Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Stævnen’

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen

26 oktober, 2021 Ingen kommentarer

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen mandag d. 25. oktober 2021 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: Stævnen Tags:

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen d. 10. august 2021 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: Stævnen Tags:

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen d. 18. maj 2021 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Information om Håndværkerdagen 2021 i Stævnen omdeles i postkasserne en af de nærmeste dage.

Categories: Stævnen Tags:

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen d. 23. marts 2021 er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: Stævnen Tags:

Referat fra bestyrelsesmøde i AF Stævnen d. 25. august 2020

Referat fra ovennævnte møde er nu tilgængeligt under Stævnens faneblad øverst på denne side.

Categories: Stævnen Tags:

Håndværkerdag i Stævnen

Bestyrelsen for AF Stævnen har på baggrund af henvendelser fra flere beboere besluttet, at der mandag d. 10. august vil være en håndværker til stede for at reparere eller justere diverse udvendige forhold som f.eks. nedløbsrør, altanbrædder, døre og vinduer der binder m.m.

Frist for rekvirering af håndværkeren til netop din lejlighed er 1. august. Hold øje med postkassen for nærmere information og fremgangsmåde.

Categories: Stævnen Tags:

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 15. november 2019

28 november, 2019 Ingen kommentarer

  

Fællesmøde 15. november 2019

  

Deltager

Stævnen: Allan, Anders (afbud), Jesper, Tove

Broen: Erik, Henrik, Lars, Kresten (afbud)

Sejlet: Sune, John (afbud), Rasmus, Tom (afbud), Kjeld

Soldækket: Tanja, Mickey, Stig (afbud), Morten (afbud), Hanne

Mesanen: Henrik

  

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Orientering om retssagen mod Parkeringslauget Promenaden

3. Udkast til vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

4. Orientering om Databeskyttelsesforordningen – GDPR

5. Orientering om affaldshåndtering i Promenadebyen

6. Eventuelt

7. Næste møde

  

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor emner der har/har haft betydning for området bliver drøftet samt mulighed for at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

Rasmus blev valgt som dirigent.

Tanja blev valgt som referent.

  

2. Orientering om retssagen mod Parkeringslauget Promenaden

Parkeringslauget blev stævnet juni 2018. Sagen har kørt frem til dommerkendelse juni 2019

Kort oprids af sagen: To investorer havde købt 50 lejligheder og 48 parkerings pladser hvoraf de 34 var i kælder, og 14 var på terræn. I slutningen af 2017 fandt de ud af, at der kun var råderet over 13 plader på terræn.

De kærvede en erstatning på den manglende plads pålydende kr 200.000, samt retten til at hæve kravet hvis der var belæg herfor. Erstatningen blev senere hævet til kr. 350.000.

Dommen endte med kr. 150.000 i erstatningskrav. Hertil kommer procesrenter, sagsomkostninger til dækning af modpartens samt vores advokatudgifter og retsafgift.

Det summede sig op på kr. 224.565.

Parkeringslauget overvejede at anke sagen, men fandt ikke belæg for at dommen kunne falde anderledes ud. Da ingen af parterne har anket sagen inden tidsfristens udløb, anses den for at være lukket.

Grunden til at Parkeringslauget tabte sagen var, at i 2013 blev der udstedt 2 stk. p-beviser over en periode, med underskrift på begge beviser, men til den samme plads, og afleveret til to forskellige.

Spørgsmål fra salen, Sune: Vil den gæld som Parkeringslauget har, blive opkrævet?

Erik: Udgiften bliver opkrævet i forbindelse med bidraget til EF. Om det bliver et samlet beløb eller ej, vil bestyrelsen drøfte.

Spørgsmål fra salen, Lars: Hvordan opkræves der?

Erik: Parkeringslauget opkræver et beløb af A/Férne, som frit kan bestemme hvordan de vil opkræve beboerne.

Der opfordres fra salen til at Parkeringslauget får ryddet gælden af vejen, så den ikke er hæmmende for de fremtidige udgifter.

  

3. Udkast til vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

De væsentlige punkter blev gennemgået.

Spørgsmål fra salen: Overvejes det af bestyrelserne at der skal være sammenfald i Parkeringslauget og EF bestyrelse.

Erik: Det er op til den enkelte AF hvem der skal sidde i hhv. EF og Parkeringslauget.

Spørgsmål fra salen: Er der opsat regler for hvor mange p-pladser man må eje, så priserne ikke bliver presset op? Kunne der sættes begrænsning på hvor mange plader pr lejlighed?

Erik/Henrik: Vi kan ikke blande os i den frie handel.

Spørgsmål fra salen: Hvordan stiller man sig i forhold til parkeringsforhold. Fx køber en person tre pladser ved siden af hinanden, og stille en stor vogn som skæmmer området. Der opfordres til at bestyrelsen tager punktet op.

Spørgsmål fra salen, Allan: Har en advokat kigget på forslag til vedtægterne.

Erik: Nej, bestyrelsen har endnu ikke diskuteret det.

På vegne af Kresten, blev fremsendte spørgsmål oplæst, men er forkortet her i referatet: Det er ikke muligt at om rokere parkeringspladser hvis der skulle opstå behov for dette i forhold til evt. handicap parkering.

Erik: P-kælder betragtes som privat adgang, og dermed er der ingen regler vedr. handicap parkering.

  

4. Orientering om Databeskyttelsesforordningen – GDPR

Databehandleraftalen fra LEA skal underskrives

Databeskyttelsespolitik skal afspejle AF som den tilhører.

Hvis begge dokumenter underskrives, så er vi dækket ind vedr. GDPR.

  

5. Orientering om affaldshåndtering i Promenadebyen

Odense renovation har rundsendt information om fremtidig affaldshåndtering.

Typen af affald til indkast i terræn bliver ændret. Madaffald kommes i en udleveret pose.

Poser bliver udleveret af Odense Renovation, og det er op til de forskellige AF at distribuere dem.

Der kommer mere information i december.

  

6. Eventuelt

Spørgsmål fra salen, Mickey: Hvor længe er vi bundet af aftalen med LEA, og er der nogle af de andre bestyrelser der har fået tilbud. Der er store besparelse ved at undersøge markedet.

Erik: Kender ikke til tilbud fra andre. I øvrigt er vi tilfredse med prisen, men ikke med kvaliteten af arbejdet.

Spørgsmål fra salen, Sune: Spurgte ind til opladning af el biler i kælderen. Han er blevet oplyst om at hver lejligheds el-tavler er uafhængige af hinanden, og er dimensioneret så der kan oplades en elbil.

Erik/Henrik: Hvis alle oplader en el-bil, vil den limit af ampere, som huset er dimensioneret til overskrides. Det koster 1000/ampere for hver ampere der skal bruges ekstra.

EF Bestyrelsen er ved at undersøge det

  

7. Næste møde

Der bookes en dato i marts måned. Hvis der ikke er behov for et fællesmøde inden generalforsamlingen, aflyses mødet.

  

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

  

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 13. marts 2019

     

Referent: Sune

     

Mødedeltagere:

Stævnen: Allan, Flemming (afbud), Jesper.

Broen: Erik, Kresten (afbud), Lars.

Sejlet: Rasmus (afbud), John (afbud), Sune, Tom (afbud), Kjeld.

Soldækket: Tanja (afbud), Mickey (afbud), Stig, Morten (afbud), Hanne.

Mesanen: Henrik.

        

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen og procedure for afstemning (Se bilag)

3. Revision af vedtægter for Parkeringslauget

4. Orientering om den verserende stævning/retssag mod Parkeringslauget

5. Persondataloven

6. Maling af sprinklerrør i P-kælderen

7. De grønne papir-/papcontainere i P-kælderen

8. Parkeringsregler og Q-Park

9. Eventuelt

10. Næste møde

     

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

     

2. Forslag til ændring af vedtægter for Ejerforeningen og procedure for afstemning

Bilaget blev gennemgået af Erik. Proceduren for afstemningen er, at vedtægtsændringerne skal tages op på hver enkelt generalforsamling i A/F’erne. Der stemmes på generalforsamlingen kun om vedligeholdelsespligten af evt. nyopførte glasfacader.

     

3. Revision af vedtægter for Parkeringslauget

På sidste fællesmøde blev emnet diskuteret. I parkeringslaugets bestyrelses har de arbejdet videre med de input der kom. På et tidspunkt, ikke til førstkommende generalforsamling, kommer der et forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.

     

4. Orientering om den verserende stævning/retssag mod Parkeringslauget

Erik orienterede forsamlingen om den lidt komplicerede sag. Sagen drejer sig om parkeringspladser på terræn og uklarheder om ejerforholdet mellem disse. Sagen skal for retten 3. juni 2019.

     

5. Persondataloven

Alle A/F’er, E/F samt parkeringslaug har fået tilsendt dokumenter fra vores samarbejdsfirma LEA vedr. persondataloven, som skal godkendes. I Ejerforeningen er aftalen godkendt med LEA efter dialog og revidering.

     

6. Maling af sprinklerrør i P-kælderen

I parkeringskælderen er der sprinklerrør under alle bygninger. Ved gennemsyn af rørene blev det konstateret, at der var rustdannelser på disse rør omkring Sejlet, hvorfor de skal vedligeholdes/males. Efter dialog mellem A/F Sejlet og Parkeringslauget valgte Parkeringslauget at vedkende sig ansvaret for vedligeholdelsen, hvorfor der i kommende budget er afsat penge hertil.

     

7. De grønne papir-/papcontainere i P-kælderen

Der blev diskuteret nødvendigheden af de ovennævnte containere i kælderen efter ytring om helt at fjerne dem, i håbet om, at folk så ikke ville hensætte større stykker affald. Et overvældende flertal mente det var nødvendigt at beholde dem. Parkeringslauget har indgået en aftale med Torbens Erhvervsservice om at fjerne uønsket affald på det pågældende A/F’s regning, hvis beboere ikke selv fjerner det.

     

8. Parkeringsregler og Q-Park

Der blev af Lars (Broen) fremlagt problemstillingen omkring parkering på terræn med gæstekort. Hvis man har overnattende gæster og mangler p-plads, så kan man holde natten over på Byens Ø.

En konkret episode med et parkeringsgebyr til en gæst, af en beboer i Sejlet, blev debatteret. Det er Ejerforeningens holdning, at beboere selv må rette henvendelse til det uafhængige nationale klagenævn.

     

9. Eventuelt

Intet til dette punkt.

     

10. Næste møde

Der bliver meldt ny mødedato ud på et senere tidspunkt.

     

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 9. november 2018

11 november, 2018 Ingen kommentarer

 

Fællesmøde for bestyrelser i Promenadebyen d. 09. november 2018

 

Deltagere:

Stævnen: Lars B, Allan, Jesper

Broen: Erik, Kresten, Lars R.

Sejlet: Rasmus, John, Sune, Tom, Kjeld

Soldækket: Tanja, Mickey, Hanne

Mesanen: Henrik

 

Ejerforeningen: Erik (Broen), Sune (Sejlet), Jesper (Stævnen), Henrik (Mesanen), Tanja (Soldækket)

P-lauget: Erik (Broen), Henrik (Mesanen), Tanja (Soldækket)

 

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Fordeling af udgifter til udvendig belysning

3. Vedligeholdelse af grønne nødudgangsskilte i P-kælderen

4. Orientering om stævning af Parkeringslauget Promenaden

5. Nye vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

6. Eventuelt

7. Næste møde

 

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor det er muligt at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

Dirigent: Sune, Sejlet

Referent: Tanja, Soldækket

 

2. Fordeling af udgifter til udvendig belysning

Sejlet har tidligere afholdt el-udgifterne til belysning på fælles udendørs områderne.

Der blev opsat en bi-måler i maj 2017, og efterfølgende er der blevet aflæst på strategiske tidspunkter, alt afhængig af når der er tilkommet flere blokke, således at der kan laves et retvisende regnskab, der rækker tilbage til d. 01.02.2012.

Erik gennemgik regnskabet. LEA vil efterfølgende opkræve beløbene hos de enkelte A/F.

 

På området er der stadig elforbrug, som bliver trukket på de forskellige blokkes forsyning. Ejerforeningen har skønnet forbruget, og besluttet at det er mindre beløb, som vil gå under en bagatel grænse:

Hejseporten, Stævnen ca. 769 kr

Lys i rampen, Broen, ca 2506 kr

Lys inden for porten, Broen, ingen tal

Havelamper på begge sider af Soldækket, Soldækket, ca 1639 kr

Bagsiden af Mesanen, Mesanen, 512 kr

 

3. Vedligeholdelse af grønne nødudgangsskilte i P-kælderen 

De grønne nødudgangsskilte i p-kælderen er forskellige alt efter hvilken blok de sidder på. Det betyder at der er forskellige pære til disse. Eftersom hvert enkelte hus har nødudgangsskilte i trappe opgange, som modsvarer dem der er i p-kælder ved hver blok, har P-lauget besluttet at hver hus, selv har ansvaret for disse, da de alligevel har ansvaret for de nødudgangsskilte der sidder i trappeopgange.

 

4. Orientering om stævning af Parkeringslauget Promenaden 

Erik fremlagde en kort redegørelse for stævningen som P-lauget har modtaget på kr. 200.000.

I 2013 eksisterede Broen, Stævnen og Sejlet. Sjælsø ejede området. I sommeren 2013 solgte Sjælsø gruppen 48 ejerlejligheder samt to erhvervslejligheder samt 34 p-pladser i kælder og 14 på terræn til Promenadebyen 1 ApS.

Der vises i materialet at P-plads T1-14 er indeholdt.

Sjælsøs interne advokat sender besked til Kielberg advokater om at T2-15 er handlet.

I slut 2017 tages sagen op, da køber kun har T2-14.

P-lauget har aldrig ejet pladserne, eller modtaget leje for disse.

 

5. Nye vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

Der er rundsendt uddrag fra vedtægter for P-lauget.

Disse blev diskuteret i plenum.

P-lauget vil arbejde videre med vedtægterne, med diskussionen in-mente.

 

6. Eventuelt

Følgende emner blev berørt:

Stål-kanter på Finlandgade. Kommunen har besluttet at ændre dette.

Ulovlig parkering i starten af Promenadebyen.

Skader på området i forbindelse med byggeriet af Tolbodhuse.

 

7. Næste møde

Ønskes afholdt som sædvanligt i foråret (onsdag d 13. marts kl 19)

 

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

 

Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen den 19. juni 2018 hos Jesper.

25 juni, 2018 1 kommentar

Referat fra bestyrelsesmøde i A/F Stævnen den 19. juni 2018 hos Jesper.

Til stede var: Lars Baagøe Hansen, Flemming Mengers, Allan Hansen og Jesper Christensen

Dagsorden

 

  1. Opfølgning på generalforsamlingen 12. juni samt indkaldelse til ekstraordinær
  2. Godkendelse af navneskilte på facaden
  3. Drøftelse af aftale med Odense Skraldesug
  4. Opdatering af hjemmesiden med ny bestyrelse
  5. Problemer med vand på altaner
  6. Eventuelt herunder næste møde

 

Ad 1)

 

Da forslaget fra Ole Valdemar Andersen, Inddækningsudvalget ikke blev stemt igennem på grund af manglede fremmøde, blev der aftalt en dato for en ekstraordinær generalforsamling i Stævnen.

Datoen bliver 5/7-2018 kl 19.00 i parkeringskælderen under Stævnen. Lars kontakter Lea for indkaldelse. Efter generalforsamlingen giver Flemming kursus i udskiftning af batteriger ved låse på dørene i kælderen, og der bliver set på de forskellige teknikrum tilhørende Stævnen.

 

Ad 2)

 

Bestyrelsen modtaget det endelige forslag fra E/F Promenaden med navneskilte til bygningerne i Promenadebyen. Lars kontakter Erik og godkender det fremsendte, tekst og placering.

 

Ad 3)

 

Tilbud fra Dansk skraldesug Aps.

Tilbudet indeholder rengøring og servicering af indkast 4 gange om året. Service af ventiler/ventilrum 1 gang årlig. Udbedring af stoppet skakt er ikke med i tilbudet. Da de ikke har skrevet nogen pris og ikke har svaret på vores henvedelse afventer vi. I mellemtiden vil Flemming kontakte Broen og høre om deres aftale.

 

Ad 4)

 

Allan tager kontakt til Jørgen Carstensen om hjælp/rådgivning til opdatering af hjemmesiden.

Der skal opdateres beboerliste, bestyrelse, opgavefordeling.

Lars tager en snak med Kim fra Lea med hensyn til GDPR.

 

Ad 5)

 

Hauge Gruppen har været her for at løse problemerne med vandproblemer på de vestvendte altaner, men desværre uden held. Allan tager igen kontakt til Hauge Gruppen for en mere gennemgribende gennemgang. Når problemet er fundet vil bestyrelsen tage stilling til udbederelse.

 

Ad 6)

 

Ingen bemærkninger. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 28. August 2018 kl. 18.30 hos Allan Hansen.

Categories: Møder, Stævnen Tags: