på terræn.

Hører ikke ind under Parkeringslauget. Dog holder de listen over p-pladser ajour.

 

6. Fælles cykeloprydning.

Der er flere efterladte cykler i kælderen. Samtidig har beboere svært ved at parkere under den respektive blok de tilhører.

Birgit opsøger bestyrelserne med henblik på at få fordelt opgaven. Selve oprydningen vil ske til foråret.

 

7. Affaldshåndtering.

Pizzabakker er ikke tilladt i pap-containere. Soldækket har svært ved at følge den regel.

Odense Renovation lancerer en ny løsning for centralsug januar 2017, hvor der er direkte sug hen til et opsamlingssted.

 

8. Husorden.

Den lille udgave er blevet opdateret, og omdelt i august 2016.

Selve husorden er under revidering, så den kan passe til alle bygningerne.

 

9. Rustne vandrør til sprinkleranlæg.

Under Sejlet er der konstateret utætte sprinklerrør grundet forkert materialevalg.

Det skal ind under 5 års gennemgang.

 

10. Lyset i Soldækkets opgang.

Sejlet er generet af belysningen af trappeopgangene på Soldækket. Det er en flugtvej, og denne skal være oplyst. Det undersøges om, og hvad der kan gøres for at mindske genen.

 

11. Eventuelt.

 

Referent: Tanja Brusen