Arkiv

Arkiv for kategorien ‘Havnebad’

Svar på indlæg om havnebad

Tak for de mange indlæg der er skrevet på vores hjemmeside affødt af artikler i Fyens Stiftstidende henholdsvis den 20. og 21. maj 2014 om etablering af Havnebad i Odense Havn.

Artiklerne har skabt usikkerhed om hvor Ejerforeningen står henne i forhold til et havnebad specielt i forhold til de udmeldinger som fremkom på vores generalforsamling.

Jeg vil nedenfor fortælle om forløbet indtil nu:
Den 13. februar 2014 havde Odense Kommune indkaldt til orienteringsmøde angående Odense Kommunes plan om etablering af Havnebad. På mødet blev fremlagt diverse skitser til et havnebad – men kun på projektstadieniveau. På mødet var der mulighed for at tilmelde sig en sparringsgruppe som består af diverse interessenter f.eks. brugere af havnebad, kajakroere, naboer m.m.
Jeg tilmeldte mig denne sparringsgruppe for at være tæt på processen og for at kunne komme med input og ideer. Vi har nu været til 2 møder h.h.v. den 31/3 2014 og den 22. april 2014. Odense Kommune havde et stort ønske om at tage hensyn til alle interessenter herunder også naboer til havnebadet da kommunen var klar over at støjniveauet kunne stige væsentligt og naboerne hermed ville komme til at blive berørt af havnebadet. En måling som vi fik udleveret på mødet den 31/3 angav at støjniveauet ville være på højde med en skolegård med 50 elever – dette på dage som vi kan kalde sommerdage. Samtidig fik vi interessenter på sparringsgruppemødet også information om at vi havde mulighed for at komme med indsigelser til lokalplanen. Dette skulle i givet fald ske senest den 2. april 2014. Da vi nærmere os denne dato var vi endnu ikke præsenteret for det endelige projekt hvorfor der ikke var mulighed for at foretage en endelig vurdering inden den 2/4. Med tankerne på det forhøjede støjniveau samt manglende kendskab til udformningen af havnebadet på daværende tidspunkt mente jeg at det var bedst at være på forkant med begivenhederne og derfor sendte jeg en indsigelse på ejerforeningens vegne.
Ejerforeningens indsigelse gik alene på at flytte havnebadet til en – efter min mening – bedre placering. I min indsigelse understregede jeg at Ejerforeningen IKKE er imod etablering af havnebad men imod planerne om placeringen af havnebadet.
På det efterfølgende møde den 22. april forelå der nu mere konkrete skitser/planer til et havnebad. Samtidig lagde embedsmændene fra kommunen ikke skjul på at det var politikernes ønske at havnebadet skulle have den placering som var planlagt – altså i inderhavnen. Herefter har sparringsgruppen arbejdet videre med projektet ud fra denne placering. På begge møder har kommunen været meget lydhøre overfor sparringsgruppens ønsker og dialogen er foregået i en positiv stemning. Det er dette jeg beskriver på generalforsamlingen i Ejerforeningen den 6/5.
Det har derfor aldring været min hensigt at arbejde imod et havnebad men hen mod et havnebad. Da jeg er formand for Ejerforeningen Promenaden og repræsentere op mod 109 lejligheder var det min opfattelse at vi skal hjælpe hinanden i ejerforeningen således at de beboere der berøres kraftigst af det forøgede støjniveau – ja dem skulle vi også stå bag i Ejerforeningen. Sammen med Odense Kommune har jeg været med til at søgelegatmidler. Disse midler skal gå til omklædning, bad m.m. idet der sandsynligvis ikke vil være råd til dette da Odense kommune kun har de 25 mio kr til rådighed og kommunen ønsker ikke at bruge flere midler til formålet.
Fyens Stiftstidende skriver den 20 maj en artikel om at flere naboer i området har afgivet indsigelse mod projektet bl.a. Ejerforeningen Promenadebyen. Det skal understreges at det handler om den indsigelse der er afgivet den 2/4. Fyens Stiftstidende finder det interessant at beskrive dette i avisen uden at jeg har været involveret i dette. Den 21. maj bringer avisen igen en artikel om at Odense Kommune ikke vil flytte havnebadet – fint nok for det signal var jo allerede afsendt på sparringsmøderne.
Der ringer en journalist til mig og stiller mig nogle spørgsmål og jeg fornemmer straks at hun søger at skabe en tvist mellem Ejerforeningen og Odense Kommunen angående havnebadet. Jeg mener nu også at mine svar ikke afspejler at vi er imod havnebadet – blot at der er ordnede forhold for naboerne.
Med ovennævnte vil jeg endnu en gang slå fast at det aldrig har været hensigten at Ejerforeningenen har været imod et havnebad – tvært i mod har Ejerforeningen deltaget i mange konstruktive møder med kommunen omkring havnebadet. Jeg er selvfølgelig ked af at der er nogle beboere der føler sig som gidsler i forhold til Ejerforeningen – at indsigelsen er sendt på vegne af ejerforeningen og jeg har også lagt ejerforeningens navn til at søge fondsmidler – netop for at give ansøgningen mere vægt. Jeg håber også at ejerne i Promenadebyen ser Ejerforeningen som deres talerør udadtil og at Ejerforeningen skal varetage alles interesser. Personligt har jeg ikke gener af et havnebad da jeg på sommerdage vil være i mit sommerhus – det er alene på vegne af berørte beboere at jeg har involveret mig i processen.
Med venlig hilsen
Lars Baagøe Hansen

Categories: 5000havn, Havnebad Tags: