Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Parkeringslauget’

Parkeringslauget Promenadens generalforsamling den 21. april 2022

Regnskab for 2021 inkl. budget for 2022 for Parkeringslauget Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Parkeringslauget Promenaden den 21. april 2022 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2021 (inkl. budget for 2022)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 21. april 2022 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/bestyrelsesmedlem Kjeld Overgaard

Parkeringslauget Promenadens generalforsamling den 16. juni 2021

Regnskab for 2020 inkl. budget for 2021 for Parkeringslauget Promenaden samt referat af generalforsamling i Parkeringslauget Promenaden den 16. juni 2021 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2020 (inkl. budget for 2021)

Referat af generalforsamling den 16. juni 2021 (inkl. bestyrelsens beretning)

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 3. februar 2021

11 februar, 2021 Ingen kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 3. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget > P-laugets bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 3. februar 2021

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Møder, Parkeringslauget Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 27. oktober 2020

5 november, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Tove (Stævnen), Erik (Broen), Kjeld (Sejlet).

Afbud fra: Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

3. Vedtægtsændringer

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Konstituering af bestyrelsen

Efter de ordinære generalforsamlinger den 17. september 2020 har hver A/F-bestyrelse holdt konstituerende møde, hvor deres repræsentant til Parkeringslauget Promenadens bestyrelse blev udpeget. A/F-bestyrelserne har udpeget følgende repræsentanter:

 • A/F Stævnen: Tove Rosendahl
 • A/F Broen: Erik Nielsen
 • A/F Sejlet: Kjeld Overgaard
 • A/F Soldækket: Tanja Brusen
 • A/F Mesanen: Henrik Clausen

På Parkeringslauget Promenadens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Tanja Brusen
 • Sekretær: Kjeld Overgaard
 • Medlem: Tove Rosendahl
 • Medlem: Henrik Clausen

Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens nye sammensætning samt tilretter oplysningerne på vores hjemmeside. På mødet underskrev de deltagende bestyrelsesmedlemmer parkeringslaugets interne regler vedrørende informationssikkerhed. Erik sørger for, at de ikke-deltagende bestyrelsesmedlemmer efterfølgende underskriver reglerne.

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Erik påpegede nogle mindre fejl i regnskabet. Erik sørger for, at LEA Ejendomspartner A/S retter disse fejl. Perioden har (efter rettelser) givet et overskud på kr. 31.073 og en kassebeholdning pr. 30. september 2020 på kr. 23.254. Til overskud og kassebeholdning skal dog tillægges kr. 192.675, som de fem A/F’er tilsammen skal efterbetale til parkeringslauget som ekstra bidrag for årets første ni måneder i henhold til de på generalforsamlingerne den 17. september godkendte budgetter for 2020. Af gælden til ejerforeningen på oprindeligt kr. 125.000 er kr. 95.000 tilbagebetalt, så der pr. 30. september 2020 kun udestår en gæld på kr. 30.000, som tilbagebetales i løbet af årets sidste tre måneder.

3. Vedtægtsændringer

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Erik sørger for, at de nye vedtægter lægges på vores hjemmeside. Vedtægterne tinglyses ikke før projektudvikleren Promenaden Odense A/S overdrager P-kælderen til os, og de sidste justeringer af vedtægterne kan foretages.

4. Eventuelt

 • Erik orienterede bestyrelsen om problemer med hejseporten.
 • En lejlighedsejer i Sejlet har forespurgt om muligheden for etablering af el-ladestik på beboerens P-plads i P-kælderen. Forespørgslen håndteres af bestyrelserne i Ejerforeningen Promenaden og A/F Sejlet.
 • Administrationen af de nummererede P-pladser 15-39 på terræn (område 2792) er pr. 1. oktober 2020 flyttet fra Othania Ejendomme ApS/Morten M. Bang (der ikke længere ejer lejligheder i Promenadebyen) til Ejerforeningen Promenaden. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse vil orientere de beboere, der har brugsret til de pågældende P-pladser, om omlægningens betydning for dem.

5. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 • Onsdag den 3. februar 2021 kl. 18.30-19.30 hos Tove.

Generalforsamling:

 • Onsdag den 21. april 2021.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2021.
Categories: Møder, Parkeringslauget Tags:

Parkeringslaugets ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020

11 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling samt referat af den ekstraordinære generalforsamling i Parkeringslauget Promenaden den 8. oktober 2020 inkl. afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020 (inkl. afstemningsresultat)

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Parkeringslaugets generalforsamling den 17. september 2020

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for Parkeringslauget Promenaden samt forslag til behandling på generalforsamlingen og referat af generalforsamlingen i Parkeringslauget Promenaden den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat ligger på hjemmesiden under fanebladet “P-lauget – P-laugets generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Forslag til behandling – Bilag A

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning og afstemningsresultat)

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Parkeringslaugets ordinære generalforsamling – stemmeresultat

19 september, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 17. september 2020 blev der holdt ordinær generalforsamling i Parkeringslauget Promenaden.

På generalforsamlingen blev der stemt om bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.

Af P-kælderens i alt 138 P-pladser var 71 P-pladser repræsenteret på generalforsamlingen (fysisk eller ved fuldmagt).

Stemmeresultatet blev:

 • 56 stemmer for forslaget svarende til 78,9% af de afgivne stemmer
 • 11 stemmer imod forslaget svarende til 15,5% af de afgivne stemmer
 • 4 blanke stemmer svarende til 5,6% af de afgivne stemmer

Stemmeresultatet betyder, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til denne udsendes en af de nærmeste dage.

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 11. august 2020

Deltagere: Erik (Broen), Henrik (Mesanen).

Afbud fra: Tanja (Soldækket).

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.06.2020

2. Administrationshonorar til LEA Ejendomspartner A/S

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020

3.1. Vedtægter

3.2. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

4. Generalforsamling torsdag den 17. september 2020

5. Eventuelt

6. Mødekalender

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.06.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Perioden har givet et overskud på kr. 15.245 og en kassebeholdning pr. 30. juni 2020 på kr. 49.152. Til overskud og kassebeholdning skal dog tillægges kr. 128.450, hvis budgettet for parkeringslauget for 2020 godkendes på den kommende generalforsamling (og det forventer vi), idet de fem A/F’er så tilsammen skal efterbetale dette beløb til parkeringslauget som ekstra bidrag for første halvår. Af parkeringslaugets gæld til ejerforeningen på oprindeligt kr. 125.000 er kr. 65.000 tilbagebetalt, så der pr. 30. juni 2020 udestår en gæld på kr. 60.000, der tilbagebetales i løbet af de sidste seks måneder i 2020.

2. Administrationshonorar til LEA Ejendomspartner A/S

Hen over sommermånederne har Ejerforeningen Promenadens bestyrelse genforhandlet administrationshonorarernes størrelse med LEA Ejendomspartner A/S. For parkeringslaugets vedkommende betyder det, at honoraret nedsættes fra de nuværende kr. 31.932 pr. år til kr. 20.000 pr. år. med virkning fra den 1. juli 2020. Endvidere henvises til det tilsvarende punkt i referat af bestyrelsesmødet i Ejerforeningen Promenaden den 11. august 2020 for yderligere redegørelse.

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020

3.1. Vedtægter

Dette punkt blev behandlet på bestyrelsesmødet i Ejerforeningen Promenaden den 11. august 2020. Derfor henvises der til referat af dette bestyrelsesmøde (punkt 3.1. Vedtægtsændringer for E/F og P/L).

3.2. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

Intet nyt til dette punkt. Vi afventer tilbagemelding fra firmaet Vores Elnet A/S.

4. Generalforsamling torsdag den 17. september 2020

På bestyrelsesmødet blev dagsordenen for den kommende generalforsamling gennemgået og godkendt. Erik koordinerer med LEA Ejendomspartner A/S.

5. Eventuelt

Intet under dette punkt.

6. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 • Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18.30-19.00 hos Erik (umiddelbart før bestyrelsesmødet i E/F’et).

Generalforsamling:

 • Torsdag den 17. september 2020.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.

Categories: Møder, Parkeringslauget Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 22. juni 2020

Deltagere: Erik (Broen), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2020

1.1. Vedtægter

1.2. Nødudgangsskilte og nødbelysning i P-kælderen

1.3. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Vandindtrængning ved P-plads nr. 404.

3. Generalforsamling torsdag den 17. september 2020

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2020

1.1. Vedtægter

Den 3. marts 2020 var Erik og Henrik til møde hos vores advokat Niels Eriksen, hvor bestyrelsens forslag til ændring af ”Vedtægter for Parkeringslauget Promenaden” blev behandlet. Efterfølgende er formuleringen af et par punkter i forslaget ændret, så den bliver analog til formuleringen af de tilsvarende punkter i ejerforeningens vedtægter. Forud for bestyrelsesmødet var det ændrede forslag fremsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev forslaget gennemgået og godkendt.

1.2. Nødudgangsskilte og nødbelysning i P-kælderen

Der er blevet skiftet batterier i de fire nødudgangsskilte ved Soldækket, så de nu lyser – også når strømmen til P-kælderen afbrydes. To defekte nødudgangsskilte ved Mesanen er blevet udskiftet med nye armaturer. Alle nødudgangsskilte og al nødbelysning i P-kælderen er hermed i orden, og punktet er hermed afsluttet.

1.3. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

Efter bestyrelsesmødet den 11. februar 2020 har firmaet Vores Elnet A/S igen været i P-kælderen den 13. februar, den 21. februar og den 27. februar for at finde årsagen til den elektriske støj, der giver problemer ved fjernaflæsning af elmålere i en del lejligheder i Stævnen, Broen og Sejlet. Firmaet Vores Elnet A/S har ikke efterfølgende meddelt, hvad konklusionen på problemet er blevet.

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Vandindtrængning ved P-plads nr. 404

I maj 2019 gjorde brugeren af P-plads nr. 404 parkeringslaugets bestyrelse opmærksom på et problem med vandindtrængning over den pågældende P-plads. På grund af misforståelse mellem entreprenøren Raundahl & Moesby A/S og parkeringslauget blev problemet ikke løst, før brugeren igen i marts 2020 henvendte sig til parkeringslaugets bestyrelse. Umiddelbart herefter blev problemet midlertidigt løst, ved at firmaet Allan Led Hansen opsatte en tagrende under utætheden, så det neddryppende vand ledes bort fra P-pladsen. Det grundliggende problem bliver taget op af A/F Soldækket i forbindelse med den forestående 5-års-gennemgang af Soldækket. Punktet er hermed afsluttet for parkeringslaugets vedkommende.

3. Generalforsamling torsdag den 17. september 2020

På bestyrelsesmødet blev det besluttet at afsætte 60 minutter til generalforsamlingen i parkeringslauget. Erik koordinerer tidspunkter med ejerforeningens bestyrelse.

4. Eventuelt

Intet besluttet under dette punkt.

5. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 – Tirsdag den 11. august 2020 kl. 18.30-19.00 hos Erik (umiddelbart før bestyrelsesmødet i E/F’et)

Generalforsamling:

 – Torsdag den 17. september 2020

 – Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Categories: Møder, Parkeringslauget Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 11. februar 2020

19 februar, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Erik (Broen), Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Henrik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Årsregnskab for 2019

2. Budget for 2020

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 5. november 2019

3.1. Vedtægter

3.2. Nødudgangsskilte og nødbelysning i P-kælderen

3.3. Rengøring af luftskakte

3.4. Vandindtrængning i P-kælderen

3.5. Bestyrelsesansvarsforsikring

4. Nye punkter til dette møde

4.1. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

5. Generalforsamling onsdag den 22. april 2020

6. Eventuelt

7. Mødekalender

1. Årsregnskab for 2019

Forud for bestyrelsesmødet var årsregnskabet for 2019 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev årsregnskabet gennemgået. For hele året er der et samlet underskud på kr. 177.838. Der var budgetteret med et nulresultat. Det store underskud skyldes udgiften til erstatning og sagsomkostninger som følge af den afsluttede retssag. Retssagen belaster årsregnskabet med en samlet udgift på kr. 218.315. Som hjælp til betaling af erstatning og sagsomkostninger har parkeringslauget lånt kr. 125.000 af ejerforeningen. Kassebeholdningen pr. 31. december 2019 er kr. 107.324.

2. Budget for 2020

Forud for bestyrelsesmødet var et udkast til budget for 2020 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev budgettet gennemgået. I budgettet er der afsat kr. 135.800 til udgifter og kr. 301.200 til forøgelse af egenkapital. Der skal således opkræves kr. 437.000 hos A/F’erne. Lånet til ejerforeningen på kr. 125.000 tilbagebetales helt i 2020.

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 5. november 2019

3.1. Vedtægter

Udkast til nye vedtægter for Parkeringslauget Promenaden blev gennemgået på fællesmødet for Promenadebyens bestyrelser den 15. november 2019 og er efterfølgende sendt til gennemgang hos advokat Niels Eriksen. Møde med advokaten forventes afholdt i februar måned. Erik rykker advokaten.

3.2. Nødudgangsskilte og nødbelysning i P-kælderen

Nødstrømsanlægget i Stævnen og det defekte nødudgangsskilt ved Broen er blevet bragt i orden. Derimod er fire nødudgangsskilte ved Soldækket og et nødudgangsskilt ved Mesanen stadig ikke i orden. Erik sørger for, at de snarest bliver bragt i orden.

3.3. Rengøring af luftskakte

Rengøring af luftskakte og disses afløb vil i fremtiden ske med hjælp fra Torbens Erhvervsservice og om nødvendigt en kloakmester og/eller slamsuger. Specielt vil der være fokus på luftskakten nordøst for Mesanen. Punktet er hermed afsluttet.

3.4. Vandindtrængning i P-kælderen

Rådgivende ingeniør Tim Krøyer Madsen har besøgt P-kælderen den 9. december 2019 og den 16. januar 2020 og efterfølgende udarbejdet et notat vedrørende vandindtrængning i P-kælderen. På ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019 blev det besluttet at overflytte denne sag fra parkeringslaugets regi til ejerforeningens regi. Parkeringslaugets bestyrelse deltog i mødet, idet parkeringslaugets bestyrelse udgør en del af ejerforeningens bestyrelse. Se referat af ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019. Punktet er hermed indtil videre afsluttet for parkeringslaugets vedkommende.

3.5. Bestyrelsesansvarsforsikring

På ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019 blev det besluttet, at der skal tegnes bestyrelsesansvarsforsikringer for ejerforeningen og parkeringslauget. Parkeringslaugets bestyrelse deltog i mødet, idet parkeringslaugets bestyrelse udgør en del af ejerforeningens bestyrelse. Se referat af ejerforeningens bestyrelsesmøde den 16. december 2019. Bestyrelsesansvarsforsikring er blevet tegnet hos Topdanmark Forsikring A/S, og forsikringsaftalen ligger på hjemmesiden www.promenadebyen-odense.dk under fanebladet ”P-lauget – Dokumenter vedrørende P-lauget”. Punktet er hermed afsluttet.

4. Nye punkter til dette møde

4.1. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

Firmaet Vores Elnet A/S, der står for fjernaflæsning af elmålerne i lejlighederne, har kontaktet os, idet de har problemer med fjernaflæsningen på grund af elektrisk støj på vores elnet. De har været her den 17. og 21. januar 2020 og lavet målinger af støj på elnettet. Deres konklusion var, at nogle af lysstofrørene i P-kælderen ved Broen var årsag til støjen. På bestyrelsesmødet blev problemet drøftet og forskellige løsningsmodeller vurderet. Efter bestyrelsesmødet har Vores Elnet A/S igen været her den 13. februar 2020 og lavet yderligere målinger, der indikerer tilsvarende problemer ved Stævnen og Sejlet. Det er derfor aftalt med Vores Elnet A/S, at vi (Promenadebyens bestyrelser) ikke foretager os yderligere, før der foreligger en endelig konklusion på problemerne.

5. Generalforsamling onsdag den 22. april 2020

Program og dagsorden for den kommende generalforsamling blev gennemgået, og bestyrelsens forslag til dirigent og referent blev bestemt.

6. Eventuelt

Intet besluttet under dette punkt.

7. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

 – Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 17.00 hos Erik (kun hvis der er behov)

 – Onsdag den 29. april 2020 umiddelbart efter bestyrelsesmødet i E/F’et

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 – Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 (kun hvis der er behov)

Generalforsamling:

 – Onsdag den 22. april 2020

 – Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Categories: Møder, Parkeringslauget Tags: