Gravearbejde i Promenadebyen

23 november, 2020 Ingen kommentarer

Fjernvarme Fyn har meddelt, at de skal reparere et utæt fjernvarmerør under betonbelægningen på kørevejen.

De har derfor afspærret en del af kørevejen. Det vil være muligt at passere arbejdsstedet med forsigtighed.

Derimod er P-pladserne 8, 9, 10 og 11 helt spærret. De pågældende bilejere er blevet informeret og har fået stillet anden P-plads til rådighed, idet andre beboere i Promenadebyen har været hjælpsomme med at stille P-plads til rådighed.

Fjernvarme Fyn har oplyst, at arbejdet nok vil strække sig over nogle uger.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Færdsel gennem porten i P-kælderen spærret torsdag formiddag

10 november, 2020 Ingen kommentarer

Torsdag den 12. november skal den nedslidte hejseport i P-kælderen udskiftes.

Arbejdet udføres fra kl. ca. 9.00 til kl. ca. 12.00. I dette tidsrum vil færdsel gennem porten være vanskelig, og periodevis vil porten være helt spærret.

Med venlig hilsen

Parkeringslauget Promenaden

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Information til beboere med brugsret til P-pladserne 15-39 på terræn

8 november, 2020 Ingen kommentarer

Pr. 1. oktober 2020 er administrationen af P-pladserne 15-39 på terræn (område 2792) flyttet fra Othania Ejendomme ApS (Morten M. Bang) til Ejerforeningen Promenaden.

Aftalen med Q-Park er i denne forbindelse udvidet fra den hidtidige aftale med brug af fysiske P-tilladelser (plastkort) til fremover desuden at omfatte brug af elektroniske P-tilladelser. De fysiske P-tilladelser kan fortsat benyttes af de brugere, der ønsker det. Den nye aftale giver de brugere, der ønsker at benytte elektroniske P-tilladelser, mulighed for dette. På den enkelte P-plads kan de to ordninger desuden kombineres, så fysiske P-tilladelser benyttes for nogle parkeringer, medens elektroniske P-tilladelser benyttes for andre.

Den nye elektroniske ordning (e-park) kan benyttes på to forskellige måder:

 • Brug af smartphone og appen ”e-park by Q-Park” giver mulighed for, at man selv tildeler P-tilladelse til en bestemt nummerplade (registreringsnummer). I appen kan man skifte nummerpladenummer efter behov, men der kan kun tildeles P-tilladelse til en nummerplade (dvs. et køretøj) ad gangen. (Menuen ”Tilladelser” bruges).
 • Brug af computer og hjemmesiden ”access.e-park.dk” giver samme mulighed som smartphone-ordningen og desuden mulighed for, at man selv tildeler P-tilladelser til flere forskellige nummerplader (registreringsnumre). De pågældende køretøjer kan så alle benytte den pågældende P-plads. (Menuen ”Udsted P-tilladelse” bruges).

Har du brugsret til en eller flere af P-pladserne 15-39 på terræn (område 2792), og ønsker du at benytte en af ovenstående muligheder (eller begge), sender du en mail til Ejerforeningen Promenaden på følgende mailadresse: parkering@promenadebyen-odense.dk og med følgende oplysninger:

 • Dit navn.
 • Din postadresse i Promenadebyen.
 • Din mailadresse (til brugerkonto hos Q-Park).
 • Pladsnummer på den eller de P-pladser du har brugsret til.

I løbet af nogle få dage vil du modtage en mail fra Q-Park med vejledning til, hvordan du aktiverer din P-tilladelse. P-tilladelsen er kun gyldig, hvis den er aktiveret i forbindelse med, at du indtaster et registreringsnummer (en nummerplade).

Hvis din mailadresse allerede er knyttet til en brugerkonto hos Q-Park (f.eks. til vores Gæstepladser), kan du efter modtagelse af mail fra Q-Park og aktivering af P-tilladelse benytte såvel smartphone-ordningen som computer-ordningen.

Hvis din mailadresse ikke allerede er knyttet til en brugerkonto hos Q-Park, kan du efter modtagelse af mail fra Q-Park og aktivering af P-tilladelse kun benytte smartphone-ordningen. Hvis du ønsker også at benytte computer-ordningen, skal du efter aktivering af din P-tilladelse sende endnu en mail til Ejerforeningen Promenaden (parkering@promenadebyen-odense.dk) med ønske om også at få tildelt denne mulighed. (Adgang til computer-ordningen kan kun gives til personer, der allerede har en brugerkonto hos Q-Park – derfor er denne to-trins-proces nødvendig).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Erik Nielsen på mail en.odense@hotmail.com eller på mobil 30 31 13 10.

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Promenaden

v/bestyrelsesformand Erik Nielsen

Categories: Opslagstavlen, Parkering Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020

7 november, 2020 2 kommentarer

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020 ligger på hjemmesiden under fanebladet “Broen – Broens bestyrelsesmøder”.

Referatet kan desuden ses via nedenstående link:

Referat af bestyrelsesmøde i A/F Broen den 2. november 2020

A/F Broen

v/Erik Nielsen, 8, 7. tv.

Categories: Broen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Promenaden den 27. oktober 2020

5 november, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Tove (Stævnen), Erik (Broen), Rasmus (Sejlet)

Afbud fra: Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen)

Mødet holdt hos: Erik

Referent: Erik

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

3. Vedtægtsændringer

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Konstituering af bestyrelsen

Efter de ordinære generalforsamlinger den 17. september 2020 har hver A/F-bestyrelse holdt konstituerende møde, hvor deres repræsentant til Ejerforeningen Promenadens bestyrelse blev udpeget. A/F-bestyrelserne har udpeget følgende repræsentanter:

 • A/F Stævnen: Tove Rosendahl
 • A/F Broen: Erik Nielsen
 • A/F Sejlet: Rasmus Wind Frederiksen
 • A/F Soldækket: Tanja Brusen
 • A/F Mesanen: Henrik Clausen

På Ejerforeningen Promenadens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Tanja Brusen
 • Sekretær: Rasmus Wind Frederiksen
 • Medlem: Tove Rosendahl
 • Medlem: Henrik Clausen

Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens nye sammensætning samt tilretter oplysningerne på vores hjemmeside. På mødet underskrev de deltagende bestyrelsesmedlemmer ejerforeningens interne regler vedrørende informationssikkerhed. Erik sørger for, at de ikke-deltagende bestyrelsesmedlemmer efterfølgende underskriver reglerne.

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Erik påpegede nogle mindre fejl i regnskabet. Erik sørger for, at LEA Ejendomspartner A/S retter disse fejl. Perioden har (efter rettelser) givet et overskud på kr. 69.074 og en egenkapital pr. 30. september 2020 på kr. 323.052. Til overskud og egenkapital skal dog tillægges kr. 26.850, som de fem A/F’er tilsammen skal efterbetale til ejerforeningen som ekstra bidrag for årets første ni måneder i henhold til de på generalforsamlingerne den 17. september godkendte budgetter for 2020. Af ejerforeningens lån til parkeringslauget på oprindeligt kr. 125.000 har parkeringslauget tilbagebetalt kr. 95.000, så ejerforeningens tilgodehavende pr. 30. september 2020 er kr. 30.000. Dette beløb tilbagebetaler parkeringslauget i løbet af årets sidste tre måneder.

3. Vedtægtsændringer

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Erik sørger for, at de nye vedtægter lægges på vores hjemmeside. Desuden sørger Erik for, at alt nødvendigt materiale afleveres til vores advokat med henblik på, at advokaten kan få vedtægterne tinglyst på alle fem huse i Promenadebyen. Erik holder løbende bestyrelsen orienteret om denne proces.

4. Eventuelt

 • En lejlighedsejer i Sejlet har forespurgt om muligheden for etablering af el-ladestik på beboerens P-plads i P-kælderen. Ejerforeningen har fremsendt de overordnede retningslinjer for etablering af el-ladestik i P-kælderen til lejlighedsejeren og A/F Sejlets bestyrelse. Sagen håndteres herefter af A/F Sejlets bestyrelse.
 • Ejerforeningen har haft Torbens Erhvervsservice til at genplante bøge og græsser i de områder, hvor beplantningen var gået ud. Det er det enkelte A/F, der skal sørge for beplantning, nøddesten, brosten eller andet i de bede, der grænser direkte op til det pågældende hus.
 • Spørgsmålet om tilstedeværelsen af containerne til papir og småt pap i P-kælderen blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede og har haft mulighed for inden da at danne sig et billede af holdningen til spørgsmålet i den pågældendes A/F-bestyrelse.
 • Kresten Mehl (Broen) har på aktivitetsudvalgets vegne skrevet til Anders W. Berthelsen (medlem af byrådet i Odense Kommune) om problemer med trafikken på Finlandgade samt problemer vedrørende renovationen, toiletforhold m.m. i vores nærområde. Odense Kommunes tekniske forvaltning har svaret, og Erik har lovet Kresten og aktivitetsudvalget, at ejerforeningen vil følge op på forvaltningens konkrete forslag/anvisninger. Bestyrelsens medlemmer har fået udleveret sagens korrespondance.
 • Administrationen af de nummererede P-pladser 15-39 på terræn (område 2792) er pr. 1. oktober 2020 flyttet fra Othania Ejendomme ApS/Morten M. Bang (der ikke længere ejer lejligheder i Promenadebyen) til Ejerforeningen Promenaden. Samtidig er administrationen opgraderet til Q-Parks nyeste e-park version. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse orienterer de beboere, der har brugsret til de pågældende P-pladser, om omlægningens betydning og de nye muligheder den giver.
 • Fjernvarme Fyn har meddelt, at de skal grave ved P-pladserne 8-11 (i område 2440) på terræn for at reparere en utæthed i fjernvarmeledningen under kørevejen. Erik finder P-pladser, som kan stilles til rådighed for de beboere, der har brugsret til P-pladserne 8-11, og aftaler nærmere med de pågældende beboere.
 • En beboer med brugsret til P-pladser på terræn har spurgt, om der kan opstilles P-bomme på P-pladserne, og om P-skiltene kan udskiftes til en anden type. Bestyrelsen drøftede spørgsmålene og besluttede, at der på den pågældendes P-pladser må opstilles P-bomme som de oprindelige, men at P-skilte ikke må udskiftes. Erik giver spørgeren besked.

5. Mødekalender

Bestyrelsen besluttede at udsætte det planlagte fællesmøde den 20. november 2020 på ubestemt tid på grund af corona-situationen. Desuden fastlagde bestyrelsen datoen for generalforsamlinger i 2021 til den 21. april 2021 (med forbehold for corona-situationens udvikling).

Bestyrelsesmøde:

 • Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.30 hos Tove.

Generalforsamlinger:

 • Onsdag den 21. april 2021.
 • Hvis et A/F ønsker generalforsamling på en anden dag, så skal det være før den 21. april 2021.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal indsendes til de respektive bestyrelser senest den 1. marts 2021.
Categories: Ejerforeningen, Møder Tags:

Referat af bestyrelsesmøde i Parkeringslauget den 27. oktober 2020

5 november, 2020 Ingen kommentarer

Deltagere: Tove (Stævnen), Erik (Broen), Kjeld (Sejlet).

Afbud fra: Tanja (Soldækket), Henrik (Mesanen).

Mødet holdt hos: Erik.

Referent: Erik.

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

3. Vedtægtsændringer

4. Eventuelt

5. Mødekalender

1. Konstituering af bestyrelsen

Efter de ordinære generalforsamlinger den 17. september 2020 har hver A/F-bestyrelse holdt konstituerende møde, hvor deres repræsentant til Parkeringslauget Promenadens bestyrelse blev udpeget. A/F-bestyrelserne har udpeget følgende repræsentanter:

 • A/F Stævnen: Tove Rosendahl
 • A/F Broen: Erik Nielsen
 • A/F Sejlet: Kjeld Overgaard
 • A/F Soldækket: Tanja Brusen
 • A/F Mesanen: Henrik Clausen

På Parkeringslauget Promenadens bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Formand: Erik Nielsen
 • Næstformand: Tanja Brusen
 • Sekretær: Kjeld Overgaard
 • Medlem: Tove Rosendahl
 • Medlem: Henrik Clausen

Erik giver LEA Ejendomspartner A/S besked om bestyrelsens nye sammensætning samt tilretter oplysningerne på vores hjemmeside. På mødet underskrev de deltagende bestyrelsesmedlemmer parkeringslaugets interne regler vedrørende informationssikkerhed. Erik sørger for, at de ikke-deltagende bestyrelsesmedlemmer efterfølgende underskriver reglerne.

2. Perioderegnskab for perioden 01.01.2020-30.09.2020

Forud for bestyrelsesmødet var perioderegnskabet udsendt til bestyrelsens medlemmer. På mødet blev regnskabet gennemgået. Erik påpegede nogle mindre fejl i regnskabet. Erik sørger for, at LEA Ejendomspartner A/S retter disse fejl. Perioden har (efter rettelser) givet et overskud på kr. 31.073 og en kassebeholdning pr. 30. september 2020 på kr. 23.254. Til overskud og kassebeholdning skal dog tillægges kr. 192.675, som de fem A/F’er tilsammen skal efterbetale til parkeringslauget som ekstra bidrag for årets første ni måneder i henhold til de på generalforsamlingerne den 17. september godkendte budgetter for 2020. Af gælden til ejerforeningen på oprindeligt kr. 125.000 er kr. 95.000 tilbagebetalt, så der pr. 30. september 2020 kun udestår en gæld på kr. 30.000, som tilbagebetales i løbet af årets sidste tre måneder.

3. Vedtægtsændringer

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2020 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget. Erik sørger for, at de nye vedtægter lægges på vores hjemmeside. Vedtægterne tinglyses ikke før projektudvikleren Promenaden Odense A/S overdrager P-kælderen til os, og de sidste justeringer af vedtægterne kan foretages.

4. Eventuelt

 • Erik orienterede bestyrelsen om problemer med hejseporten.
 • En lejlighedsejer i Sejlet har forespurgt om muligheden for etablering af el-ladestik på beboerens P-plads i P-kælderen. Forespørgslen håndteres af bestyrelserne i Ejerforeningen Promenaden og A/F Sejlet.
 • Administrationen af de nummererede P-pladser 15-39 på terræn (område 2792) er pr. 1. oktober 2020 flyttet fra Othania Ejendomme ApS/Morten M. Bang (der ikke længere ejer lejligheder i Promenadebyen) til Ejerforeningen Promenaden. Ejerforeningen Promenadens bestyrelse vil orientere de beboere, der har brugsret til de pågældende P-pladser, om omlægningens betydning for dem.

5. Mødekalender

Bestyrelsesmøde:

 • Onsdag den 3. februar 2021 kl. 18.30-19.30 hos Tove.

Generalforsamling:

 • Onsdag den 21. april 2021.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest den 1. marts 2021.
Categories: Møder, Parkeringslauget Tags:

FREDAGSCAFE – aflysning.

Så ramte COVID – 19 også Fredagscafeen!!

Efter aftale med Marineforeningen i dag må vi fra og med i dag og indtil videre aflyse cafeen og sikkert vente indtil forbuddet på forsamling af mere end 10 personer forhåbentlig snart bliver ophævet.

I hører nærmere så snart der er nyt.

Mvh
Niels

Categories: 5000havn Tags:

FREDAGS-MAD-CAFE – eller?

27 oktober, 2020 1 kommentar

Myndighederne har sat nogle nye restriktioner op for at minimere smittespredningen af COVID 19 i Danmark, og dem følger vi selvfølgelig også i vores Fredagscafe.
Det umiddelbart letteste ville være bare at lukke cafeen indtil videre, men jeg tror, at også socialt samvær for mange har måske en extra stor betydning i vores liv for øjeblikket, og ønsker derfor, at vi fortsætter med at opretholde cafeen – næsten som hidtil – men med visse ændringer.

Vi skal som alle ved opføre os klogt og det betyder ikke bare at holde afstand, gå med mundbind og spritte hænder så ofte som muligt, men nu også kun være 10 personer ad gangen i Marineforeningens lokaler.
Det har vores kok og næstformand i Marineforeningen, Johnny Kottal, meddelt her i dag efter han har talt med Odense kommune, som ejer stedet.

Vi skal derfor være med til at sætte nogle sikre rammer om fællesskabet i cafeen, og mit forslag (sanktioneret af Johnny) er flg.:

vi mødes som sædv. kl. 17 på fredag, men da der i h.t. ovenstående kun vil være plads til 10 (spisende) deltagere, så vil der gælde det simple princip=
FØRST TIL MØLLE!!

Der kan bestilles plads i cafeen fra det tidspunkt i ser opslaget, altså nu,
og dem der kommer ind med bestilling som nr. 11, 12 osv. vil få besked af mig og få tilbud om at afhente maden som take-away kl. 18 samme dag.
Seneste tidspunkt for tilmelding er torsdag, kl. 12 af hensyn til kokkens disponering.

MENUEN:
Gule ærter med kogt røget flæsk og medister, hvide kartofler og hjemmerørt sennep (en kokkespecialitet) samt rødbeder.
Pris kr. 70,-.

Mvh
Niels
Mobil: 20435307
Mail: niels@peach.dk

Categories: 5000havn Tags:

Læsegruppe

26 oktober, 2020 Ingen kommentarer

Med behørig afstand og med omtanke mødtes læsegruppen for første gang i Corona tiden torsdag den 22. oktober hos Kirsten i Sejlet. Sara Omars bog Dødevaskeren, gav anledning til mange meninger og livfulde drøftelser i gruppen.

Næste møde er planlagt til onsdag den 2. december kl 19:30 hos Hanne, Broen.

Vi har denne gang besluttet os for at læse en klassiker Ernest Hemingway, Hvem ringer klokkerne for.

Tilmelding på mobil 61511095 eller mail hannehovgaard@mail.dk

Venlige hilsner fra

Hanne Hovgaard Promenadebyen 8, 1. sal th.

Categories: Aktivitet, Læsegruppe Tags:

200 kroner – og en lille opbyggelig historie om en anderledes Fredagscafe.

Der blev ved sidste Fredagscafe fundet en 200 kr seddel – og selv efter udspørgning af de fleste deltagere om de ikke manglede denne seddel, ja så fandt vi ikke dens ejermand/kvinde.
Hvis der derfor ikke melder sig en aftager til sedlen indenfor den næste uge, foreslår jeg vi donerer beløbet til Marineforeningen!

Den lille cafehistorie udspillede sig en fredag for efterhånden 2 mdr. siden.
Jeg havde indbudt til Fredagscafe på vores tagterrasse her i Broen, som vi havde haft stor glæde af at kunne benytte en del gange i sommerens løb med det gode vejr vi havde.
Men denne fredag skiftede vejret til regn og blæst så vi var kun 7 personer der trodsede uvejret og mødte op i indgangspartiet til Broen 6.
Efter en del snak om hvad vi kunne finde på i stedet for tagterrassen, meldte Tove sig på banen med et foreslag om, at vi da gerne måtte komme op og sidde på hendes nu glasindrammede 4. sals terrasse. Det blev modtaget med kyshånd og vi gik derop med vores medbragte glas og drikkevarer og kunne nu side i ly for både regn og blæst og nyde hinandens selskab og skønne udsigt.
Efter et par timer begyndte vi at tale om evt. at bestille noget take-away indtil Poul L. (og tak for det Poul) kom med et tilbud af den slags man ikke kan sige nej til … “Jeg lavede en endog meget stor portion boller i karry forleden dag og frøs rigtig meget af det ned, men har i lyst vil jeg gerne tilbyde jer dette aftensmåltid”. 6 par hænder røg omgående i vejret og Poul gik i fryseren og kreerede halvanden time senere et festmåltid for os, og hvor vi i mellemtiden gik hjem og hentede nye drikkelige forsyninger.
Kort fortalt var stemningen og atmosfæren nu lagt til en næsten uforglemmelig aften/nat, hvor vi oplevede solnedgangen, lyset over Promenadebyen og havnen, stjernerne på himlen, hyggelysene på terrassen og gode og efterhånden mere og mere humørfyldte snakke mellem mennesker der dyrkede fællesskabet og tilværelsens både lethed og dybde.
Så vidt jeg husker vaklede jeg selv hjemad ved halv 3 tiden i en glad og løftet stemning!!

Mht næste Fredagsmadcafe så hører i nærmere på tirsdag.

Mvh
Niels

Categories: 5000havn Tags: