Sejlet

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ADMINISTRATIONSFÆLLESSKABET SEJLET CVR. NR. 34135649 

Dato: onsdag, d. 25. april 2018 kl. 16.30. 

Sted: Restaurant Næsbyhoved Skov, Kanalvej 52, 5000 Odense C. 

Formand Michael Gylling Nielsen bød på bestyrelsens vegne alle i forsamlingen velkommen til generalforsamlingen.

 

 1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Kjeld Overgaard, der, med forsamlingens opbakning, modtog valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne.

 1. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det forløbne år

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning for 2017. Det har været et travlt år for A/F-bestyrelsen, der også deltager med en repræsentant i møder i E/F-Promenaden og i fællesmøder for alle A/F-bestyrelser. 

Formanden gav en status på de vigtigste sager:

Affaldsordningen er ændret til et nyt system med centralt skraldesug. Systemet fungerer nogenlunde efter indledende udfordringer. Der er dog stadig udfordringer med, at beboere kommer uegnet affald i skakten, som sætter sig på tværs, eller på anden måde forhindrer, at suget fungerer efter hensigten. Når det sker bliver bestyrelsen nødt til at tilkalde teknikerhjælp, hvilket har bevirket en ekstra udgift på ca. 10.000,- kr. for A/F Sejlet i det forløbne år. Alle beboere bedes derfor være opmærksomme på at følge regelsættet for affaldshåndtering, og alene benytte poser på max. 15 liter til køkkenaffald i skakten.  

Eludgiften har i en årrække været uforholdsmæssig høj, idet i A/F Sejlet har betalt for den fælles udendørs belysning.  Der er nu sat en separat elmåler op, der skal måle forbruget i 1 år, hvorefter Sejlet skal have et anseeligt beløb retur fra de andre A/F´ere. Herudover bliver den årlige eludgift forventeligt reduceret med ca. 25.000 kr.

Elevator servicekontrakt skiftet til KONE har medført færre driftsstop, selvom det uundgåeligt stadig sker. Ved driftsstop skal bestyrelsen altid godkende, hvis det kræver teknikerassistance fra KONE, da teknikerbesøg er ret bekostelige – især på skæve tidspunkter.

Parkeringsbilletter er tilgængelige indenfor indgangspartierne i nr. 12 og 14. Bestyrelsen fylder løbende op med billetter, men oplever, at det kan være svært at følge med, da der til tider hamstres. Der opfordres til kun at tage det antal billetter, der er brug for i en rimelig periode.

I forbindelse med det nye byggeri på den gamle skærveplads er Sejlet uforvarende blevet involveret i en tvist om en overrevet kloakledning. Hans Jørgensen & Søn er synderen, men de vil tilsyneladende ikke tage ansvar, da de hævder, at de af Odense Kommune udleverede plantegninger ikke har været fyldestgørende. Vi har nu en advokat på sagen.

Vinduespolering i Sejlet vil frem over blive foretaget af det samme firma, som står for poleringen i Soldækket og Mesanen, hvorved vi sparer ca. 25% i forhold til den nuværende aftale.

Ventilationsanlæggene skaber stadig udfordringer ind i mellem, og der har også i 2017 været behov for udskiftning og reparation.

En teknisk rapport/5 års gennemgangen har påpeget følgende udfordringer i Sejlet, der løbende over en årrække prioriteres af bestyrelsen:

Skodderne på altanerne, hvoraf 3 faldt ned under oktober stormen i 2013, skal sikres forsvarligt, og der arbejdes med en entreprenør for at finde en løsning, hvilket dog er svært pga. konstruktionen.

Nogle glaspartier på altanerne er ikke fæstnet korrekt.

Nogle nedløbsrør på altanerne er utætte, og skal tætnes eller skiftes.

Det drypper med vand i kælderen under Sejlet pga. utæt betondæk, hvilket skal udbedres. Kælderen henhører dog under P-lauget, så bestyrelsen er i dialog med P-lauget mht. til afholdelse af udgiften. 

Nogle beboere oplever madlugt/røglugt fra andre lejligheder. Det er svært at lokalisere årsagen, men mistanken er, at det skyldes utætheder i de enkelte lejligheders teknikrum ved badeværelset.

 1. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor 

Formanden gennemgik de vigtigste poster i resultatopgørelsen og balancen. Årsregnskab og status blev enstemmigt godkendt.

 1. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af driftsbudget for 2018. 

Formanden gennemgik de vigtigste poster i driftsbudgettet. Driftsbudgettet blev enstemmigt godkendt.

 1. Valg af medlemmer til A/F Sejlets bestyrelse 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen havde valgt at benytte sig af den nye mulighed i vedtægterne om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 5. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Michael Gylling Nielsen og Rasmus Wind Frederiksen var ikke på valg og forsætter derfor bestyrelsesgerningen. De nuværende suppleanter Sune Lohmann og Tom Rasmussen ønskede at stille op til bestyrelsen, og blev begge valgt. Herudover ønskede John Henriksen og Kjeld Overgaard at stille op til bestyrelsen. John Henriksen blev valgt ved fredsvalg.

 1. Valg af suppleanter til A/F Sejlets bestyrelse

Jonas Benjamin Skov og Kjeld Overgaard stillede op som suppleanter til bestyrelsen og blev begge valgt.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at Deloitte skulle fortsætte som revisor. Deloitte blev valgt.  

 1. Valg af administrator

Bestyrelsen foreslog, at LEA Ejendomspartner skulle fortsætte som administrator. LEA Ejendomspartner blev valgt.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag til behandling.

 1. Eventuelt

Carl i nr. 14, 3. tv. gjorde opmærksom på, at han og Elsebeth ofte generes af støj fra oven/siden. Bestyrelsen henledte opmærksomheden på, at alle beboere skal overholde husordenen, men også at man i konkrete situationer i første omgang selv skal søge løsninger med den beboer, der forårsager genen. 

Karin i nr. 14, 1. th. spurgte til, hvorfor referater fra bestyrelsesmøder i A/F Sejlet ikke automatisk adviseres i den enkeltes mailbox, når man er tilmeldt opdateringer på www.promenadebyen-odense.dk. Bestyrelsen undersøger sagen med henblik på at få det til at virke.

Kirsten i nr. 12, 6. tv gjorde opmærksom på, at der lugter fugtigt i kælderrum under nr. 12., hvor få kælderrum er samlet bag en dør. Bestyrelsen opfordrede til, at der isættes en kile, så der kan blive en bedre luftcirkulation. 

Kjeld i nr. 14, 2. tv. spurgte til rengøringskontrakten med Torbens Erhvervsservice, da han undrede sig over, hvor meget støv og nullermænd der var på fællesarealet i kælderen under Sejlet under den netop gennemførte arbejdslørdag. Bestyrelsen følger op overfor Torbens Erhvervsservice, der eventuelt frem over afkrydser på tavler, når der er fejet/støvsuget hver tredje måned, som formentligt er aftalt i kontrakten. Kjeld gjorde samtidig opmærksom på, at der henstod adskillige effekter på gangene udenfor beboernes opbevaringsrum, hvilket er en uanstændig adfærd, da man selvfølgelig selv er ansvarlig for at fjerne egne lossepladseffekter.

Kjeld gjorde opmærksom på, at han administrerer nøgler til den fælles postkasse i nr. 14, og at dem som ønsker det, kan leje en nøgle for et depositum på ca. 40,- kr., som refunderes, når beboeren rejser. Bestyrelsen, og de andre beboere, takkede Carl, der sørger for at tømme og fordele indholdet i postkassen. Carl siger til, hvis han får brug for aflastning. 

Kjeld gjorde opmærksom på, at der mangler kiler ved døre i kælderen, idet nogle af de tidligere indkøbte er forsvundet. Kjeld har nogle penge i overskud fra nøgleadministrationen, som han foreslog kunne anvendes til indkøb af kiler, hvorefter et eventuelt restbeløb vil blive indsat på foreningens konto. Forsamlingen accepterede forslaget.

Referent: Formand:

_____________________________        _________________________________

Kjeld Overgaard Michael Gylling Nielsen                

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Til alle beboere i Sejlet:

 

Jeg har opdaget at min varmeveksler Danfoss Heat Exchanger (Redan) i teknikrummet (som er i jeres badeværelser) har lækket med vand igennem lang tid, da rørene nedenfor er kalket til. Jeg har hørt “på vandrørene” at flere måske har samme problem.

Ved at tage dækkassen i rustfri stål med mærkat af navnet Redan af, kommer selve varmeveksleren til syne. Den har dryppet oppe fra ventilen i det øverste stykke og har dannet en kalktap. Der syner ikke at være kommet fugtskade i teknikrummet endnu.

Der har ved måling lækket ca. 1 liter pr. dag og det er derfor VIGTIGT AT I ALLE KIGGER EFTER I JERES EGET TEKNIKSKAB for eventuelt samme lækage, da eventuel vandskade kan give store følgeskader ud i betonlagene af bygningen.

Jeg har kontaktet Holsøe VVS (tlf. 61654747), som tidligere har været ude og afhjælpe fugtproblemer i flere af vores lejligheder. Han har kunnet konstatere, at det er ventilen til trykudligning, som sidder øverst, den er gal med. Det er højst sandsynligt nogle membraner, som er slidte.

Problemet kan afhjælpes med:

 • Udskiftning af ventilen (kr. 2.300,- + moms og montering)
 • Udskiftning af varmeveksleren (kr. 4.700,- + moms og montering)

Jeg har valgt førstnævnte løsning og han har i dag været og skifte den. Omkostning af dette påhviler den enkelte ejer.

Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig.

Rasmus Frederiksen

Næstformand i bestyrelsen, E/F Sejlet

IMG_3669

 

Kommentarer

45 svar til “Sejlet”

 1. Carl Hansen Avatar
  Carl Hansen

  Hvor er det altså træls, at vi gang på gang, når vi har gæster, og på alle andre tidspunkter, hver dag fra kl. 7.15 om morgenen, skal høre på en person i nr. 12 eller 14, der hopper og løber rundt i sin lejlighed?
  Carl Hansen 14 3.tv.

 2. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  Status på Kloak:
  Vores kloak og trykledninger er omlagt, og en ny brønd er etableret.
  Derudover bliver der monteret en alarm på brønden, så vi i fremtiden har større mulighed for at komme kloakproblemer i forkøbet.
  Desmi Pumper vasker/spiler vores teknikrum ned inden de forlader bygningen i dag, hvilket også betyder vi kan forvente lugtgenerne bliver hængende et par dage.

 3. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  @Jan Laursen
  Slamsugeren ;-)

 4. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  Til beboerne i Sejlet:
  Vi har nu i en lille uge kæmpet med lugtgener fra kloaken.
  Det kommer vi desværre til lidt endnu – faktisk indtil tirsdag/onsdag i næste uge.
  Da kloak-trykledning og kloak-brønd skal omlægges, er det en større opgave som entreprenør Hans Jørgensen & Søn er gået igang med.
  Indtil det fungerer igen, vil Slumsugeren fortsætte med at komme både morgen og aften.

  mvh.
  Bestyrelsen i Sejlet

 5. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  Status på Kloakproblemer:
  Slamsuger og kamerahold har været her i dag, uden at finde problemet.
  Der arbejdes videre på sagen i morgen og indtil vi har en løsning, vil slamsugeren komme dagligt og sørge for vores “pumpe-brønde” ikke løber over igen.
  Mvh
  Bestyrelse i Sejlet

 6. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  Angående lugtgener:
  Det er vores kloak der er stoppet.
  Vi har haft såvel Desmi og en slamsuger ude…. men desværre ser det ud til en kloak-rørføring er stoppet eller kolapset, så vi skal have undersøgt problemet omfang ved hjælp af kamera.
  Der er også bestilt slamsuger til i morgen, og kameraholdet kommer ligeledes i morgen.
  Derudover er der sat et møde op med formanden på byggegrunden ved siden af, som holdes i morgen klokken 12.00.
  Mvh
  Bestyrelsen i Sejlet

 7. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  Lugtgener i Promenadebyen 12:
  Der har siden lørdag/søndag været lugtgener i Promenadebyen 12.
  Denne gang skyldes det ikke tilstopning eller manglende sug i affaldsskakten, men derimod vand i teknikrum i kælderen.
  Sagkyndige til besigtigelse af problemet ER tilkaldt her til morgen.

  mvh.
  Bestyrelse, Sejlet

 8. Rasmus Frederiksen Avatar
  Rasmus Frederiksen

  Kære beboere i Sejlet,

  Efter længere tids debat vedr. tildels kraftigt/generende lys fra trappeopgangene i Soldækket over mod Sejlet, har bestyrelsen i E/F Soldækket gået med til en forsøgsordning,

  Alle lamper, der vender direkte ind mod Sejlet er frakoblet, hvilket resulterer i et indirekte og mere “blødt lys” fra opgangene.

  Såfremt der er lys nok for Soldækkets beboere kan vi håbe at denne ordning bliver permanent til gavn for alle. Da det stadig er længe lyst, vil ændringen nok blive mere tydelig når sommeren går på hæld.

  I er velkommen til at efterlade jeres kommentarer i forhold til jeres oplevelse ved ændringen.

  Mvh.
  Bestyrelsen

 9. dunhoo Avatar
  dunhoo

  @Elsebeth Hansen
  Hej Elsebeth, nu tror jeg ikke det er os der tramper rundt og jeg ved godt det kan være generende med støj, men jeg synes beboer skal have lov til at lave det de vil i deres lejlighed så længe der overholder ordensreglementet. Jeg vil foreslå I undersøge noget lydisoleringsplader på loftet eller evt. væggene, jeg mener dem der flyttet ind under os 14 1.th, fik støj isolerede, så måske kan du bank på ind ved dem, så kan du kontakte mig så kan jeg trampe lidt for at du kan vurdere virking mvh Duncan 14 2.th

 10. Elsebeth Hansen Avatar
  Elsebeth Hansen

  Kunne den person, der de sidste 30 minutter har hoppet, trampet rundt i sin lejlighed, ikke melde sig ind i et motionscenter og hoppe der, så var vi fri for at høre på det!
  Det er virkelig irriterende at høre på!! Og det er ikke bare idag!!
  Elsebeth og Carl Hansen
  14.3.tv.

 11. Elsebeth & Carl Hansen Avatar
  Elsebeth & Carl Hansen

  Kunne brugeren af den reklame anhænger, der de sidste dage har holdt på stenene, udenfor vores hoveddør, ikke sætte den på deres afsats??? Ligeledes fjerne reklamerne, når de er blevet leveret. Det er ikke ting, der er kønne at se på:-(
  Mvh. Elsebeth & Carl Hansen 14 3.tv.

 12. Elsebeth Hansen Avatar
  Elsebeth Hansen

  Til beboerne i Sejlet.
  Jeg ved ikke, hvem det er, der dyrker hop, løb og step i deres lejlighed?? Men det er ret irriterende og forstyrrende, næsten hver dag og på alle tider, at høre på. Selvfølgelig kan vi høre hinanden, når vi bevæger os rundt, og det skal vi også kunne, men det her er ikke “normale” lyde.
  Mvh. Elsebeth 14 3.tv.

 13. Michael G. Nielsen Avatar
  Michael G. Nielsen

  Kære alle.

  Teknikeren har nu været her og fikset problemet med det manglende varme vand: et filter i det indgående varmerør, der ikke var renset og derfor nedsatte gennemstrømningen af varmt vand. Filtreret er nu renset, og der bør nu være varmt vand i hanerne.

  VH Michael

 14. Michael G. Nielsen Avatar
  Michael G. Nielsen

  @LRH Kære alle.

  Der er kommer teknikere i dag og ser på problemet vedr. manglende varmt vand, der rigtig nok har ramt hele Sejlet.

  Vh Michael

 15. LRH Avatar
  LRH

  Inden flere bestiller håndværker pga. manglende varmt vand: Det er tilsyneladende ikke i den enkelte lejlighed, problemet er – vi er flere, der har problemet!

 16. Peder Jensen Avatar
  Peder Jensen

  Hej

  I dag kom jeg hjem til en fyldt affaldspose, der stod i stuen. Jeg ved godt, at affaldsskakten er stoppet igen, igen, men det er bare ikke i orden at sætte en fyldt affaldspose ud, hvor alle vores besøgende kommer ind. Skal der info ud til nyindflyttede, hvor der bliver fortalt, hvad man gør, når skakten er stoppet?

  Vh
  Peder T. Jensen
  12, 2. tv

 17. Rasmus Wind Frederiksen Avatar
  Rasmus Wind Frederiksen

  Kære beboere,

  Der er nu sat skilt op i forhold til cykelparkering på Promenaden ved de pladser tilhørende Sejlet.

  Vi gør samtidig opmærksom på at cykler i parkeringskælderen skal parkeres på de respektive steder for cykler og ikke på parkeringspladser for biler. Parkeringspladserne er privat ejendom uagtet om der parkeres på dem.

  Med venlig hilsen
  Bestyrelsen

 18. rasmuswind Avatar
  rasmuswind

  Til beboerne i Sejlet: Affaldsskakten

  Vi har efterhånden haft en del udfordringer med vores affaldsskakt i form af tilstopninger og dertil hørende lugtgener. Hver gang Dansk Skraldesug tilser problemerne, konstaterer de bla. pizzabakker, aviser/reklamer, store skraldeposer og sågar store vandpistoler!?. Det koster rigtig mange penge for ”Ejerforeningen – Sejlet” Derfor vil bestyrelsen med denne skrivelse opfordre beboerne til ansvarlighed og husordenen overholdes.

  Med venlig hilsen

  ”Bestyrelsen i Sejlet”

  Udklip fra husorden:

  Det centrale skraldesug skal anvendes i henhold til vejledning ved indkastet. Alt affald, der indkastes i skakten, skal være emballeret i de anviste posestørrelser. Ved forkert anvendelse kan anlægget blive tilstoppet. Afhjælpning sker for skadevolders regning.

  Tilsvarende regler gælder for anvendelse af de to skraldesug-indkast på pladsen ved rampen til Promenadebyen.

  Ved siden af de to skraldesug-indkast på pladsen ved rampen findes desuden et indkast til glas og flasker.

  I P-kælderen er der opstillet containere til aviser, ugeblade, reklamer og mindre papstykker. Plastfolie skal fjernes fra magasiner mv. inden aflevering i containerne. Papir og pap, der har været i berøring med madvarer, må ikke lægges i containerne i P-kælderen. Mælkekartoner og pizzabakker skal derfor i affaldsposer sammen med det øvrige husholdningsaffald og smides i skraldesuget. Pizzabakker skal desuden først rives i småstykker eller opblødes i vand, inden de puttes i affaldspose og kastes i skraldesuget, da de ellers let blokerer anlægget.

  Andet affald afleveres på en af kommunens genbrugsstationer. Adresser på genbrugsstationerne i Odense og anden information om affaldshåndtering findes på hjemmesiden http://www.odenserenovation.dk.

  Der må aldrig stilles affald og lignende på fællesarealerne eller i P kælderen.

 19. Elsebeth Hansen Avatar
  Elsebeth Hansen

  Er der snart en løsning på elevator problemet??
  Mvh. Elsebeth 14. 3.tv.

 20. Michael G. Nielsen Avatar
  Michael G. Nielsen

  Kære alle

  Vedrørende vandregnskabet for 2015 har er det konstateret, at der har været en fejlaflæsning på 280 m3 vand. Der vil være tale om en regulering som ligger på mellem kr. 200,- til 300,- pr. lejlighed alt efter fordelingstal.

  Grundet beløbets størrelse vil vi medtage denne regulering i vandregnskaber for 2016, hvorfor der ikke udsendes et korrigeret regnskab for 2015.

  Venlig hilsen
  Michael G. Nielsen
  Formand, A/F Sejlet

 21. Duncan Hooper Avatar
  Duncan Hooper

  @Franziska
  Har du kigget om den er blevet flyttet et andet sted, det var min cyklen

 22. Franziska Avatar
  Franziska

  Tak for info, jeg har allerede tjekket hittegods hjemmeside, og de beholder cykler for en måned før de kommer til auktion- så jeg ringer til dem på tirsdag. Hvem af bestyrelsen skal jeg kontakt? Jeg synes det er meget mærklig at en cykel uden en cykelrazia seddel, som er låst og har adresse og telefonnr. på bliver taget med. Vil også gerne høre hvordan det kan ske… @Duncan

 23. Rasmus Frederiksen Avatar
  Rasmus Frederiksen

  Til Sejlets beboere,

  Der har i dag været en tekniker for at tjekke vores vandtryksanlæg i Sejlet.

  Det har vist sig at en af anlæggets sensorer målte forkert og gav 10 bar tryk på anlægget.
  I forbindelse med at sensoren er gået i stykker, kan det godt have forårsaget mange tryksvingninger i bygningen.
  Teknikeren har nu udskiftet sensoren og trykket er blevet hævet til 6,5 bar, hvilket skulle betyde, at vi har et konstant tryk på ca. 3,5 bar på øverste etage.

  Hvis I i de kommende dage stadig oplever tryksvinger, bedes I informere det til bestyrelsen.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 24. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  @Jan Laursen
  Jeg lader det stå måneden ud, herefter ryger det på genbrugspladsen.

 25. Jan Laursen Avatar
  Jan Laursen

  Der har i godt 2 uger stået et TV bord og emballage til en fladskærms TV i gangarealet ved vores depot-rum.
  Vil “ejermanden” være sød og flytte det ?

 26. Rasmus Frederiksen Avatar
  Rasmus Frederiksen

  Til Sejlets beboere:

  Der er i dag D. 29. Januar påbegyndt spartling og maling af indgangspartierne i nr. 12 og 14. Der vil naturligvis være skiltet, men vær opmærksom da arbejdet måske står på i et par dage og malingen skal tørre.

  Samtidig kan det nævnes at reparation af elevatoren i nr. 12 (fotoliste i døren) skulle kunne leveres/monteres i uge 5.

  Vi er nu overgået til KONE elevatorservice, hvorfor der er nye alarmopkaldsnummer (skrevet i elevatorerne) såfremt elevatoren sidder fast.

  Mvh.
  Bestyrelsen

 27. Sune Lohmann Avatar
  Sune Lohmann

  Ang. cykelrazzia i parkeringskælderen:
  Dags dato er der sat sedler på cyklerne i parkeringskælderen under Sejlet. Sedlen skal fjernes som foreskrevet senest 1/3-2016. Efterladte cykler (dem med seddel på) vil blive afleveret på hittegodskontoret. Vi håber det giver frigiver plads, så folk ikke skal holde uden for cykelstativerne, til gene for parkerede biler og andre cyklister, der skal kæmpe sig forbi.

  1. Franziska Kirstein Avatar
   Franziska Kirstein

   Hej, jeg er lige kommet tilbage fra Ny Zealand hvor jeg var siden d.29.2.- jeg har tjekket sedlerne på min cykel og har klistret min adresse på før jeg tog sted, men alligevel er min cykel væk nu og det kan jeg ikke forstår, den var placeret som alle andre i cykel kælder med min adresse og telefonnr. på. Hvem kan jeg kontakt for at prøve og få den tilbage?

   1. Duncan Avatar
    Duncan

    Du skal kontakte bestyrelsen jeg tror de er kørt på hittegods som de varslet

   2. Sune Lohmann Avatar
    Sune Lohmann

    Hej. Som skrevet ud, skulle der fjernes de sedler, der blev sat på cyklerne inden 1/3. Tjek lige, om den skulle være rykket. Jeg flyttede samtidig alle cykler ind i stativerne, som stod på parkeringspladserne.. Hvis den ikke er der, skal du tage fat i hittegodskontoret.
    Mvh. Sune

 28. Rasmus Frederiksen Avatar
  Rasmus Frederiksen

  @Morten Frydenlund

  Hej Morten.

  Nej, det lyder til at den så alligevel ikke kører efter forskriften. Vi skal have fat i OTIS igen. Vi har flere gange haft dialogen med dem i henhold til de mange udgifter i år. Desværre kan det ikke påbevises at fejlen er den samme og derfor reklamationsberrettiget.

  De gentagne hærværk på elevatoren i nr. 12 har heller ikke gjort problemet mindre. Men vi gør alt i bestyrelsen for at komme det til livs.

  Måtte du have nogle konkrete løsningsforslag hører vi gerne fra dig.
  Du er også velkommen til at ringe mig op på 21409190 eller mail: rasmuswind @ hotmail.com
  Dog er jeg ikke at træffe 29/12-6/1, da jeg er på udenlandsrejse.

  Mvh.
  Rasmus Frederiksen

 29. Rasmus Wind Frederiksen Avatar
  Rasmus Wind Frederiksen

  Til Sejlets beboere:

  OTIS har i dag været med en montør og tilse elevatoren i nr. 12.

  Efter OTIS’ udsagn er der nu ikke tale om en defekt motor, men derimod et defekt “lystæppe”, som skulle have bevirket de mange op- og ilukninger af døren. Det skulle nu være ‘slået fra’ og jf. OTIS virker elevatoren efter forskriften igen.

  Vi håber med dette at vi får en stabil jul elevator-mæssigt :-)

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

  1. Morten Frydenlund Avatar
   Morten Frydenlund

   Til gengæld skal vi nu trives med at sætte fast i dørene. Dørene åbner ikke igen ved passage dørene lukker bare og man kommer i klemme.
   Lige meget hvad må Otis lave den elevator engang for alle, alle deres halve løsninger duer bare ikke, og kan de ikke lave den så den virker perfekt må der være andre firmaer der kan. Prøv at træk en historik på den elevator i nummer 12 den har været mere i stykker end den har virket siden den blev i driftsat 2012. Otis tjener massere penge på alle de driftstop og det kan ikke være rigtigt at vi som forening skal blive ved med at bruge sådan en stor post på at holde elevatorer kørende.

 30. Bjarne Grubbe Avatar
  Bjarne Grubbe

  @Rasmus Wind Frederiksen

  Til bestyrelsen for Sejlet Nr 12

  Jeg vil gerne spørge om, om der ikke er en hovedafbryder for elevatoren i nr 12, sådan at den vil fuldstændig nulstille sig når man tvangsnulstiller den.
  Jer vil bare tro, at den vil starte forfra, og evt. slette alt i hukommelsen, og opdaterer den igen. Det vil bevirke, at den evt. køre bedre et stykke tid, og så kan gøre det igen, indtil de kommer og skifter motoren.

  Jeg forventer et svar inden længe, da vi lige er kommet hjem, og måtte slæbe alle vores vare op af trappen.

  Mvh. Bjarne Grubbe
  Promenadebyen 12, 5tv
  5000 Odense C
  mobil : 31 100 593

 31. Rasmus Wind Frederiksen Avatar
  Rasmus Wind Frederiksen

  Til Sejlets beboere:

  Da vi igennem længere tid har haft tiltagende problemer med elevatorerne, navnlig den i nr. 12, har vi igennem november og december haft rettet flere henvendelser til OTIS for udbedring af den mangelfulde drift samt problemet med mange gentagne op- og i-lukninger af elevatordøre.

  På trods af gentagne afvisninger og bortforklaringer vedr. skidt i dørskinner har OTIS idag bekræftet at de har haft problemer med adskillige dør-motorer i tilsvarende elevatorer, hvorfor de vil komme og skifte dørmotoren i elevatoren i nr. 12.
  Dørmotoren er pt i restordre, hvorfor de ikke kan sige endnu hvornår de vil kunne komme og skifte den.
  Bestyrelsen arbejder hårdt på at lægge pres på OTIS da elevatorerne har kørt særdeles ustabilt og utilfredsstillende i den senere tid.

  Ny status vil gives så snart problemet skulle være udbedret.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 32. Rasmus Wind Frederiksen Avatar
  Rasmus Wind Frederiksen

  Vedr. ventilation i skaktene i nr. 12 og14

  Til orientering kan det oplyses, at Belvent i dag har været her og rense ristene i nr. 12 og 14.
  Det er gjort med en langskaftet børste, som de har efterladt her, og som pt. befinder sig hos Jan Laursen, nr. 12, 7.th.
  Jan har påtegnet sig at rense ristene i nr. 12 regelmæssigt fremover, og Lene i nr. 14, 7. th. Vil påtage sig at gøre det i nr. 14.

  Vi håber, at ventilationen nu igen fungerer, og at lugtproblemerne hermed er løst.

  Venlig hilsen

  På bestyrelsens vegne
  Kirsten

 33. Rasmus Wind Frederiksen Avatar
  Rasmus Wind Frederiksen

  Til Sejlets beboere:

  Belvent har i dag været her og besigtige udsugningen i skaktene i nr. 12 og nr. 14. Vi henviser til vedlagte referat af, hvad de er nået frem til. Vi afventer foreløbig, at de kommer og renser ristene.

  Referat af Kirsten Krogh:

  Søren fra Belvent var her i dag for at se på udsugningsproblemerne i skaktene i nr. 12 og nr. 14. Han konstaterede hurtigt, at det gælder både i nr. 12 og nr. 14, at den rist, der sidder i toppen af skakten er tilstoppet af støv og snavs. I nr. 14 sad der endvidere en stor plastikpose, som han umiddelbart kunne trække ud fra skakten på 7. sal. Dette er angiveligt hovedårsagen til, at udsugningen ikke virker, og at det kommer til at lugte.

  I første række handler det derfor om at få renset ristene, og fremover bør vi få dem renset regelmæssigt, evt. via en serviceaftale. Han vidste ikke, hvornår de kan komme og rense ristene, måske i næste uge. Han vil gerne være behjælpelig med at skaffe os en lang børste, så vi selv kan rense dem nødtørftigt indtil videre. Det kan gøres fra skaktene på 7. sal. Risten sidder ikke særligt højt over lågen. Han tilføjede, at om ikke andet kan vi forsøge med en WC-børste.

  Umiddelbart kunne han ikke give nogen forklaring på, at lugten er værst på de nederste etager. Men han sagde, at det kan have noget at gøre med, at der kan være forskelligt tryk i lejlighederne, og at lugten kan trænge mest ind, hvor der er en trykforskel i forhold til skakten. Det vil kræve en større gennemgang at få dette afdækket.

  Foreløbig afventer vi en melding fra Belvent om, hvornår de kan komme og rense ristene. Beboerne på 7. sal er velkomne til at forsøge sig med WC-børster ell. indtil videre.

  Mvh.
  Bestyrelsen

 34. Rasmus Wind Frederiksen Avatar
  Rasmus Wind Frederiksen

  Til Sejlets beboere:

  Der kommer en tekniker fra Belvent i morgen eftermiddag, d. 10. november og ser på udsugningen i skakten. Der vil derefter blive taget stilling til, hvad der kan/bør gøres.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 35. rasmuswind Avatar
  rasmuswind

  Til Sejlets beboere:

  Bestyrelsen arbejder som bekendt med at få løst problemerne med mangelfuld ventilation og deraf følgende dårlig lugt i nr. 12 og har sendt tegningerne til Belvent, der foreløbig har svaret, at ventilationen tilsyneladende ikke er udført i overensstemmelse med tegningerne. Vi har bedt dem komme og undersøge det nærmere, men de har desværre meget travlt og kan tidligst komme i næste uge. (Vi havde egentlig haft opfattelsen af, at det kunne blive i denne uge!). De vil også blive bedt om at se på nr. 14. Vi får at vide på mandag, hvornår de kan komme. I vil blive orienteret, når vi ved det. Hvis ikke det kan blive senest i næste uge, vil vi bestille en ekstra tømning i nr. 12 en gang i næste uge.

  For at forsøge at undgå, at lugten bliver værre i løbet af weekenden, vil vi henstille, at beboerne i nr. 12 ikke benytter skakten, men bærer affaldet ned i containeren ved parkeringspladsen i hvert fald indtil næste tømning på mandag.

  Venlig hilsen

  Bestyrelsen

 36. Flemming S. Nissen Avatar

  Hej
  Kan se, at nogen mener skraldelugten i nr 14 skulle være væk! Det er rigtigt at udsugningen i boligen virker, men skraldelugten er ikke væk heller ikke ved postkasserne. Vi har på 1. sal døren til repoet stående åben hele tiden, så vi ikke trækker lugten med ind i boligen. Det er bare ikke særlig smart til vinter, så vi må have en permanent løsning. For vores skyld kan vi godt lukke skakten og aflevere affaldet i røret ved gæste P.
  mvh
  Flemming Pb 14, 1. th

 37. rasmuswind Avatar
  rasmuswind

  Til beboerne i Sejlet:

  Så er der uploaded et nyt referat fra Sejlets bestyrelsesmøde d. 19.oktober 2015.

  I kan finde det under fanen “Møder i Sejlets bestyrelse”

  Mvh.
  Rasmus Wind Frederiksen
  Næstformand i Sejlets betyrelse

 38. Marianne Runa Avatar
  Marianne Runa

  Vil gerne modtage info.

  Mvh Marianne Runa

 39. Erik Granly Avatar
  Erik Granly

  Vil gerne modtage info.

  MVH

  Erik Granly

 40. Kjeld Overgaard Avatar
  Kjeld Overgaard

  Hej Dorte

  Tak for din henvendelse.

  Vi er lige ved at teste systemet, så jeg vender tilbage med mulighederne.

  M.v.h.

  Kjeld Overgaard

 41. dorte gren Avatar
  dorte gren

  vil gerne modtag information. venligst Dorte Gren promenadebyen 12 5 tv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *