Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Positivitet’

Promenadebyens hjertestarter tilbage i sit skab efter brug

Som mange ved, har Promenadebyen to hjertestartere. En i P-kælderen ved Sejlet og en ved indgangspartiet til Stævnen.

Søndag den 5. maj 2019 kunne det konstateres, at hjertestarteren ved Stævnen var forsvundet.

Efterfølgende har vi erfaret, at en person natten til søndag den 5. maj havde fået hjertestop, og at et lægepar, der befandt sig i nærheden, var med til redde personens liv ved hjælp af vores hjertestarter.

Personen har det efter sigende fint, og hjertestarteren er i dag afhentet på OUH og er tilbage i sit skab ved Stævnen.

Ejerforeningen Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: 5000havn, Positivitet Tags:

Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen den 5. februar 2019

10 februar, 2019 Ingen kommentarer

Til stede var: Lars Baagøe Hansen, Allan Hansen og Jesper Christensen

Afbud: Flemming Mengers

Dagsorden

1. Drøftelse af henvendelse fra Odense Kommune ang. evt. manglende brandsikring

2. Akustikregulering på reposer

3. Drifts- og vedligeholdelsesplan fra Promana

4. Opfølgning på GDPR – jf. henvendelse fra LEA

5. Nyt fra glasinddækningsudvalget

6. Ny konstituering i bestyrelsen

7. Regnskab 2018 samt budget 2019

8. Opfølgning på generalforsamlingen den 2/4 2019 herunder
indkaldelse af forslag

9. Eventuelt

Ad 1)

Bestyrelsen i A/F Stævnen har modtaget et brev fra Odense kommune, byggesag at en beboer i Stævnen 2,4.4 oplever støj og lugt gener fra ejendommens affaldsskakt i sin lejlighed. Allan har været på besøg i den pågældende lejlighed. Da man ikke kan se noget visuelt hvorvidt affladskakt og etageskiller er udført korrekt, er vi blevet enige om at få assistance fra rådgivende ingeniør. Allan tager kontakt til firmaet Sweco. Og kontakter Odense kommune.

Ad 2)

Bestyrelsen har besluttet at afsætte 61.000 kr. i budgettet til opsættelse af akustikplader i loftet på repos fra 1. til 9. sal. Vi afventer pris på sagen med lugt og støj gener fra affaldsskakt inden vi igangsætter opsætningen, da omfanget at problemet ikke kendes.

Ad 3)

Intet nyt at tilføje. Vi følger den vedligeholdsplan OBH gruppen har udarbejdet over Stævnen.

Ad 4)

E/F Promenaden er ved at få udarbejdet en persondatapolitik og en databehandleraftale.

Vi afventer i A/F Stævnen og ser om vi kan gøre brug af det samme materiale for ensartethed i Promenadebyen.

Ad 5)

Glasinddækningsudvalget har haft sendt en skrivelse ud til alle ejere i Stævnen hvor der informeres om hvilke lejligheder der har muligheden for at få installeret glasinddæking.

Det der arbejdes på nu er at få byggetilladelse fra Odense kommune og at Erik fra ejerforeningen Promenaden udarbejder et forslag til vedtægtsændring vedrørende etablering og vedligeholdelse af glasinddækninger. (Udformes som en tilførelse til punkt 32.2 i vedtægter for ejerforeningen Promenaden)

Ad 6)

Da vores formand Lars har solgt sin lejlighed og træder ud af bestyrelsen efter dette møde, bliver Allan midlertidig formand fra d.d og frem til generalforsamlingen d. 2/4-2019, hvorefter bestyrelsen vil konstituere sig på ny.

Ad 7)

Vi havde forud for mødet modtaget udkast til regnskab og budget. Der var ikke det store at bemærke. Regnskabet er tæt på de budgetterede poster overskuddet er som forventet. Beløbet til vedligeholdelse er hævet med 100.000 kr.

Ad 8)

Husk at forslag til generalforsamlingen 2/4-2019 skal være modtaget hos bestyrelsen senest d.1/3-2019

Ad 9)

Bestyrelsen fik sagt stor tak til Lars for det store arbejde han har lagt her i Promenadebyen og som bestyrelsesformand i Stævnen. Vi ønsker ham og Kirsten alt det bedste fremover.

Næste møde er fastsat til den. 7/3-2019 kl 18.30 hos Allan.

Categories: Positivitet Tags:

Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen søndag den 9. december 2018 hos Flemming

Dagsorden:
1. Gennemgang af bygningen såvel indenfor som udenfor
2. Opfølgning af emner fra sidste møde
3. Generalforsamlingen 2019 – er LEA’s deltagelse nødvendig?
4. Nyt fra Altaninddækningsudvalget
5. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Ad 1)
Bestyrelsen foretog en visuel gennemgang af bygningen med det formål at få afklaret om der er nogle arbejder der skal igangsættes i det nye år – herunder få udgifterne indlagt i budget 2019. Bestyrelsen kunne konkludere at bygningen fortsat er i god stand hvilket også blev bekræftet i den af OBH udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplan august 2017. Enkelte dørhåndtag blev justeret under gennemgangen. Sokkelpuds langs facaden er der revner i og hult lydende puds. Dette vil bestyrelsen få udbedret i løbet af 2019 når det igen bliver forår/sommer. Tages op igen på det kommende bestyrelsesmøde. Græsarealerne langs bygningens vest side ser kedeligt ud. Græsset har svært ved at gro på grund af de overliggende altaner. Bestyrelsen vil gerne omlægge græsarealerne til brosten eller sten på samme måde som det er udført hos Broens øst side. Bestyrelsen er i tvivl om det er Ejerforeningen der skal betale for dette eller om det er A/F Stævnen der betaler for udgiften. Jesper C. spørger i Ejerforeningen.
Fuger ved vinduer skal iflg. drifts- og vedligeholdelsesplanen udskiftes i 2021 – vi overvejer at henlægge lidt flere midler til vedligeholdelse da udgiften til udskiftning af fuger kan beløbe sig til omkring kr. 300.000 hvoraf udgift til liftleje vil udgøre en væsentlig del af beløbet. Vi har en god likviditet i vores A/F da der i 2018 ikke har været større udgifter.

Ad 2)
Flemming oplyste at han ikke havde fået en tilbagemelding fra Aerbin ApS angående indgåelse af serviceaftale. Han kontakter firmaet igen. Den 12. december bliver fugen mellem 8. og 9. sal efterset i det vi har fået lov til at låne liften af vinduespolerer da denne alligevel er i området. Om nødvendigt skal fugen udskiftes i samme forbindelse. Vi har endnu ikke kontaktet Promana angående drøftelse af tjek af ventilationsanlæg og eventuelt affaldsskakten. Vi prøver igen inden næste møde. Lars tager kontakten.

Ad 3)
A/F Stævnens generalforsamling er som tidligere meddelt fastlagt til den 2. april 2019. LEA har spurgt om vi ønsker deres deltagelse og bestyrelsen er enig om at der ikke er behov for dette i år.

Ad 4)
Ejerforeningen har nu meddelt betinget accept af at der må etableres glasinddækning på visse altaner i bygningen. Alle ejerlejligheds ejere vil få direkte besked fra Glasinddækningsudvalget – aktuelt er der 20 lejligheder ud af de 39 lejligheder som bygningen består af der vil få denne mulighed for glasinddækning. Beskeden til alle ejere i bygningen vil blive udsendt senest ved udgangen af januar måned 2019.
Næste skridt er nu at få udarbejdet en ansøgning om byggetilladelse hos Odense Kommune. Og herefter igen indhentning af tilbud.

Ad 5)
Broens bestyrelse har drøftet muligheden for at få installeret et anlæg der kan sørge for kalkfrit vand til beboerne i deres bygning. Bestyrelsen i A/F Stævnen er enig om at vi ikke p.t. ønsker at investere i et sådant anlæg da udgiften hertil et forholdsvis høj og vi vil gerne prioritere anderledes i Stævnen. Ideen er dog god og kan overvejes på et senere tidspunkt i fremtiden. Måske drage nytte af Broens erfaringer hvis de får etableret et anlæg.
Vi vil indhente tilbud på lydisolering på vores reposer hvor almindelig samtale er vanskelig på grund af høj resonans. Allan arbejder videre med dette – vi skal dog ikke forvente at der opsættes lydisolering på alle reposer på en gang – vi vil først indhente priser og derefter tages der stilling til hvor mange reposer der vil blive omfattet af lydisoleringen.
Næste møde er fastsat til den 5. februar 2019 kl. 18.30 hos Jesper C.

For referatet: Lars Baagøe Hansen

Categories: Positivitet Tags:

Reminder: Nytårskur 2019

HUSK tilmelding til arrangementet på Nordatlantisk Hus senest mandag den 17. december.

Aktivitetsudvalget

Categories: Aktivitet, Aktivitetsudvalg, Positivitet Tags:

Fredagscafe og Storms pakhus den 7. december.

Som tidligere nævnt har jeg lavet aftale med Storms pakhus om rabat mm når vi forhåbentlig samlet går derop efter Fredagscafe i morgen.

Jeg har 20 gratisbilletter til fadøl og sodavand og der er hhv. 10 og 15% rabat hos Mr. Pham og Burger Anarchy.

Der er reserveret plads til min. 20 personer hvortil der så medfølger denne gratis øl/sodavand.
Så vær blandt de første 20 der møder op – og du behøver ikke at ha været til fredagscafe på Nordatlantisk hus først.

Vi ses
Niels

BROEN CYKELPARKERING

2 december, 2018 Ingen kommentarer

Hej beboere i BROEN.

Nu er cyklestativerne fjernet langs Syd væggen – den lange ubrudte i terrænparkeringen.

Alle cykler er genplaceret, MEN MULIGVIS IKKE EKSAKT PÅ SAMME STED. Der er ikke fjernet cykler, så kig efter den første gang, I skal bruge jeres cykel.

DER ER STADIG UBRUGTE CYKLER DERINDE DER BØR SÆTTES I KÆLDEREN SOM TIDLIGERE OPLYST.

Tiltaget har givet mere plads og forhåbentligt nemmere at få sin cykel ud og ind af pladsen.

VH Lars, Viggo og Kresten.

Categories: Broen, Cykler, Positivitet Tags:

Nytårskur 2019

Venlig hilsen

Aktivitetsudvalget

 

 

Categories: Aktivitet, Aktivitetsudvalg, Positivitet Tags:

VINAFTEN med Kvickly på Mødestedet, Skibhus 17:48.

Kære vininteresserede.

Som de fleste af jer er klar over så gentages successen fra sidste år med en komb. vin-/madaften, onsdag den 21. november kl. 19 (99,- kr.).

Jeg foreslår derfor “same procedure as last year” hvor vi mødes ved Stævnen kl. 18,30 og går derop i samlet flok, hvor vi så har fordelen af, at vi på hjemturen kan STØTTE hinanden efter indtagelse af de flydende dråber.

Vi glæder os –
Niels m.fl., Broen 8, 4.tv., mobil 20435307
(har i ikke set annoncen så ring gerne for nærmere info).

Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen 31. oktober 2018

Dagsorden:

1. Opfølgning på punkter fra sidste møde
2. Aftale om servicering af vores skraldeanlæg
3. Nyt fra ”Altaninddækningsudvalget”
4. Vandindtrængning på 8/9 etage
5. Fællesmødet den 9. november 2018
6. Gennemgang af perioderegnskab 1/1-30/9 2018
7. Vedligeholdelsesplan for A/F Stævnen
8. Eventuelt herunder fastsættelse af næste møde

Ad 1)
Der er indgået aftale med Restaurant Næsbyhoved Skov om afholdelse af generalforsamling i A/F Stævnen den 2. april 2019. Der vil ikke være spisning denne dag – der henvises i stedet til den fælles generalforsamling i Ejerforeningen Promenaden samt i P-Lauget den 24. april 2019 samme sted. Lars har talt med Kim Johannson fra LEA og afstemt at indkaldelse, regnskab m.m. vil kunne være færdige i rette tid. Bestyrelsen gør opmærksom på at indkomne forslag til generalforsamlingen i A/F Stævnen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2019 i henhold til foreningens vedtægter.
Ad 2)
Bestyrelsen har modtaget et oplæg til en serviceaftale for A/F Stævnen vedrørende affaldsanlæg koblet på sugecentral i Odense. Aftalen blev gennemgået og bestyrelsen aftalte at vi ønsker indgåelse af aftale omkring ”nødvendig rengøring og vedligeholdelse af indkast hver 3. måned” (gratis) samt ”teknisk vedligehold på udstyr 1 gang årligt” til en pris af kr. 1.395,- årligt. plus moms. Flemming kontakter Aerbin ApS for at aftale aftalen endelig på plads.
Ad 3)
Jesper orienterede om at det udkast til altaninddækning som Altaninddækningsudvalget er fremkommet med og forelagt Ejerforeningen Promenaden er blevet forkastet af samme. Ejerforeningen lægger vægt på, at altaninddækningen ikke må etableres uden for bygningens facade. A/F Stævnens bestyrelse er enige i denne betragtning og bakker derfor op om at udkastet ændres. Der vil nu ske det at udkastet ændres og Altaninddækningsudvalget vil arbejde videre med nye tegninger med disse ændrede forudsætninger.

Ad 4)
Allan orienterede bestyrelsen om at Hauge Gruppen har set på problemet. Hauge Gruppen har i sin tid monteret altanerne i ejendommen. De ønsker dog ikke at medvirke til en afhjælpning af problemet om vandindtrængning på 8. etage. Allan kontakter i stedet for Lindholm Entreprise. Dette firma har tidligere afhjulpet problemet på 8. etage så bestyrelsen sætter sin lid til at det kan lade sig gøre igen – bl.a. ved at udskifte en fuge lige under altanen på 9. etage.
Der er også et problem med nedsivning af vand på bygningens vestvendte altaner. Vandet trænger ikke ind i lejlighederne – så problemet berører udelukkende facade og vinduer udvendigt. Vi har modtaget et tilbud på afhjælpning af problemet på kr. 20.000 og bestyrelsen er enige om at vi vil igangsætte arbejdet i år da vi har luft i budgettet til dette.
Ad 5)
På fællesmødet den 9. november 2018 med alle A/F og ejerforeningen samt P-lauget deltager Jesper, Allan og Lars på vegne af A/F Stævnen. Erik Nielsen fra ejerforeningen udsender dagsorden til mødet.
Ad 6)
Perioderegnskabet 1/7-30/9 2018 for A/F Stævnen blev gennemgået og det blev konstateret at vores økonomi ser fin ud samtidig med at vores likvide beholdning ligeledes er flot. Kim Johannson fra LEA havde kommenteret regnskabet så der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet. Følgende hovedtal fra regnskabet kan fremhæves: Resultat år til dato kr. 216.000 (ca. kr. 32.000 bedre end budgetteret), likvid beholdning kr. 521.000. Allan vil kontakte LEA for at spørge ind til budgetposten på kr. 79.000 i regnskabet.
Ad 7)
Bestyrelsen gennemgik vores vedligeholdelsesplan for bygningen. Vi blev enige om at der ikke p.t. er noget akut der skal udføres af arbejder. Dog aftaltes det at bestyrelsen mødes den 9. december 2018 kl. 14.00 hvor der er dagslys. Herefter vil bestyrelsen tage et visuelt tjek af bygningen og teknikrummet samtidig med at vi tjekker eventuelle punkter fra vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen er også enig om at vi skal have fokus på løbende vedligehold af vores ventilationsanlæg samt vores affaldsskakter. Lars indhenter tilbud hos Promana med henblik på dette. Efter gennemgangen af bygningen afholdes der ordinært bestyrelsesmøde hos Flemming Mengers.
Ad 8)
Jesper orienterede om at løbende vedligeholdelse af ”flugtvejsskilte” (de grønne) fremover sker af hvert A/F. Der er opsat navneskilte på hver bygning – bestyrelsen er enige i at det ser flot ud og at der fremover ikke er tvivl om husnumre når der kommer gæster til Promenadebyen.

For referatet:
Lars Baagøe Hansen

Categories: Positivitet Tags:

LÆSEGRUPPE.

Kære læsevenner.

Vi mødes igen torsdag, den 6. december hos Tove, Stævnen 2, st., kl. 19 (bemærk tidspunktet),

hvor vi har læst Naja Marie Aidt, “Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage”.

Tilmelding på mobil: 26368854.

Categories: Positivitet Tags: