Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Ejerforeningen’

Ejerforeningen Promenadens generalforsamling den 21. april 2022

27 april, 2022 1 kommentar

Regnskab for 2021 inkl. budget for 2022 for Ejerforeningen Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden den 21. april 2022 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2021 (inkl. budget for 2022)

Forslag til behandling – Bilag EF1

Forslag til behandling – Bilag EF2

Referat af generalforsamling den 21. april 2022 (inkl. bestyrelsens beretning)

PS. Materialet er godkendt men uden underskrifter. Underskrifterne følger senere.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 14. februar 2022

20 februar, 2022 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 14. februar 2022 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 14. februar 2022

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. november 2021

25 november, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. november 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 15. november 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 6. september 2021

12 september, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 6. september 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 6. september 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Ejerforeningen Promenadens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for Ejerforeningen Promenaden samt referat af generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021

12 februar, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden > E/F Promenadens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 3. februar 2021

Med venlig hilsen

E/F Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 27. oktober 2020

5 november, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Tove (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet)

Afbud fra: Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen)

Mødet holdt hos: Erik

Referent: Erik

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

3. Vedtægtsændringer

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Konstituering af bestyrelsen

Efter de ordinære generalforsamlinger den 17. september 2020 har hver A/F-bestyrelse holdt konstituerende møde, hvor deres repræsentant til Ejerforeningen Promenadens bestyrelse blev udpeget. A/F-bestyrelserne har udpeget følgende repræsentanter:

 • A/F Stævnen: Tove Rosendahl
 • A/F Broen: Erik Nielsen
 • A/F Sejlet: Rasmus Wind Frederiksen
 • A/F Soldækket: Tanja Brusen
 • A/F Mesanen: Henrik Clausen

På Ejerforeningen Promenadens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Tanja Brusen
 • Sekretær: Rasmus Wind Frederiksen
 • Medlem: Tove Rosendahl
 • Medlem: Henrik Clausen

Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens nye sammensætning samt tilretter oplysningerne på vores hjemmeside. På mødet underskrev de deltagende bestyrelsesmedlemmer ejerforeningens interne regler vedrørende informationssikkerhed. Erik sørger for, at de ikke-deltagende bestyrelsesmedlemmer efterfølgende underskriver reglerne.

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Erik påpegede nogle mindre fejl i regnskabet. Erik sørger for, at LEA Ejendomspartner A/S retter disse fejl. Perioden har (efter rettelser) givet et overskud på kr. 69.074 og en egenkapital pr. 30. september 2020 på kr. 323.052. Til overskud og egenkapital skal dog tillægges kr. 26.850, som de fem A/F’er tilsammen skal efterbetale til ejerforeningen som ekstra bidrag for årets første ni måneder i henhold til de på generalforsamlingerne den 17. september godkendte budgetter for 2020. Af ejerforeningens lån til parkeringslauget på oprindeligt kr. 125.000 har parkeringslauget tilbagebetalt kr. 95.000, så ejerforeningens tilgodehavende pr. 30. september 2020 er kr. 30.000. Dette beløb tilbagebetaler parkeringslauget i løbet af årets sidste tre måneder.

3. Vedtægtsændringer

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Erik sørger for, at de nye vedtægter lægges på vores hjemmeside. Desuden sørger Erik for, at alt nødvendigt materiale afleveres til vores advokat med henblik på, at advokaten kan få vedtægterne tinglyst på alle fem huse i Promenadebyen. Erik holder løbende bestyrelsen orienteret om denne proces.

4. Eventuelt

 • En lejlighedsejer i Sejlet har forespurgt om muligheden for etablering af el-ladestik på beboerens P-plads i P-kælderen. Ejerforeningen har fremsendt de overordnede retningslinjer for etablering af el-ladestik i P-kælderen til lejlighedsejeren og A/F Sejlets bestyrelse. Sagen håndteres herefter af A/F Sejlets bestyrelse.
 • Ejerforeningen har haft Torbens Erhvervsservice til at genplante bøge og græsser i de områder, hvor beplantningen var gået ud. Det er det enkelte A/F, der skal sørge for beplantning, nøddesten, brosten eller andet i de bede, der grænser direkte op til det pågældende hus.
 • Spørgsmålet om tilstedeværelsen af containerne til papir og småt pap i P-kælderen blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede og har haft mulighed for inden da at danne sig et billede af holdningen til spørgsmålet i den pågældendes A/F-bestyrelse.
 • Kresten Mehl (Broen) har på aktivitetsudvalgets vegne skrevet til Anders W. Berthelsen (medlem af byrådet i Odense Kommune) om problemer med trafikken på Finlandgade samt problemer vedrørende renovationen, toiletforhold m.m. i vores nærområde. Odense Kommunes tekniske forvaltning har svaret, og Erik har lovet Kresten og aktivitetsudvalget, at ejerforeningen vil følge op på forvaltningens konkrete forslag/anvisninger. Bestyrelsens medlemmer har fået udleveret sagens korrespondance.
 • Administrationen af de nummererede P-pladser 15-39 på terræn (område 2792) er pr. 1. oktober 2020 flyttet fra Othania Ejendomme ApS/Morten M. Bang (der ikke længere ejer lejligheder i Promenadebyen) til Ejerforeningen Promenaden. Samtidig er administrationen opgraderet til Q-Parks nyeste e-park version. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse orienterer de beboere, der har brugsret til de pågældende P-pladser, om omlægningens betydning og de nye muligheder den giver.
 • Fjernvarme Fyn har meddelt, at de skal grave ved P-pladserne 8-11 (i område 2440) på terræn for at reparere en utæthed i fjernvarmeledningen under kørevejen. Erik finder P-pladser, som kan stilles til rådighed for de beboere, der har brugsret til P-pladserne 8-11, og aftaler nærmere med de pågældende beboere.
 • En beboer med brugsret til P-pladser på terræn har spurgt, om der kan opstilles P-bomme på P-pladserne, og om P-skiltene kan udskiftes til en anden type. Bestyrelsen drøftede spørgsmålene og besluttede, at der på den pågældendes P-pladser må opstilles P-bomme som de oprindelige, men at P-skilte ikke må udskiftes. Erik giver spørgeren besked.

5. Mødekalender

Bestyrelsen besluttede at udsætte det planlagte fællesmøde den 20. november 2020 på ubestemt tid på grund af corona-situationen. Desuden fastlagde bestyrelsen datoen for generalforsamlinger i 2021 til den 21. april 2021 (med forbehold for corona-situationens udvikling).

Bestyrelsesmøde:

 • Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.30 hos Tove.

Generalforsamlinger:

 • Onsdag den 21. april 2021.
 • Hvis et A/F ønsker generalforsamling på en anden dag, så skal det være før den 21. april 2021.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2021.
Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Ejerforeningens ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ejerforeningens generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Ejerforeningen Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Ejerforeningen Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “E/F Promenaden – E/F Promenadens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag B

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Ejerforeningens ordinære generalforsamling – stemmeresultat

20 september, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 17. september 2020 blev der holdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden.

På generalforsamlingen blev der stemt om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Af Promenadebyens i alt 230 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 22.226 var 100 ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på 9.328 repræsenteret på generalforsamlingen (fysisk eller ved fuldmagt).

Der blev stemt efter antal og efter fordelingstal.

Stemmeresultatet optalt efter antal blev:

 • 89 for forslaget svarende til 89% af de fremmødte stemmer
 • 7 imod forslaget svarende til 7% af de fremmødte stemmer
 • 4 blanke svarende til 4% af de fremmødte stemmer

Stemmeresultatet optalt efter fordelingstal blev:

 • 7.839 for forslaget svarende til 84% af de fremmødte stemmer
 • 1.010 imod forslaget svarende til 11% af de fremmødte stemmer
 • 479 blanke svarende til 5% af de fremmødte stemmer

Stemmeresultatet betyder, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til denne udsendes en af de nærmeste dage.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.