Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Ejerforeningen’

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. november 2021

25 november, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. november 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. november 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 6. september 2021

12 september, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 6. september 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 6. september 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Ejerforeningen Promenadens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for Ejerforeningen Promenaden samt referat af generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021

12 februar, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 27. oktober 2020

5 november, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Tove (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet)

Afbud fra: Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen)

Mødet holdt hos: Erik

Referent: Erik

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

3. Vedtægtsændringer

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Konstituering af bestyrelsen

Efter de ordinære generalforsamlinger den 17. september 2020 har hver A/F-bestyrelse holdt konstituerende møde, hvor deres repræsentant til Ejerforeningen Promenadens bestyrelse blev udpeget. A/F-bestyrelserne har udpeget følgende repræsentanter:

 • A/F Stævnen: Tove Rosendahl
 • A/F Broen: Erik Nielsen
 • A/F Sejlet: Rasmus Wind Frederiksen
 • A/F Soldækket: Tanja Brusen
 • A/F Mesanen: Henrik Clausen

På Ejerforeningen Promenadens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Tanja Brusen
 • Sekretær: Rasmus Wind Frederiksen
 • Medlem: Tove Rosendahl
 • Medlem: Henrik Clausen

Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens nye sammensætning samt tilretter oplysningerne på vores hjemmeside. På mødet underskrev de deltagende bestyrelsesmedlemmer ejerforeningens interne regler vedrørende informationssikkerhed. Erik sørger for, at de ikke-deltagende bestyrelsesmedlemmer efterfølgende underskriver reglerne.

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Erik påpegede nogle mindre fejl i regnskabet. Erik sørger for, at LEA Ejendomspartner A/S retter disse fejl. Perioden har (efter rettelser) givet et overskud på kr. 69.074 og en egenkapital pr. 30. september 2020 på kr. 323.052. Til overskud og egenkapital skal dog tillægges kr. 26.850, som de fem A/F’er tilsammen skal efterbetale til ejerforeningen som ekstra bidrag for årets første ni måneder i henhold til de på generalforsamlingerne den 17. september godkendte budgetter for 2020. Af ejerforeningens lån til parkeringslauget på oprindeligt kr. 125.000 har parkeringslauget tilbagebetalt kr. 95.000, så ejerforeningens tilgodehavende pr. 30. september 2020 er kr. 30.000. Dette beløb tilbagebetaler parkeringslauget i løbet af årets sidste tre måneder.

3. Vedtægtsændringer

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Erik sørger for, at de nye vedtægter lægges på vores hjemmeside. Desuden sørger Erik for, at alt nødvendigt materiale afleveres til vores advokat med henblik på, at advokaten kan få vedtægterne tinglyst på alle fem huse i Promenadebyen. Erik holder løbende bestyrelsen orienteret om denne proces.

4. Eventuelt

 • En lejlighedsejer i Sejlet har forespurgt om muligheden for etablering af el-ladestik på beboerens P-plads i P-kælderen. Ejerforeningen har fremsendt de overordnede retningslinjer for etablering af el-ladestik i P-kælderen til lejlighedsejeren og A/F Sejlets bestyrelse. Sagen håndteres herefter af A/F Sejlets bestyrelse.
 • Ejerforeningen har haft Torbens Erhvervsservice til at genplante bøge og græsser i de områder, hvor beplantningen var gået ud. Det er det enkelte A/F, der skal sørge for beplantning, nøddesten, brosten eller andet i de bede, der grænser direkte op til det pågældende hus.
 • Spørgsmålet om tilstedeværelsen af containerne til papir og småt pap i P-kælderen blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede og har haft mulighed for inden da at danne sig et billede af holdningen til spørgsmålet i den pågældendes A/F-bestyrelse.
 • Kresten Mehl (Broen) har på aktivitetsudvalgets vegne skrevet til Anders W. Berthelsen (medlem af byrådet i Odense Kommune) om problemer med trafikken på Finlandgade samt problemer vedrørende renovationen, toiletforhold m.m. i vores nærområde. Odense Kommunes tekniske forvaltning har svaret, og Erik har lovet Kresten og aktivitetsudvalget, at ejerforeningen vil følge op på forvaltningens konkrete forslag/anvisninger. Bestyrelsens medlemmer har fået udleveret sagens korrespondance.
 • Administrationen af de nummererede P-pladser 15-39 på terræn (område 2792) er pr. 1. oktober 2020 flyttet fra Othania Ejendomme ApS/Morten M. Bang (der ikke længere ejer lejligheder i Promenadebyen) til Ejerforeningen Promenaden. Samtidig er administrationen opgraderet til Q-Parks nyeste e-park version. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse orienterer de beboere, der har brugsret til de pågældende P-pladser, om omlægningens betydning og de nye muligheder den giver.
 • Fjernvarme Fyn har meddelt, at de skal grave ved P-pladserne 8-11 (i område 2440) på terræn for at reparere en utæthed i fjernvarmeledningen under kørevejen. Erik finder P-pladser, som kan stilles til rådighed for de beboere, der har brugsret til P-pladserne 8-11, og aftaler nærmere med de pågældende beboere.
 • En beboer med brugsret til P-pladser på terræn har spurgt, om der kan opstilles P-bomme på P-pladserne, og om P-skiltene kan udskiftes til en anden type. Bestyrelsen drøftede spørgsmålene og besluttede, at der på den pågældendes P-pladser må opstilles P-bomme som de oprindelige, men at P-skilte ikke må udskiftes. Erik giver spørgeren besked.

5. Mødekalender

Bestyrelsen besluttede at udsætte det planlagte fællesmøde den 20. november 2020 på ubestemt tid på grund af corona-situationen. Desuden fastlagde bestyrelsen datoen for generalforsamlinger i 2021 til den 21. april 2021 (med forbehold for corona-situationens udvikling).

Bestyrelsesmøde:

 • Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.30 hos Tove.

Generalforsamlinger:

 • Onsdag den 21. april 2021.
 • Hvis et A/F ønsker generalforsamling på en anden dag, så skal det være før den 21. april 2021.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2021.
Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ejerforeningens generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Ejerforeningen Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ejerforeningens ordinære generalforsamling – stemmeresultat

20 september, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 17. september 2020 blev der holdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden.

På generalforsamlingen blev der stemt om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Af Promenadebyens i alt 230 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 22.226 var 100 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 9.328 repræsenteret på generalforsamlingen (fysisk eller ved fuldmagt).

Der blev stemt efter antal og efter fordelingstal.

Stemmeresultatet optalt efter antal blev:

 • 89 for forslaget svarende til 89% af de fremmødte stemmer
 • 7 imod forslaget svarende til 7% af de fremmødte stemmer
 • 4 blanke svarende til 4% af de fremmødte stemmer

Stemmeresultatet optalt efter fordelingstal blev:

 • 7.839 for forslaget svarende til 84% af de fremmødte stemmer
 • 1.010 imod forslaget svarende til 11% af de fremmødte stemmer
 • 479 blanke svarende til 5% af de fremmødte stemmer

Stemmeresultatet betyder, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til denne udsendes en af de nærmeste dage.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 11. august 2020

19 august, 2020 2 kommentarer

Deltagere: Jesper (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet), Henrik (Mesanen)

Afbud fra: Tanja (Soldækket)

Mødet holdt hos: Rasmus

Referent: Erik

Dagsorden:

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.06.2020

2. Administrationshonorar til LEA Ejendomspartner A/S

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020

3.1. Vedtægtsændringer for E/F og P/L

3.2. Bådpladser ved Promenadebyen

3.3. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen

3.4. Grundejerforening

3.5. Ladestik/ladebokse til elbiler

3.6. Bøgehække ved gæsteparkeringspladser

3.7. Vandindtrængning i P-kælderen

3.8. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

4. Generalforsamlinger torsdag den 17. september 2020

5. Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser

6. Orientering fra A/F’erne

7. Eventuelt

8. Mødekalender

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.06.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Perioden har givet et overskud på kr. 31.965 og en egenkapital pr. 30. juni 2020 på kr. 285.944. Til overskud og egenkapital skal dog tillægges kr. 17.900, hvis budgettet for ejerforeningen for 2020 godkendes på den kommende generalforsamling (og det forventer vi), idet de fem A/F’er så tilsammen skal efterbetale dette beløb til ejerforeningen som ekstra bidrag for første halvår. Af ejerforeningens lån til parkeringslauget på oprindeligt kr. 125.000 har parkeringslauget tilbagebetalt kr. 65.000, så ejerforeningens tilgodehavende pr. 30. juni 2020 er kr. 60.000. Dette beløb tilbagebetaler parkeringslauget i løbet af de sidste seks måneder i 2020.

2. Administrationshonorar til LEA Ejendomspartner A/S

Gennem de seneste måneder har Ejerforeningen Promenadens bestyrelse genforhandlet administrationshonorarernes størrelse med LEA Ejendomspartner A/S. Honorarerne blev sidst forhandlet i 2015. Ejerforeningen har hidtil betalt kr. 16.329 pr. år, og parkeringslauget har hidtil betalt kr. 31.932 pr. år. De to foreninger har således tilsammen hidtil betalt kr. 48.261 pr. år til LEA Ejendomspartner A/S. Vi har nu forhandlet os frem til, at de to foreninger tilsammen skal betale kr. 40.000 pr. år. Altså en årlig besparelse på kr. 8.261 eller en besparelse på 17,1%. Det samlede beløb på kr. 40.000 fordeles ligeligt mellem de to foreninger med kr. 20.000 til hver forening. Herudover reduceres A/F Soldækkets honorar til LEA Ejendomspartner A/S med 10%. Det er aftalt at alle reguleringer har virkning fra 1. juli 2020.

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020

3.1. Vedtægtsændringer for E/F og P/L

Såvel E/F-bestyrelses forslag til vedtægtsændringer som P/L-bestyrelses forslag til vedtægtsændringer er blevet gennemgået af vores advokat Niels Eriksen, og dennes bemærkninger er alle blevet indarbejdet i de to forslag. De to tilrettede forslag var forud for bestyrelsesmødet fremsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev de to forslag gennemgået og godkendt enstemmigt. Tanja, der ikke deltog i bestyrelsesmødet, havde forlods godkendt begge forslag. Erik sørger for, at de to ændringsforslag udsendes sammen med indkaldelsen til de kommende generalforsamlinger.

3.2. Bådpladser ved Promenadebyen

Intet nyt til dette punkt.

3.3. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen

De nedsunkne brosten langs kørevejen ved Soldækket blev tidligere på året hævet af firmaet Snave Brolægning. Efterfølgende har det vist sig, at de ligger løst. Erik har aftalt med Snave Brolægning, at stenene lægges om uden beregning. Erik følger op på sagen. Mesanen ApS og entreprenørfirmaet Raundahl & Moesby A/S har haft møde om den voldsomme forsætning i betonbelægningen ved starten af brandvejen mellem Soldækket og Mesanen. Det er aftalt, at Raundahl & Moesby A/S skal finde årsagen til forsætningen og få udført det nødvendige arbejde for at bringe sagen i orden. Henrik følger op på sagen.

3.4. Grundejerforening

Intet nyt til dette punkt.

3.5. Ladestik/ladebokse til elbiler

Intet nyt til dette punkt.

3.6. Bøgehække ved gæsteparkeringspladser

Det planlagte møde med gartner var blevet aflyst. Rasmus laver aftale om nyt møde.

3.7. Vandindtrængning i P-kælderen

Intet nyt til dette punkt. Henrik følger op på sagen.

3.8. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

Da Rasmus ønskede spørgsmålet vedrørende containernes tilstedeværelse i P-kælderen diskuteret endnu en gang i A/F Sejlets bestyrelse, og da Tanja, som ikke deltog i mødet, men ønsker at fremsætte sine synspunkter i denne sag, blev punktet udsat til et senere møde.

4. Generalforsamlinger torsdag den 17. september 2020

Dagsordenen blev gennemgået. Desuden blev Corona-situationen og dens indflydelse på de kommende generalforsamlinger drøftet. Før bestyrelsesmødet havde Erik ligeledes drøftet situationen med Restaurant Næsbyhoved Skov. Bestyrelsen besluttede, at der skal være tilmelding til generalforsamlingerne. Erik koordinerer med LEA Ejendomspartner A/S og Restaurant Næsbyhoved Skov.

5. Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser

Erik har udsendt indkaldelse til fællesmødet fredag den 20. november 2020 til alle medlemmer af Promenadebyens bestyrelser.

6. Orientering fra A/F’erne

Bestyrelsens medlemmer orienterede hinanden om aktuelle sager i de respektive huse. Bl.a. at der nu er monteret vindafskærmning på 8 terrasser i Stævnen. Bestyrelsen lykønskede med det gode resultat. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

7. Eventuelt

Intet under dette punkt.

8. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 • Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00 hos Erik (konstituering og perioderegnskab).

Generalforsamlinger:

 • Torsdag den 17. september 2020.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skulle indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.
Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 22. juni 2020

Deltagere: Jesper (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen)

Mødet holdt hos: Erik

Referent: Erik

Dagsorden:

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2020

1.1. Vedtægtsændringer

1.2. Bådpladser ved Promenadebyen

1.3. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen

1.4. Grundejerforening

1.5. Nedsunkne brosten ved nedkørsel til P-kælder og opkørsel til Promenadebyen

1.6. Ladestik/ladebokse til elbiler

1.7. Bøgehække ved gæsteparkeringspladser

1.8. Vandindtrængning i P-kælderen

1.9. Gæsteparkering

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Nedsunkne brosten ved P-pladser ved Soldækket

2.2. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

2.3. Støvgener fra nedbrydning af siloer

3. Generalforsamlinger torsdag den 17. september 2020

4. Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser

5. Orientering fra A/F’erne

6. Eventuelt

7. Mødekalender

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2020

1.1. Vedtægtsændringer

Den 3. marts 2020 var Erik og Henrik til møde hos vores advokat Niels Eriksen for at fastlægge en strategi for det videre arbejde med at få vores ændrede vedtægter tinglyst. Overordnet set er der tale om følgende fire opgaver:

 • De nye ændrede vedtægter (vedtægtsændringerne, der blev vedtaget i 2017 og 2019, og andre relevante tilretninger) skal godkendes på den kommende generalforsamling.
 • Det likviderede Odense Havneudvikling A/S skal genåbnes, for at selskabets påtaleret i vedtægterne kan frafaldes.
 • De eksisterende tinglyste vedtægter skal aflyses.
 • De nye ændrede vedtægter skal tinglyses på alle fem huse i Promenadebyen.

Forud for bestyrelsesmødet var et udkast til nye ændrede vedtægter fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Udkastet blev gennemgået i detaljer. Udkastet er desuden sendt til gennemsyn hos vores advokat, og Erik sørger for, at eventuelle bemærkninger fra advokaten indarbejdes i udkastet, som derefter igen fremsendes til bestyrelsens medlemmer inden næste bestyrelsesmøde.

1.2. Bådpladser ved Promenadebyen

Intet nyt til dette punkt.

1.3. Revner og forsætninger i betonbelægningen i indkørslen, rampen og kørevejen

Problem med løse brosten langs kørevejen ved Soldækket – Erik følger op på denne sag. Diverse revner og forsætninger i betonbelægningen i kørevejen ved Mesanen og ved brandvejen mellem Soldækket og Mesanen tages med i en aktuel sag mellem Mesanen ApS og bygherren – Henrik følger op på denne sag.

1.4. Grundejerforening

Intet nyt til dette punkt.

1.5. Nedsunkne brosten ved nedkørsel til P-kælder og opkørsel til Promenadebyen

Efter at Jesper en del gange har rykket Odense Kommunes tekniske forvaltning, er det manglende arbejde ved nedkørslen til P-kælderen nu blevet udført. Punktet er hermed afsluttet.

1.6. Ladestik/ladebokse til elbiler

Intet nyt til dette punkt.

1.7. Bøgehække ved gæsteparkeringspladser

Rasmus har aftalt møde med gartner med henblik på at få forslag til beplantning/afgrænsning ved gæsteparkeringspladserne i stedet for bøgehækkene, der ikke kan trives.

1.8. Vandindtrængning i P-kælderen

Henrik har kontaktet advokat med speciale/erfaring i ejendomsoverdragelse med henblik på at få hjælp til formulering af en henvendelse til bygherren Promenaden Odense A/S vedrørende den dokumenterede vandindtrængning i P-kælderen (ingeniør Tim Krøyer Madsens notat) og andre fejl/mangler i betonkonstruktionerne. Henrik følger op på sagen.

1.9. Gæsteparkering

Forslaget om at anvende Q-Parks elektroniske app-ordning ”e-park by Q-Park” til vores gæsteparkeringspladser har været behandlet af alle A/F-bestyrelser. Efter positive tilbagemeldinger fra A/F-bestyrelserne besluttede ejerforeningens bestyrelse at indføre ”e-park by Q-Park” ordningen som en ekstra mulighed ud over ordningen med de eksisterende gæstekort. Ordningen, der giver mulighed for 6, 12 eller 24 timers parkering, blev indført den 20. april 2020, og en vejledning, til hvordan man tilmelder sig ordningen, ligger på vores hjemmeside www.promenadebyen-odense.dk under fanebladet ”E/F Promenaden – Dokumenter vedrørende E/F Promenaden”. Punktet er hermed afsluttet.

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Nedsunkne brosten ved P-pladser ved Soldækket

Bestyrelsen blev i februar måned 2020 gjort opmærksom på problemer med nedsunkne brosten mellem kørevejen og handicapparkeringspladserne ved Soldækket. Bestyrelsen indgik aftale med firmaet Snave Brolægning om at få udført det nødvendige arbejde. Arbejdet blev udført i marts måned i forbindelse med at Snave Brolægning havde andet arbejde i Promenadebyen i forbindelse med etablering af affaldsindkast for Odense Renovation A/S. Punktet er hermed afsluttet.

2.2. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

I forbindelse med Odense Kommunes beslutning om at etablere centralsug til affald (herunder til papir og småt pap) i Promenadebyen var det meningen, at containerne til papir og småt pap skulle fjernes fra P-kælderen. Efterfølgende har kommunen besluttet, at containere, der ikke skæmmer det offentlige rum, og hvor der er let adgang til tømning af containerne, kan bibeholdes, hvis dette ønskes. Ejerforeningens bestyrelse drøftede de forskellige fordele og ulemper, der er forbundet med containernes tilstedeværelse. Det blev besluttet, at sagen skal vurderes i de enkelte A/F-bestyrelser, inden endelig beslutning træffes. De enkelte bestyrelsesmedlemmer sørger for, at sagen tages op i de respektive A/F-bestyrelser.

2.3. Støvgener fra nedbrydning af siloer

Nedbrydningen af Aalborg Portland A/S’ siloer på Tysklandkaj har i perioder givet en del støv på Promenadebyens vinduer. Ejerforeningens bestyrelse har derfor kontaktet nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S og forhandlet sig frem til en erstatning for det ekstraarbejde, som støvet giver anledning til i forbindelse med vinduespudsning. Erstatningen er på kr. 18.750. Efter mødet er pengene modtaget og fordelt til de fem A/F’er efter fordelingstal. Punktet er hermed afsluttet.

3. Generalforsamlinger torsdag den 17. september 2020

Da der skal stemmes om forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingerne i såvel ejerforeningen som i parkeringslauget, blev det besluttet at afsætte yderligere 15 minutter i programmet for generalforsamlingerne, så disse slutter 15 minutter senere. A/F’erne bestemmer selv, hvornår deres egen generalforsamling starten, men skal sikre, at den efterfølgende generalforsamling i parkeringslauget kan starte kl. 17.45. Erik aftaler endeligt med Restaurant Næsbyhoved Skov og LEA Ejendomspartner A/S.

4. Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser

Det blev besluttet at holde fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser fredag den 20. november 2020 kl. 17.30. Erik udsender besked herom til alle medlemmer af Promenadebyens bestyrelser.

5. Orientering fra A/F’erne

Bestyrelsens medlemmer orienterede hinanden om aktuelle sager i de respektive huse. Bl.a. at der i de kommende uger monteres vindafskærmning på 8 terrasser i Stævnen. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

6. Eventuelt

Intet under dette punkt.

7. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 • Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.00 hos Rasmus.

Generalforsamlinger:

 • Torsdag den 17. september 2020.
 • Ønsker enkelte A/F’er at holde generalforsamling en anden dag, så skal det være før den 17. september 2020.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skulle indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags: