Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Broen’

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen > Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 22. februar 2021

Med venlig hilsen

A/F Broen

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020

7 november, 2020 2 kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020

A/F Broen

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 24. september 2020

Deltagere: Erik, Mette, Lars, Henrik og Kresten.

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

2. Formalia

3. Eventuelt

4. Mødekalender

1. Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Mette Lilholm Lorenzen
 • Sekretær: Lars Rex
 • Medlem: Henrik Lægteskov-Carlsen

A/F Broens repræsentant i Ejerforeningen Promenadens bestyrelse:

 • Erik Nielsen

A/F Broens repræsentant i Parkeringslauget Promenadens bestyrelse (hvis de nye vedtægter for parkeringslauget bliver vedtaget):

 • Erik Nielsen

(Så længe de nye vedtægter for parkeringslauget ikke er vedtaget, er Erik Nielsen valgt som bestyrelsesformand på parkeringslaugets generalforsamling).

Kresten Mehl, der går ud af bestyrelsen, var inviteret med til bestyrelsesmødet for at medvirke ved overdragelse af nogle af de ansvars-/arbejdsområder, som han hidtil har haft. På vores hjemmesiden under fanebladet Broen ligger en liste med ansvars-/arbejdsområder (samt administrations- og serviceaftaler). Denne liste blev gennemgået med følgende resultat:

 • Henrik og Erik overtager elevatorer (bortset fra belysning i elevatorer). Kresten overdrager sin tekniknøgle til Henrik og elevatornøgle til Erik og giver KONE besked om personskiftet. Kresten bestiller en ny tekniknøgle til sig selv og fortsætter med at tage sig af belysning i elevatorerne.
 • Erik overtager spildevandspumper og grundvandspumper (er allerede overtaget).
 • Erik overtager skraldesug. Kresten hjælper fortsat.
 • Kresten fortsætter med låse, nøgler, nøglebrikker og navneskilte.
 • Beboerlisten på hjemmesiden fjernes. Erik fjerner siden og oplysningerne i databasen.
 • Mette overtager Krestens opgave med velkomstpakker til nye beboere i nr. 8. Lars fortsætter med opgaven i nr. 6.

Erik sørger for, at listen med ansvars-/arbejdsområder på hjemmesider bliver opdateret.

2. Formalia

Erik sørger for at give Lea Ejendomspartner A/S og Ejerforeningen Promenaden besked om bestyrelsens nye sammensætning, samt at oplysningerne på vores hjemmeside tilrettes.

3. Eventuelt

Af hensyn til bestyrelsens nye medlem, Mette, gennemgik Erik kort bestyrelsens igangværende og kommende arbejdsopgaver. Desuden orienterede Erik bestyrelsen om de organisatoriske/personalemæssige ændringer hos LEA Ejendomspartner A/S. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

4. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

 • Mandag den 2. november 2020 kl. 17.00 hos Lars.
 • Mandag den 1. februar 2021 kl. 17.00 hos Henrik.

Ekstraordinær generalforsamling:

 • Torsdag den 8. oktober 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.
Categories: Broen, Møder Tags:

A/F Broens generalforsamling den 17. september 2020

26 september, 2020 Ingen kommentarer

Regnskab for 2019 inkl. budget for 2020 for A/F Broen samt referat af generalforsamling i A/F Broen den 17. september 2020 inkl. bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens generalforsamlinger”.

Materialet kan desuden ses via nedenstående links:

Regnskab for 2019 (inkl. budget for 2020)

Referat af generalforsamling den 17. september 2020 (inkl. bestyrelsens beretning)

A/F Broen

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Broen, Generalforsamlinger, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 6. august 2020

Deltagere: Erik, Henrik, Lars og Kresten.

Mødet holdt hos: Henrik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.06.2020

2. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2020

2.1. Udskiftning af grundvandspumper

2.2. Ny affaldsordning – affaldsposer

2.3. Vandindtrængning i nr. 6, 3. tv. og nr. 6, 4. tv.

2.4. Vandindtrængning i nr. 8, 7. th.

2.5. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

3. Nye punkter til dette møde

3.1. Ødelagt glasværn på altan i nr. 6, stuen

3.2. Tilstoppet affaldssug i nr. 8

3.3. Handicapvenlige tiltag i forbindelse med eventuelt køb af lejlighed i Broen

3.4. Tilstoppet spildevandspumpe i nr. 8

3.5. Spørgsmål fra Lars Rex

4. Den kommende generalforsamling

5. Eventuelt

6. Mødekalender

1. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.06.2020

Forud for mødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. I regnskabet er der en ekstraordinær indtægt på kr. 3.828. Beløbet er godtgørelse for de støvgener, vi havde i forbindelse med nedbrydning af betonsiloerne på Tysklandkaj. I regnskabet er der en tilsvarende ekstraudgift til vinduespudsningen i juni måned. Det er Ejerforeningen Promenadens bestyrelse, der har forhandlet sig til en samlet godtgørelse fra nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S for alle 5 huse i Promenadebyen. Perioden har givet et samlet overskud på kr. 69.622 og en egenkapital pr. 30. juni 2020 på kr. 573.873. Overskud og egenkapital skal dog reduceres med kr. 29.881, hvis budgetterne for parkeringslaug og ejerforening for 2020 godkendes på de kommende generalforsamlinger (og det forventer vi), idet A/F Broen så skal efterbetale dette beløb til parkeringslaug og ejerforening som ekstra bidrag for første halvår.

2. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2020

2.1. Udskiftning af grundvandspumper

Intet nyt til dette punkt.

2.2. Ny affaldsordning – affaldsposer

Spørgsmålet om at lade Broens bestyrelse (eller enkeltpersoner i Broen) stå for anskaffelse og uddeling af affaldsposer til madaffald henholdsvis restaffald tages op på den kommende generalforsamling under punktet eventuelt.

2.3. Vandindtrængning i nr. 6, 3. tv. og nr. 6, 4. tv.

Intet nyt til dette punkt. Kresten følger op på firmaet HB Gulve ApS.

2.4. Vandindtrængning i nr. 8, 7. th.

Intet nyt til dette punkt. Erik følger op på sagen.

2.5. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

På bestyrelsesmødet den 18. juni 2020 behandlede A/F Broens bestyrelse spørgsmålet om containernes fremtidige tilstedeværelse i P-kælderen. Erik viderebringer A/F-bestyrelsens indstilling til E/F-bestyrelsen, der derefter træffer en endelig afgørelse i sagen. Punktet er hermed afsluttet for A/F Broens vedkommende.

3. Nye punkter til dette møde

3.1. Ødelagt glasværn på altan i nr. 6, stuen

I forbindelse med græsklipning den 3. juli 2020 på nabogrunden (Toldbodhuse) slog en vildfaren sten et af glasværnene på altanen i nr. 6, stuen i stykker. Total Ejendoms Service A/S, der står for græsklipning i Toldbodhuse, har indvilliget i at betale for et nyt glas. Glasset er bestilt hos Hauge Stål. Erik følger op på sagen.

3.2. Tilstoppet affaldssug i nr. 8

I begyndelsen af juli 2020 blev affaldssuget i nr. 8 tilstoppet. Den skyldige beboer kunne spores, og det er aftalt, at vedkommende betaler for bestyrelsens og servicefirmaet Aerbin ApS’ arbejde med at fjerne skaktstoppet. Sagen er hermed afsluttet.

3.3. Handicapvenlige tiltag i forbindelse med eventuelt køb af lejlighed i Broen

En handicappet person har stillet bestyrelsen en række spørgsmål vedrørende ændring af adgangsforhold til den fælles tagterrasse og ændringer i en konkret lejlighed i forbindelse med overvejelse om et eventuelt køb. Bestyrelsen har behandlet de enkelte ønsker i relation til vores vedtægter og andre relevante aspekter. Spørgeren har fået besked om, at nogle af ønskerne godt kan opfyldes, såfremt ændringerne betales af vedkommende selv, medens andre af ønskerne skal undersøges nærmere sammen med en byggesagkyndig, inden vi kan give endeligt svar. Det er nu op til spørgeren at beslutte, om en sådan undersøgelse ønskes.

3.4. Tilstoppet spildevandspumpe i nr. 8

I slutningen af juli 2020 var der desværre igen en beboer (eller dennes besøgende eller rengøringshjælp) i Promenadebyen 8, der har smidt en klud i toilettet. Som meddelt mange gange tidligere må der ikke kastes klude, engangsklude, vådservietter, bleer, vatpinde, kondomer eller hår i toilet eller afløb. Alt spildevand fra lejligheden (toilet, bruseniche, bad, håndvask, køkkenvask m.m.) ender i en spildevandsbrønd i P-kælderen, hvorfra det af en pumpe bliver pumpet videre til kommunens kloaksystem. En biologisk nedbrydelig klud må heller ikke smides i toilettet, idet den ikke nedbrydes på de få sekunder, det varer at komme fra toilettet ned til spildevandspumpen, som så tilstoppes. Sørg for at ægtefælde, barn, besøgende og rengøringshjælp bliver gjort bekendt med dette. Det koster os omkring kr. 5.000 at få hejst en spildevandspumpe op af brønden, få den renset og igen hejst ned i brønden. Erik følger op på sagen.

3.5. Spørgsmål fra Lars Rex

Forud for bestyrelsesmødet var nogle konkrete spørgsmål fra Lars udsendt til bestyrelsens medlemmer. Spørgsmålene blev livligt diskuteret på mødet og var således med til sikre, at bestyrelsens medlemmer har en fælles holdning til de behandlede emner samt til, hvordan og i hvilken grad vores vedtægter og husorden skal håndhæves. Punktet er hermed afsluttet.

4. Den kommende generalforsamling

Dagsordenen for den kommende generalforsamling blev gennemgået.

5. Eventuelt

En beboer har spurgt Henrik om muligheden for at få dørautomatik på hoveddørene fra terræn på samme måde, som vi har fået det på dørene fra P-kælderen. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og besluttede at tage det op på den kommende generalforsamling under punktet eventuelt.

6. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 • Torsdag den 24. september 2020 kl. 17.00 hos Erik (konstituering).

Generalforsamling:

 • Torsdag den 17. september 2020.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 • Fredag den 20. november 2020 kl. 17.30.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 18. juni 2020

Deltagere: Erik, Henrik, Lars og Kresten.

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2020

1.1. Udskiftning af grundvandspumper

1.2. Ny affaldsordning – affaldsposer

1.3. Vandindtrængning i nr. 6, 3. tv. og nr. 6, 4. tv.

1.4. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

1.5. Gæsteparkering

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Vandindtrængning i nr. 8, 7. th.

2.2. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

2.3. Vinduespudsning

3. Den kommende generalforsamling

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 17. februar 2020

1.1. Udskiftning af grundvandspumper

Intet nyt til dette punkt.

1.2. Ny affaldsordning – affaldsposer

Spørgsmålet om at lade Broens bestyrelse (eller enkeltpersoner i Broen) stå for anskaffelse og uddeling af affaldsposer til madaffald henholdsvis restaffald tages op på den kommende generalforsamling under punktet eventuelt.

1.3. Vandindtrængning i nr. 6, 3. tv. og nr. 6, 4. tv.

Firmaet Allan Led Hansen har i februar måned 2020 tætnet de utætte vinduespartier i begge lejligheder. Efterfølgende har der ikke været vandindtrængning. Følgeskaderne inde i lejlighederne (på trækarme og gulv) er meldt til vores forsikringsselskab Alm. Brand. Firmaet HB Gulve ApS har den 25. maj 2020 været på besøg for at se på det skadede gulv i nr. 6, 3. tv. Da den pågældende gulvtype ikke længere produceres, undersøger firmaet, om de kan fremskaffe egnede materialer til en reparation. Kresten følger op på sagen.

1.4. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

Da der er tilsvarende problemer med nogle elmålere i Stævnen og Sejlet, og da årsagen til aflæsningsproblemerne skyldes elektrisk støj fra installationer i P-kælderen, har bestyrelsen for Parkeringslauget Promenaden overtaget kontakten til firmaet Vores Elnet A/S. Punktet er hermed afsluttet for A/F Broens vedkommende.

1.5. Gæsteparkering

Forslaget om at anvende Q-Parks elektroniske app-ordning ”e-park by Q-Park” til vores gæsteparkeringspladser har været behandlet af alle A/F-bestyrelser. Efter positive tilbagemeldinger fra A/F-bestyrelserne besluttede ejerforeningens bestyrelse at indføre ”e-park by Q-Park” ordningen som en ekstra mulighed ud over ordningen med de eksisterende gæstekort. Ordningen, der giver mulighed for 6, 12 eller 24 timers parkering, blev indført den 20. april 2020, og en vejledning, til hvordan man tilmelder sig ordningen, ligger på vores hjemmeside www.promenadebyen-odense.dk (under hver forenings faneblad ”Dokumenter vedrørende …”). Punktet er hermed afsluttet.

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Vandindtrængning i nr. 8, 7. th.

I 2019 har der ad flere gange været vandindtrængning i nr. 8, 7. th. omkring et vinduesparti mod vest. Hver gang har håndværkere tætnet mulige utætheder, der kunne være årsag til vandindtrængning. I marts 2020 var der så igen vandindtrængning. Firmaet Allan Led Hansen blev sat på opgaven med at finde yderligere mulige utætheder og få dem tætnet. Vi håber, at problemet nu er blevet løst, og punktet hermed er afsluttet.

2.2. Containere til papir og småt pap i P-kælderen

I forbindelse med Odense Kommunes beslutning om at etablere centralsug til affald (herunder til papir og småt pap) i Promenadebyen var det meningen, at containerne til papir og småt pap skulle fjernes fra vores P-kælder. Efterfølgende har kommunen besluttet, at containere, der ikke skæmmer det offentlige rum, og hvor der er let adgang til tømning af containerne, kan bibeholdes, hvis dette ønskes. Ejerforeningens bestyrelse har derfor bedt de enkelte A/F’er om at vurdere fordele og ulemper ved containernes tilstedeværelse. A/F Broens bestyrelse behandlede sagen og enedes om at anbefale, at containerne fjernes fra P-kælderen. Erik viderebringer A/F Broens indstilling til ejerforeningens bestyrelse.

2.3. Vinduespudsning

Nedbrydningen af Aalborg Portland A/S’ siloer på Tysklandkaj har i perioder givet en del støv på Promenadebyens vinduer. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse har derfor kontaktet nedbrydningsfirmaet Kingo Karlsen A/S og forhandlet sig frem til en erstatning for det ekstraarbejde, som støvet giver anledning til i forbindelse med vinduespudsning. Erstatningen er på kr. 18.750. Når beløbet modtages, bliver det fordelt til de fem A/F’er efter fordelingstal. (Efter mødet er pengene modtaget og fordelt). Punktet er hermed afsluttet.

3. Den kommende generalforsamling

Bestyrelsen vedtog, at A/F Broens generalforsamling afholdes samme dag som generalforsamlingerne i parkeringslauget og ejerforeningen – torsdag den 17. september 2020. Erik koordinerer tidspunkter med ejerforeningens bestyrelse.

4. Eventuelt

Følgende emner blev drøftet under dette punkt:

 – En af vores spildevandspumper i kælderen blev i begyndelsen af maj 2020 tilstoppet af en klud, der var skyllet ud gennem et toilet i Promenadebyen 8. Det er kun urin, afføring og toiletpapir, der må skylles ud i toilettet. Alt andet som f.eks. vatpinde, bleer, vådservietter, klude, engangsklude, hår og kondomer må ikke kastes i toilet eller afløb, idet disse genstande tilstopper og i værste fald ødelægger vores spildevandspumper. Det kostede A/F Broen kr. 4.172 at få pumpen renset.

 – Vores bygningsforsikring hos Alm. Brand udløber den 31. oktober 2020 og skal derfor fornys. Erik følger op på sagen.

 – Forholdet til vores naboer på Toldbodhusevej (herunder uvedkommende brug af vores P-pladser) er en sag for ejerforeningen.

 – Problemet med hasarderet kørsel på Finlandgade blev igen taget op. En henvendelse fra A/F Sejlets bestyrelsesformand til Odense Kommunes teknisk forvaltning har i lighed med tidligere henvendelser kun givet et henholdende svar.

5. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 – Torsdag den 6. august 2020 kl. 17.00 hos Henrik.

Generalforsamling:

 – Torsdag den 17. september 2020.

 – Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 17. februar 2020

26 februar, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Erik, Henrik, Lars og Kresten.

Mødet holdt hos: Kresten.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Årsregnskab for 2019

2. Budget for 2020

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 9. december 2019

3.1. Udskiftning af grundvandspumper

3.2. Ny affaldsordning

3.3. Bestyrelsesansvarsforsikring

4. Nye punkter til dette møde

4.1. Vandindtrængning i nr. 6, 3.tv. og nr. 6, 4.tv.

4.2. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

4.3. Gæsteparkering

5. Generalforsamling onsdag den 22. april 2020

6. Eventuelt

7. Mødekalender

1. Årsregnskab for 2019

Forud for bestyrelsesmødet var årsregnskabet for 2019 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev årsregnskabet gennemgået og godkendt bortset fra nogle mindre justeringer, som Erik efterfølgende ordner med LEA Ejendomspartner A/S. For hele året er der et samlet underskud på kr. 249.455. Der var budgetteret med et underskud på kr. 199.160. Det større underskud skyldes primært udgifter til udskiftning af spildevandspumper i kælderen og døre på tagterrasser. Egenkapitalen pr. 31. december 2019 er kr. 504.251.

2. Budget for 2020

Forud for bestyrelsesmødet var et udkast til budget for 2020 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev udkastet gennemgået, og en del poster blev ændret. Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om ændringerne. I det vedtagne budget er der afsat kr. 745.700 til udgifter. Desuden besluttede bestyrelsen at foreslå en forøgelse af lejlighedernes fællesudgifter på 10% fra den 1. juli 2020. De samlede indtægter vil herved blive kr. 765.072 for hele 2020, og årets samlede resultat vil blive et lille overskud på kr. 19.372.

3. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 9. december 2019

3.1. Udskiftning af grundvandspumper

I budgettet for 2020 er der afsat kr. 60.000 til en eventuel kommende udskiftning af de to grundvandspumper i kældere. Specielt den ene af de to pumper er meget slidt.

3.2. Ny affaldsordning

På bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen den nye affaldsordning. Specielt forbruget og eventuel fælles forsyning af affaldsposer til madaffald og restaffald blev drøftet. Det blev besluttet, at emnet tages op på den kommende generalforsamling under punktet eventuelt.

3.3. Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelserne i Ejerforeningen Promenaden og Parkeringslauget Promenaden har begge tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. De dækningssummer, der er aftalt i disse to forsikringsaftaler, harmonerer fint med den dækningssum, der gælder for A/F Broens bestyrelsesansvarsforsikring (en del af A/F Broens bygningsforsikring). Broens bestyrelse finder derfor ingen grund til at ændre dækningssummen i vores forsikring. Punktet er hermed afsluttet.

4. Nye punkter til dette møde

4.1. Vandindtrængning i nr. 6, 3. tv. og nr. 6, 4. tv.

I forbindelse med det kraftige regnvejr og blæst fra syd i weekenden i uge 6 trængte der vand ind ved vinduerne mod syd i lejlighederne nr. 6, 3. tv. og nr. 6, 4. tv. Firmaet Allan Led Hansen er sat på opgaven med at få tætnet. I lejligheden nr. 6, 3. tv. er der desuden sket skade på gulvbelægningen. Kresten kontakter HB Gulve ApS og Erik kontakter Alm. Brand Forsikring A/S.

4.2. Problemer med fjernaflæsning af elmålere

Erik orienterede om problemer, som firmaet Vores Elnet A/S har i forbindelse med deres fjernaflæsning af elmålere i nogle at Promenadebyens lejligheder. Problemet skyldes elektrisk støj på vores elnet. I første omgang er det parkeringslaugets bestyrelse der har kontakt med Vores Elnet A/S. Se referat af parkeringslaugets bestyrelsesmøde tirsdag den 11. februar 2020.

4.3. Gæsteparkering

Bestyrelsen i Ejerforeningen Promenaden har drøftet forholdene/problemerne i forbindelse med brugen af Q-Parks gæstekort samt undersøgt alternative ordninger som f.eks. Q-Parks elektroniske e-park ordning. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse har besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem vender problemstillingen med sin egen A/F-bestyrelse. Se referat af Ejerforeningen Promenadens bestyrelsesmøde tirsdag den 11. februar 2020. Forud for bestyrelsesmødet havde Erik derfor fremsendt orienterende materiale vedrørende Q-Parks elektroniske e-park ordning. På mødet blev fordele og ulemper ved de forskellige ordninger belyst, og A/F Broens bestyrelse besluttede at anbefale ejerforeningens bestyrelse at arbejde videre med sagen med henblik på at iværksætte et passende forsøg med e-park ordningen.

5.Generalforsamling onsdag den 22. april 2020

Program og dagsorden for den kommende generalforsamling blev gennemgået, og bestyrelsens forslag til dirigent og referent blev bestemt.

6. Eventuelt

Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

7. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

 – Mandag den 9. marts 2020 kl. 17.00 hos Erik (kun hvis der er behov)

 – Torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00 hos Erik (konstituering)

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 – Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.00 (kun hvis der er behov)

Generalforsamling:

 – Onsdag den 22. april 2020

 – Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 9. december 2019

14 december, 2019 Ingen kommentarer

Deltagere: Erik, Henrik, Lars og Kresten.

Mødet holdt hos: Lars.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 14. oktober 2019

1.1. Utæt vindue i nr. 8, 7. th.

1.2. Persondataloven

1.3. Reparation af facadepuds ved indgang nr. 6

1.4. Udskiftning af grundvandspumper

1.5. Defekt stikkontakt på altan, nr. 6, 7. th.

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Ny affaldsordning

2.2. Bestyrelsesansvarsforsikring

3. Eventuelt

4. Mødekalender

1. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 14. oktober 2019

1.1. Utæt vindue i nr. 8, 7. th.

Firmaet Allan Led Hansen har tætnet omkring det utætte vindue. Vi håber nu, at der ikke er flere utætheder. Punktet er hermed afsluttet.

1.2. Persondataloven

På bestyrelsesmødet den 14. oktober 2019 godkendte bestyrelsen ”Databeskyttelsespolitik for A/F Broen”. Dette dokument ligger nu sammen med ”Databehandleraftale mellem A/F Broen og LEA Ejendomspartner A/S” på vores hjemmeside under fanebladet ”Dokumenter vedrørende Broen”. De to dokumenter vil blive nærmere omtalt i bestyrelsens beretning på A/F Broens generalforsamling den 22. april 2020. Punktet er hermed afsluttet.

1.3. Reparation af facadepuds ved indgang nr. 6

Hullerne i facadepudsen til højre for indgangen til Promenadebyen 6 er blevet repareret af firmaet Allan Led Hansen. Til reparationen var det nødvendigt at købe mere puds end den mængde, der skulle bruges til reparationen. Den overskydende mængde puds er hensat i det frostfrie depotrum i Broens cykelrum, så kan den bruges ved eventuelle kommende reparationer. Punktet er hermed afsluttet.

1.4. Udskiftning af grundvandspumper

Intet nyt til dette punkt.

1.5. Defekt stikkontakt på altan, nr. 6, 7. th.

Efter bestyrelsesmødet den 14. oktober 2019, hvor sagen blev behandlet, har Erik givet ejeren en skriftlig tilbagemelding om, at udgiften til reparation af den defekte stikkontakt ikke dækkes af A/F Broen, idet vedligeholdelse/udskiftning af alt elektrisk udstyr, der er tilsluttet lejlighedens eltavle/elmåler, er lejlighedsejerens opgave, uanset om udstyret er i lejligheden eller på lejlighedens altan. Den 23. oktober 2019 havde Kresten og Erik endvidere et møde med lejlighedens ejere for at begrunde det skriftlige svar yderligere. Punktet er hermed afsluttet.

2. Nye punkter til dette møde

2.1. Ny affaldsordning

Mandag den 16. december 2019 træder den nye affaldsordning for Promenadebyen i kraft. Ordningen indebærer, at madaffald skal sorteres fra det øvrige affald og kommes i grønne affaldsposer. I en overgangsperiode skal de grønne affaldsposer med madaffald kastes i midlertidigt opstillede affaldscontainere, der anbringes ved Broens gavl. Senere indrettes der indkast bag parkeringspladserne til de grønne affaldsposer med madaffald. Bestyrelsen drøftede eventuelle tiltag vedrørende ordningen – herunder fremtidig uddeling af grønne madaffaldsposer til Broens beboere. Bestyrelsen besluttede at afvente erfaringer fra de første ca. seks måneder, inden endelig beslutning vedrørende forsyning/uddeling af grønne poser til madaffald tages. Hver husstand har fået udleveret grønne poser til madaffald til ca. et års forbrug.

2.2. Bestyrelsesansvarsforsikring

Broens bygningsforsikring hos Alm. Brand indeholder en bestyrelsesansvarsforsikring med en maksimal dækningssum på kr. 2.000.000 inden for det enkelte år og kr. 750.000 for den enkelte sag. Bestyrelsen drøftede beløbsstørrelserne og fandt ingen grund til at ændre disse. Bestyrelsen besluttede dog at holde sagen åben, idet Ejerforeningen Promenaden og Parkeringslauget Promenaden for tiden er ved at indhente tilbud på tilsvarende forsikringer – A/F Broens bestyrelse vil så vurdere, om beløbsstørrelserne for disse forsikringer giver anledning til en justering af beløbsstørrelserne for A/F Broens forsikring.

3. Eventuelt

Under dette punkt drøftede bestyrelsen forskellige emner. Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

4. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

– Mandag den 17. februar 2020 kl. 17.00 hos Kresten (årsregnskab og budget)

– Mandag den 9. marts 2020 kl. 17.00 hos Erik (kun hvis der er behov)

– Torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00 hos Erik (konstituering)

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

– Marts 2020 (Dato og tid fastsættes af Ejerforeningen Promenaden)

Generalforsamling:

– Onsdag den 22. april 2020

– Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af fællesmøde for alle bestyrelser den 15. november 2019

28 november, 2019 Ingen kommentarer

  

Fællesmøde 15. november 2019

  

Deltager

Stævnen: Allan, Anders (afbud), Jesper, Tove

Broen: Erik, Henrik, Lars, Kresten (afbud)

Sejlet: Sune, John (afbud), Rasmus, Tom (afbud), Kjeld

Soldækket: Tanja, Mickey, Stig (afbud), Morten (afbud), Hanne

Mesanen: Henrik

  

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Orientering om retssagen mod Parkeringslauget Promenaden

3. Udkast til vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

4. Orientering om Databeskyttelsesforordningen – GDPR

5. Orientering om affaldshåndtering i Promenadebyen

6. Eventuelt

7. Næste møde

  

1. Velkomst

Erik bød velkommen. Fællesmødet er et uformelt møde, hvor der ikke kan stemmes om afgørende emner, men hvor emner der har/har haft betydning for området bliver drøftet samt mulighed for at netværke og få en god dialog omkring Promenadebyen.

Rasmus blev valgt som dirigent.

Tanja blev valgt som referent.

  

2. Orientering om retssagen mod Parkeringslauget Promenaden

Parkeringslauget blev stævnet juni 2018. Sagen har kørt frem til dommerkendelse juni 2019

Kort oprids af sagen: To investorer havde købt 50 lejligheder og 48 parkerings pladser hvoraf de 34 var i kælder, og 14 var på terræn. I slutningen af 2017 fandt de ud af, at der kun var råderet over 13 plader på terræn.

De kærvede en erstatning på den manglende plads pålydende kr 200.000, samt retten til at hæve kravet hvis der var belæg herfor. Erstatningen blev senere hævet til kr. 350.000.

Dommen endte med kr. 150.000 i erstatningskrav. Hertil kommer procesrenter, sagsomkostninger til dækning af modpartens samt vores advokatudgifter og retsafgift.

Det summede sig op på kr. 224.565.

Parkeringslauget overvejede at anke sagen, men fandt ikke belæg for at dommen kunne falde anderledes ud. Da ingen af parterne har anket sagen inden tidsfristens udløb, anses den for at være lukket.

Grunden til at Parkeringslauget tabte sagen var, at i 2013 blev der udstedt 2 stk. p-beviser over en periode, med underskrift på begge beviser, men til den samme plads, og afleveret til to forskellige.

Spørgsmål fra salen, Sune: Vil den gæld som Parkeringslauget har, blive opkrævet?

Erik: Udgiften bliver opkrævet i forbindelse med bidraget til EF. Om det bliver et samlet beløb eller ej, vil bestyrelsen drøfte.

Spørgsmål fra salen, Lars: Hvordan opkræves der?

Erik: Parkeringslauget opkræver et beløb af A/Férne, som frit kan bestemme hvordan de vil opkræve beboerne.

Der opfordres fra salen til at Parkeringslauget får ryddet gælden af vejen, så den ikke er hæmmende for de fremtidige udgifter.

  

3. Udkast til vedtægter for Parkeringslauget Promenaden

De væsentlige punkter blev gennemgået.

Spørgsmål fra salen: Overvejes det af bestyrelserne at der skal være sammenfald i Parkeringslauget og EF bestyrelse.

Erik: Det er op til den enkelte AF hvem der skal sidde i hhv. EF og Parkeringslauget.

Spørgsmål fra salen: Er der opsat regler for hvor mange p-pladser man må eje, så priserne ikke bliver presset op? Kunne der sættes begrænsning på hvor mange plader pr lejlighed?

Erik/Henrik: Vi kan ikke blande os i den frie handel.

Spørgsmål fra salen: Hvordan stiller man sig i forhold til parkeringsforhold. Fx køber en person tre pladser ved siden af hinanden, og stille en stor vogn som skæmmer området. Der opfordres til at bestyrelsen tager punktet op.

Spørgsmål fra salen, Allan: Har en advokat kigget på forslag til vedtægterne.

Erik: Nej, bestyrelsen har endnu ikke diskuteret det.

På vegne af Kresten, blev fremsendte spørgsmål oplæst, men er forkortet her i referatet: Det er ikke muligt at om rokere parkeringspladser hvis der skulle opstå behov for dette i forhold til evt. handicap parkering.

Erik: P-kælder betragtes som privat adgang, og dermed er der ingen regler vedr. handicap parkering.

  

4. Orientering om Databeskyttelsesforordningen – GDPR

Databehandleraftalen fra LEA skal underskrives

Databeskyttelsespolitik skal afspejle AF som den tilhører.

Hvis begge dokumenter underskrives, så er vi dækket ind vedr. GDPR.

  

5. Orientering om affaldshåndtering i Promenadebyen

Odense renovation har rundsendt information om fremtidig affaldshåndtering.

Typen af affald til indkast i terræn bliver ændret. Madaffald kommes i en udleveret pose.

Poser bliver udleveret af Odense Renovation, og det er op til de forskellige AF at distribuere dem.

Der kommer mere information i december.

  

6. Eventuelt

Spørgsmål fra salen, Mickey: Hvor længe er vi bundet af aftalen med LEA, og er der nogle af de andre bestyrelser der har fået tilbud. Der er store besparelse ved at undersøge markedet.

Erik: Kender ikke til tilbud fra andre. I øvrigt er vi tilfredse med prisen, men ikke med kvaliteten af arbejdet.

Spørgsmål fra salen, Sune: Spurgte ind til opladning af el biler i kælderen. Han er blevet oplyst om at hver lejligheds el-tavler er uafhængige af hinanden, og er dimensioneret så der kan oplades en elbil.

Erik/Henrik: Hvis alle oplader en el-bil, vil den limit af ampere, som huset er dimensioneret til overskrides. Det koster 1000/ampere for hver ampere der skal bruges ekstra.

EF Bestyrelsen er ved at undersøge det

  

7. Næste møde

Der bookes en dato i marts måned. Hvis der ikke er behov for et fællesmøde inden generalforsamlingen, aflyses mødet.

  

Referent: Tanja Brusen, Soldækket

  

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 14. oktober 2019

21 oktober, 2019 Ingen kommentarer

  

Deltagere: Erik, Henrik, Lars og Kresten.

Mødet holdt hos: Henrik.

Referent: Erik.

  

Dagsorden:

1. Perioderegnskab

2. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 14. august 2019

2.1. Utæt vindue i nr. 8, 7. th.

2.2. Persondataloven

2.3. Mærkning af hensatte genstande i de udvendige depotrum

2.4. Utæthed i elskab i nr. 8, 1. th.

3. Nye punkter til dette møde

3.1. Reparation af facadepuds ved indgang nr. 6

3.2. Udskiftning af grundvandspumper

3.3. Problemer med døråbning fra dørtelefoner i nr. 6

3.4. Defekt stikkontakt på altan, nr. 6, 7. th.

4. Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser

5. Eventuelt

6. Mødekalender

  

1. Perioderegnskab

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet for perioden 01.07.2019 – 30.09.2019 udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev perioderegnskabet gennemgået. Perioden har givet et underskud på kr. 1.896. Årets første tre kvartaler har givet et samlet underskud på kr. 251.361. De væsentligste årsager til underskuddet er udgifterne til renovering af forrummene i kælderen, udskiftning af spildevandspumper og udskiftning af døre på tagterrasserne. Bestyrelsen forventer, at resultatet for hele 2019 stort set bliver i overensstemmelse med det på generalforsamlingen godkendte budget. Egenkapitalen pr. 30.09.2019 er kr. 502.344.

  

2. Opfølgning på punkter fra bestyrelsesmødet den 14. august 2019

  

2.1. Utæt vindue i nr. 8, 7. th.

Det voldsomme regn- og blæsevejr i uge 41 bevirkede, at der igen kom vand ind ved et af de vestvendte vinduer i lejligheden. De hidtidige tiltag har således desværre ikke været tilstrækkelige til at løse problemet med indtrængende vand. Firmaet Allan Led Hansen er nu sat på opgaven, og bestyrelsen håber, at problemet snarest bliver løst. Erik følger op på sagen.

  

2.2. Persondataloven

Forud for bestyrelsesmødet havde Erik fremsendt et udkast til ”Databeskyttelsespolitik for A/F Broen” til bestyrelsens medlemmer. På bestyrelsesmødet blev udkastet behandlet og enstemmigt godkendt. Erik sørger for, at dokumentet kommer på vores hjemmeside under fanebladet “Dokumenter vedrørende Broen” (her ligger i forvejen en ”Databehandleraftale mellem A/F Broen og LEA Ejendomspartner A/S”).

  

2.3. Mærkning af hensatte genstande i de udvendige depotrum

Fraflyttede beboeres efterladte genstande er blevet afhentet/fjernet, og på nær nogle få mindre genstande er alt i de to depotrum i Broens vestside (siden over imod Sejlet) nu mærket med navn/adresse. Beboere i Promenadebyen 6 kan fortsat benytte det sydlige depotrum og beboere i Promenadebyen 8 det nordlige depotrum. Alle bedes også fremover sørge for navn/adresse på genstande, der anbringes i depotrummene. Punktet er hermed afsluttet.

  

2.4. Utæthed i elskab i nr. 8, 1. th.

Med hjælp fra firmaet Allan Led Hansen er problemet med utæthed i elskab blevet løst og utætheden lukket. Punktet er hermed afsluttet.

  

3. Nye punkter til dette møde

  

3.1. Reparation af facadepuds ved indgang nr. 6

I et område på væggen til højre for indgangen til Promenadebyen 6 skaller facadepudsen af. Bestyrelsen har tidligere været i dialog med forskellige murerfirmaer for at få repareret skaden dog uden, at der er indgået en konkret aftale. Bestyrelsen drøftede opgaven og problematikken i, at den facadepuds, der skal anvendes, ikke længere forhandles i Danmark. Det blev besluttet, at Erik finder en murermester, der vil påtage sig opgaven, og indgår aftale om at få arbejdet udført.

  

3.2. Udskiftning af grundvandspumper

Omkring årsskiftet 2018/2019 blev Broens fire spildevandspumper udskiftet på grund af slitage. I forbindelse med denne udskiftning overvejede bestyrelsen, om Broens to grundvandspumper ligeledes skulle udskiftes. I samråd med pumpeleverandøren Desmi Danmark A/S besluttede bestyrelsen at udskyde udskiftningen af grundvandspumperne til senere. Serviceeftersynet af pumperne i september indikerede dog, at specielt den ene af de to pumper ikke kan holde så meget længere. Bestyrelsen drøftede situationen og nødvendige tiltag (primært at benytte den bedste af de to pumper til drift og belaste den dårligste mindst muligt). Det blev besluttet at afsætte et beløb (ca. kr. 60.000) til udskiftning af de to grundvandspumper i budgettet for 2020.

  

3.3. Problemer med døråbning fra dørtelefoner i nr. 6

Der har gennem længere tid været problemer med at åbne hoveddøren i nr. 6 ved brug af dørtelefoner i lejlighederne. En af de mekaniske dele i dørens låsesystem er blevet udskiftet, og dørpumpen på døren er blevet justeret. Efter disse tiltag har bestyrelsen ikke fået flere henvendelser om problemer med døren og håber derfor, at problemet nu er løst. Punktet er hermed afsluttet.

  

3.4. Defekt stikkontakt på altan, nr. 6, 7. th.

Lejligheden nr. 6, 7. th. havde i forbindelse med et voldsomt regn- og blæsevejr i september måned strømafbrydelse flere gange. En elektriker kunne konstatere, af strømafbrydelserne skyldtes, at en utæt stikkontakt på lejlighedens altan fik HPFI-relæet til at afbryde strømmen i lejligheden. Lejlighedens ejere har fået den utætte stikkontakt ordnet og har forespurgt bestyrelsen, om udgiften dækkes af A/F Broen. På bestyrelsesmødet blev det aftalt, at Erik giver ejeren skriftlig tilbagemelding om, at udgiften ikke dækkes af A/F Broen, idet vedligeholdelse/udskiftning af alt elektrisk udstyr, der er tilsluttet lejlighedens eltavle/elmåler, er lejlighedsejerens opgave, uanset om udstyret er i lejligheden eller på lejlighedens altan. Efter bestyrelsesmødet er der yderligere aftalt møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen og lejlighedens ejere for at undgå misforståelser.

  

4. Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser

Bestyrelsen drøftede forskellige emner med henblik på det kommende fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser.

  

5. Eventuelt

Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.

  

5. Mødekalender

Bestyrelsesmøder:

 – Mandag den 9. december 2019 kl. 17.00 hos Lars

 – Mandag den 17. februar 2020 kl. 17.00 hos Kresten (årsregnskab og budget)

 – Mandag den 9. marts 2020 kl. 17.00 hos Erik (kun hvis der er behov)

Fællesmøde for Promenadebyens bestyrelser:

 – Fredag den 15. november 2019 kl. 17.30

Generalforsamling:

 – Onsdag den 22. april 2020

 – Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2020.

  

Categories: Broen, Møder Tags: